innsikt

Vil veiprising gi konkurranse på likere vilkår?

Vil veiprising gi konkurranse på likere vilkår?

En gjenganger i samferdselspolitikken er hvordan en skal utnytte de ulike transportformenes komparative fortrinn. Videre har den tidligere samferdselsministeren i forbindelse med kommende Nasjonal transportplan (NTP) fremhevet viktigheten av å «få mer for pengene» i fremtidige samferdselsprosjekter. Det har vært flere store kostnadssprekk innen vei og bane de siste årene. Les hele saken

Bort med de useriøse transportørene

Bort med de useriøse transportørene

«For det første vil jeg takke deg for den profesjonelle jobben du gjør. Du har reddet mitt og andres liv». Dette sto i et håndskrevet brev som kontrollør Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen fikk fra en utenlandsk lastebilsjåfør som for en tid tilbake ble stanset i kontroll. Les hele saken

Logistikkeuropa

Flightradar24

MarineTraffic

Nord-Norgebanen, E39 og andre drømmerier

Nord-Norgebanen, E39 og andre drømmerier

Det har vært mye debatt i sommer om behov for ny Nord-Norge bane fra Fauske til Tromsø, endog helt til Kirkenes. En foreløpig kalkyle for ny bane fra Fauske til Tromsø er beregnet til 120-150 mrd kroner. Det er omtrent det samme som prisen ble beregnet for høyhastighetsbane Oslo-Trondheim for noen år siden. Samme pris ble satt for hver av strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger. Les hele saken

Norge og Europa – havnenes plass i transportsystemet

Norge og Europa – havnenes plass i transportsystemet

Nylig vedtok Stortinget en ny havne- og farvannslov. Selv om regjeringen ønsket en liberalisering av reglene for å hente utbytte fra havnekapitalen, valgte Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget å stramme dette betraktelig inn. Dermed ble det mer i tråd med det opprinnelige forslaget fra Havnelovutvalget som ble nedsatt i 2016. Videre ble dagens ansvarsfordeling i farvann i stor grad videreført, selv om anløpsavgiften ble omdøpt til farvannsavgift. Norske Havner og andre maritime organisasjoner har vært sentrale aktører for å få et regelverk som er godt tilpasset havnene. Les hele saken

NLF ønsker bærekraftig transport

NLF ønsker bærekraftig transport

Fram mot 2030 vil mengden gods som skal fraktes på norske veier øke kraftig, uansett om man når de politiske målene for overføring fra vei til sjø og bane eller ikke. Samtidig forplikter Paris-avtalen norsk transportsektor til å kutte sine utslipp med 40% sammenlignet med 1990-nivå i samme tidsrom. Dette er et formidabelt arbeid, som ikke kan løses uten at næringslivet gis nye, solide verktøy for å ta fatt på oppgaven. Les hele saken

Nei takk, begge deler!

Nei takk, begge deler!

Vi er ved et veiskille. Og den bærekraftige veien er ikke så godt skilta. Men noen kjennetegn kan vi se, og noen flere kan vi lage sammen, sammen med ungdommen. Men det er vanskelig, og det er noen store dilemma på veien der vi ikke kan gjøre som Peer Gynt; å gå utenom. Og logistikk er i kjerna av det hele. Les hele saken

Bedre infrastruktur er landets gull

Bedre infrastruktur er landets gull

Vi bygger landet. Det er ett av regjeringens hovedmål. Bedre infrastruktur styrker næringslivets konkurranse og utvider bo- og arbeidsregioner. Det gjør det både mulig og mer attraktivt å etablere seg utenfor bysentrum. Derfor skal nye veier bygges, eksisterende blir vedlikeholdt og oppgradert, jernbanen ser en vekst uten like, havner og farleder utbedres og rustes til økt skipstrafikk. Les hele saken

Gammeldagse fraktbrev muliggjør kriminalitet

Gammeldagse fraktbrev muliggjør kriminalitet

Med jevne mellomrom får vi tilbakemeldinger fra kontrollører i Statens vegvesen om feil og mangler ved systemet de selv er satt i tjeneste for å håndheve og opprettholde. Dette kan handle om mangelfullt regelverk, egen organisasjon eller sviktende oppfølging hos politi/påtalemyndighet og domstolene. Et økende antall handler om fraktbrev knyttet til transport utført av utenlandske aktører i Norge. Les hele saken

Vinn eller forsvinn?

Vinn eller forsvinn?

Like konkurransevilkår i transportnæringen er et av NLFs mest grunnleggende mål. Skal man ha et sunt og velfungerende marked er dette en forutsetning. Det innebærer at alle som frakter gods på norske veier skal være underlagt samme regelverk, og videre at dette regelverket kontrolleres og sanksjoneres på en effektiv måte. Les hele saken

Milliardkontrakten som ble avlyst

Milliardkontrakten som ble avlyst

20. november kunngjorde Nye Veier at konkurransen for å bygge ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst, en kontrakt til en verdi på 3,6 milliarder norske kroner, er avlyst. Nye Veier hadde definert et selvpålagt krav om at minimum tre og maksimum fem tilbydere skulle være med videre inn i prosessen fram mot det endelige valget av entreprenør. Les hele saken

Statens godsstrategi: Hvorfor mangler vi gjennomføringsevne?

Statens godsstrategi: Hvorfor mangler vi gjennomføringsevne?

Vi har lagt bak oss fire NTP-år hvor et av de viktige punktene var at det offentlige måtte samle mer kunnskap om godstransport på land, sjø og tog. Det resulterte i den såkalte NTP Godsanalyse, et omfangsrikt dokument som attpåtil fikk mange underrapporter. Godsanalysen skulle føre fram til en ny godsstrategi for landet og den skulle beskrives i den nye NTP 2018-2029. Les hele saken

Til toppen