Vedlikeholdsetterslepet er stort på norsk jernbane, og vedlikehold må prioriteres foran ny utbygging, mener Jernabanealliansen.

Mener regjeringen må fikse dagens skinner før det bygges nytt

Vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane er på 23 milliarder kroner, og Jernbanealliansen mener vedlikehold må prioriteres foran nye prosjekter.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I disse dager legger regjeringen siste hånd på statsbudsjettet for 2023 som Støre-regjeringen skal legge frem 6. oktober. Jernbanealliansen ber regjeringen prioritere vedlikehold foran nye prosjekter i jernbanesektoren i budsjettet sitt.

Om Jernbanealliansen

Jernbanealliansen er en allianse av ni organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge. Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprusting av det eksisterende jernbanenettet.

Disse organisasjonene er med:

– Solberg-regjeringen økte satsingen på nye jernbaneprosjekter i sin periode. Skal vi nå målet om en mer klimavennlig transportsektor, må vi se en kraftig satsing på jernbanen i kommende budsjetter, men nå er det vedlikehold av jernbanen som må prioriteres. Vi oppfatter at Støres regjering har større ambisjoner for jernbanen enn forrige regjering, og har derfor forventninger til at vi skal få se effekter av dette i kommende statsbudsjettet, sier styreleder Tonje Kristiansen i Jernbanealliansen.

Budsjettet som legges frem 6. oktober er det første statsbudsjettet Støre-regjeringen forbereder fra bunnen av, og Jernbanealliansen er spent på hvordan den nye regjeringen vil følge opp regjeringserklæringen. I rapporten «Infrastatus 2020» fra Bane Nor kom det frem at 24 prosent av jernbanenettet hadde en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene. Ifølge Bane Nor må det bevilges 3,5 milliarder kroner til fornyelse hvert år bare for å opprettholde dagens status. Skal man få hele jernbanenettet opp på et tilfredsstillende nivå er det ifølge rapporten et årlig fornyelsesbehov på om lag 9 milliarder kroner hvert år i 12 år.

Mangler 23 milliarder

Ifølge Jernbanealliansen summerer vedlikeholdsetterslepet seg nå opp til gigantiske 23 milliarder kroner, etter at tidligere budsjetter ikke har klart å holde tritt med forfallet. Jernbanealliansen har oppfattet signalene om at budsjettene fremover blir trangere, og at det er nødvendig med klarere prioriteringer. Den er derfor tydelig på at vedlikehold må prioriteres.

Tonje Orsten Kristiansen er til daglig seniorrdgiver klima og miljø i Framtiden i våre hender, og er styreleder Jernbanealliansen.

– Vi vet at det kan oppleves som festligere å bygge nytt enn å vedlikeholde det man har. Men manglende vedlikehold går ut over både punktlighet og hastighet, som er de viktigste faktorene for valg av transportløsning. Jernbanealliansen vil derfor be regjeringen prioritere en kraftsatsing på vedlikehold og oppgradering av eksisterende jernbanenett, sier Kristiansen.

CargoNet er Norges største operatør av godstog. De påpeker blant annet at vedlikehold er viktig både for å kjøre mer effektive og lengre godstog, og å redusere skader på togene samt å skape en mer stabil drift. Dårlig strømforsyning gjør det vanskelig å kjøre lange tog (med doble lok) på Dovrebanen. Dårlig strømforsyning begrenser muligheten til å kjøre flere godstog enn i dag (selv om man hadde bygget flere kryssingsspor), heter det i innspill fra CargoNet.

Dessuten gjør manglende vedlikehold at det oppstår skader på togene, som forårsaker forsinkelser og innstilte tog.

Bedre vedlikeholdstilstand på jernbanen vil ifølge Jernbanealliansen gjøre at:

  • Flere av togene kommer fram til avtalt tid. Kundeundersøkelser viser at det er hva togpassasjerene prioriterer høyest når de blir spurt.
  • Godstogene kan ta med seg mer last på hver tur, slik at godstogene blir mer konkurransedyktige og mer gods kan flyttes fra vei til bane. Dette fordi det nye kontaktledningsnettet Bane Nor bytter til, har større kapasitet enn det gamle, som på flere strekninger kan være 50–70 år gammelt.

– Satsing på jernbane nytter

Norge har forpliktet seg til å kutte 55 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030. Transportsektoren står for 30 prosent utslippene i Norge, men jernbanen er med noen unntak utslippsfri. Derfor mener Jernbanealliansen at satsing på tog er en viktig del av løsningen for å få ned utslippene.

– Før pandemien bidro utbygging og utbedring av jernbane til en økning i antall passasjerer. Vi har også sett at tiltak som har styrket jernbanens konkurransekraft for gods har hatt god effekt, blant annet på Nordlandsbanen. Det viser at satsing på jernbane nytter. Men skal vi nå klimamålene må jernbanen prioriteres langt høyere enn i dag, mener Kristiansen.

Lederen for Jernbanealliansen trekker også frem energikrisen og klimaendringene som gode argumenter for å prioritere vedlikehold av jernbanen.

– Klimaendringene bidrar til å sette kritisk infrastruktur under press. Vi har allerede sett hvordan jordskred lammer jernbanestrekninger, og dette kommer vi til å se mer av fremover dersom vi ikke prioriterer sikring og vedlikehold. I tillegg viser energikrisen at det er klokt å sikre mest mulig energieffektive transportformer, sier Kristiansen.

Powered by Labrador CMS