Sverre Myrli er stortingsrepresentant for Akershus og er Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann på Stortinget. Han er inne i sin femte stortingsperiode og har utdanning fra Høgskolen i Oslo og Handelshøjskolen i København. Han har permisjon fra jobb i Forsvarsbygg og var politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet 1996-97. Myrli er opptatt av alle transportformer. Ikke minst det store omfanget av kabotasje som foregår i Norge i dag, både i lovlig og ulovlig form. Han er også sterk tilhenger av mer gods på bane og sjø.

Løsning i sikte for Vestkorridoren?

I skrivende stund kan det se ut som om det er flertall i Stortinget for utbygging av E18, og dermed løsning på de store trafikale problemene i Vestkorridoren. Det er strekningen Lysaker–Ramstadsletta i Bærum som nå er til behandling i Stortinget.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med 80.000-90.000 kjøretøy i døgnet er E18 en av landets aller mest trafikkerte veger, kanskje den aller mest trafikkerte. Vegen er overbelastet med store forsinkelser, spesielt i morgenrushet. Dagens veg ligger som en barriere, og lokalmiljøet er preget av støy og lokal forurensning. Både næringsliv og lokalmiljø fortviler over dagens situasjon. I årevis ha det fra lokalt hold vært jobbet med å få på plass ny veg og nye kollektivløsninger, og ny E18 ligger inne både i Nasjonal transportplan (NTP) og i den såkalte Oslopakke 3. 

Strekningen Lysaker-Ramstadsletta er noe over fire kilometer lang. I tillegg til ny veg blir det bedre framkommelighet for busser og bedre forhold for sykling. I prosjektet inngår også en ny forbindelse mellom Gjønnes og E18 (Gjønnestunnelen), og ny forbindelse til Fornebu. Gjønnestunnelen har som formål å redusere trafikken på lokalveger, avlaste boligområder og sikre økt framkommelighet for buss. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalveg. Prosjektet vil redusere antall personer utsatt for støy og lokal luftforurensning, og legge til rette for byutvikling på Fornebu og Lysaker.

Kommentaren er skrevet til Transport Inside (TI), bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i sin faste spalte, Innsikt.

 Innspillene rullerer mellom aktørene i TI som kommer ut hver 14. dag.

 Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og AT.no.

Disse er faste bidragsytere i Transport Insides Innsikt: Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU, fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner og Grete Astad, adm. direktør i Tollkonsult.

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

Etter at proposisjonen om E18 Lysaker-Ramstadsletta ble lagt fram i desember har det vært en rekke møter mellom staten, Viken fylkeskommune og Oslo kommune om E18 og Oslopakke 3. Etter 13 møter erkjente partene at de ikke kom til enighet. Undervegs i forhandlingene ble det lagt fram flere endringer i prosjektet. Slik det nå ser ut, ligger det an til flertall for ny E18 med disse endringene når saken kommer til behandling i Stortinget 18. juni.

Her er de viktigste endringene i prosjektet:

- Utbygging av Lysaker kollektivterminal inkluderes i prosjektet.

- Høyre bilfelt omgjøres til kollektivfelt i vest- og østgående løp. Dette feltet kan eventuelt ha sambruk med tungbiler.

- For å nå nullvekstmålet må takstene på E18 ses i sammenheng med takstene i Oslopakke 3 og annen virkemiddelbruk.

- I østgående retning er det like mange gjennomgående bilfelt som dagens løsning. I vestgående retning er det ett færre gjennomgående bilfelt.

- Innkrevingstida for bompenger forlenges fra 15 til inntil 20 år for å redusere bomtakstene med om lag 15 prosent.

Uker, måneder og år med diskusjoner kan nå altså ha funnet sin løsning. Det er grunn til å tro at et flertall i Stortinget vil gå inn for utbygging av E18 Lysaker-Ramstadsletta med disse endringene. Og blir E18-spørsmålet ryddet av bordet, er det duket for at staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune kommer i gang igjen med forhandlingene om Oslopakke 3. Oslopakke 3 inneholder en rekke tiltak og prosjekter i hovedstadsområdet som det er viktig at en kommer videre med.

  1. juni kan bli en gledens dag for beboere, lokalmiljø, bedrifter, transportører, kollektivreisende og syklister i Vestkorridoren.
Powered by Labrador CMS