Follobanen forbinder Oslo med Ski via to tunnelløp á 20 km. Den største effekten av banen for godstransporten er at den bidrar til økt kapasitet for gods på
Follobanen forbinder Oslo med Ski via to tunnelløp á 20 km. Den største effekten av banen for godstransporten er at den bidrar til økt kapasitet for gods på "den gamle" Østfoldbanen mellom Oslo og Ski.

Follobanen i mål - men bare unntaksvis vil det gå gods her

Follobanen, snarveien mellom Ski og Oslo, er omsider klar for togtrafikk. Vi har sett nærmere på hva åpningen av Norges største og mest omtalte samferdselsprosjekt har å si ut fra et logistikkperspektiv.

Publisert Sist oppdatert

Søndag morgen begynte de første togene å kjøre i ordinære ruter, mens Kong Harald og Kronprins Haakon Magnus innvier landets største enkeltstående samferdselsprosjekt mandag formiddag.

Follobanen

 • Follobanen er Norges hittil største enkeltstående samferdselsprosjekt.
 • Kostnadsrammen er 36,8 milliarder kroner (2022-kroner).
 • 22 km ny dobbelsporet ekspresslinje mellom Oslo og Ski, som halverer reisetiden fra 22 minutter til 11 minutter.
 • Sporet fører, sammen med Østfoldbanen, til dobbelt så stor jernbanekapasitet på strekningen Oslo-Ski.
 • Omfatter, i tillegg til nytt dobbelspor Oslo-Ski, et nytt kollektivknutepunkt i Ski med tre plattformer, to reisetorg, bussterminal, grøntareal med mer - åpnet av Bane NOR i august 2022.
 • Omfatter nye spor til Østfoldbanen inn til Oslo S og nye Kongshavntunnelen og spor lagt under Middelalderparken i Oslo - tatt i bruk i august 2021.
 • Opprusting av Middelalderparken i et samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren. (I Middelalderparken er de største arkeologiske utgravingene i hovedstaden på over 100 år er utført side om side med anleggsarbeidet).
 • Omfatter betydelige utbedringer, konstruksjoner og oppgradering ved Oslo S med den største sporutvidelsen på 41 år.
 • Nødvendig omlegging av Østfoldbanen ved Oslo S og Ski.
 • Totalt 64 km nye spor er etablert som del av prosjektet.
 • Stor fleksibilitet: Follobanen får tilknytning til alle de 19 spor ved Oslo S.
 • Follobanen har Nordens hittil lengste jernbanetunnel, Blixtunnelen (20 km,) i to tunnelløp (totalt 40 km).
 • Hovedarbeidet med Follobaneprosjektet startet i 2015.

Kilde: Bane NOR.

Reisetiden halveres mellom Oslo og Ski

Fra 11. desember kan Vy kjøre ordinær togtrafikk via den drøyt to mil lange tunnelen som frakter passasjerer i tunnel mellom Ski og Oslo. Gjennom å kjøre direkte i tilnærmet rett linje, under bakken, og uten stoppestasjoner, halveres reisetiden fra 22 til 11 minutter.

Follobanen er konstruert for å kunne ta imot alle togtyper, også godstog. Men man bør ikke vente at det vil gå mye tømmer eller kombi-last gjennom tunnelen. Det vil i så fall være unntakstilfeller, for eksempel dersom den gamle daglinjen langs Østfoldbanen er ufremkommelig og trafikksentralen beslutter å utnytte den økte fleksibiliteten syd for Oslo til å rute enkelte godstog gjennom tunnelen.

Økt kapasitet på den «gamle strekningen»

Årsaken til at godstogene ikke vil benytte tunnelen til daglig er fordi de kjører saktere enn persontogene. Tunnelen skal legge til rette for en vesentlig forbedring av togtilbudet for passasjerer og det settes inn mye flere passasjertog på strekningen.

Gevinsten for logistikk- og transportbransjen ligger derfor først og fremst i endring i rammevilkår på strekningen syd for Oslo mot svenskegrensen.

For på en togstrekning der det har vært sprengt kapasitet, kan det nå åpne seg nye muligheter for gods.

Med åpningen av Follobanen overføres en stor del av persontrafikken på Østfoldbanen over på den nyåpnede og raskere strekningen.

CargoNet med økt kapasitet til Gøteborg og Halmstad

Alle direktetog mellom Oslo og Ski vil normalt kjøre Follobanen, dette gjelder også lokaltogene til Moss og Mysen, som ikke lenger vil stoppe på henholdsvis Holmlia og Kolbotn. Det betyr at godstogene som skal til/fra Alnabru kun må dele plass på Østfoldbanen med lokaltoget til Ski.

Med nye slot-tider har CargoNet sett sitt snitt til å starte en ny daglig pendel på ukedagene mellom Oslo og Halmstad, via Gøteborg. Selskapet har hatt en fin vekst i de grensekryssende godsvolumene, og har anledning til å pynte ytterligere på tallene neste år med det utvidede tilbudet.

STOLT: Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef for Blixtunnelen, har fulgt Follobane-byggingen fra start til slutt. Nå har hun omsider krysset målsnøret.
STOLT: Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef for Blixtunnelen, har fulgt Follobane-byggingen fra start til slutt. Nå har hun omsider krysset målsnøret.

- Infrastrukturen bygget for person- og godstrafikk

Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef i Bane NOR for Blixtunnelen, påpeker at det ikke er opp til utbyggingsprosjektet å avgjøre hvordan infrastrukturen skal tas i bruk.

- Den nye Follobanen er bygget for både person- og godstrafikk. Det er bygget inn både kapasitet til å kjøre flere tog enn det går på Østfoldbanen i dag og fleksibilitet med hensyn til fremtidig bruk og fordeling av ulike togtyper ved å se Follobanen i et samspill med eksisterende Østfoldbane.

- Poenget er at alle som bor enten langs Østfoldbanens 12 lokalstasjoner, på Ski eller sydover på Østfoldbanens Østre- eller Vestre linje skal få mulighet til å få et bedre togtilbud. Med en god totalkapasitet for fremføring av tog mellom Oslo og Ski, vil det i større grad enn tidligere være marked og etterspørsel som styrer dette togtilbudet og ikke mangel på kapasitet for kjøring av tog. Ved åpning av Follobanen er det levert en infrastruktur som gir muligheter for et bedre fremtidig togtilbud, men hvilket tilbud som gis er det andre enn prosjektet som beslutter, sier Kalager.

Til info:

Artikkelforfatteren, journalist Glenn Lund, jobbet i Bane NOR i perioden november 2017 til mars 2022. Han jobbet i kommunikasjonsenheten i utbyggingsdivisjonen, men ikke direkte med Follobanen.

Bedre plass til lastebiler på veien

Kahrine Kjelland, kommunikasjonsansvarlig i Bane NOR for Follobane-prosjektet, peker på en annen effekt som trolig vil komme logistikkbransjen til gode.

- Med flere togpassasjerer vil Follobanen avlaste hovedveiene mellom Oslo og Ski, der flere velger toget på grunn av kortere reisetid og hyppigere avganger. Og med færre personbiler på veien kommer nyttekjøretøyene raskere frem, sier Kathrine Kjelland med et smil.

Utvidet bo- og arbeidsområde i Follo-regionen

En tredje konsekvens av utbyggingen, er at det vil påvirke arbeids- og bosettingsmønsteret på Østlandet. Et bedre kollektivtilbud i Ski vil få ringvirkninger for næringslivet, på samme vis som man så ringvirkninger i området rundt Gardermoen etter at hovedflyplassen åpnet. Dette vil nok ikke bare påvirke de nærmeste logistikk-clusterne som Ski, Follo og Fugleåsen, men også logistikk-klynger som Vestby og Moss som nå vil bli mer attraktive arbeidsregioner for personer som er bosatt i Oslo-området.

Powered by Labrador CMS