Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier:– Bedre, billigere og raskere veier er Nye Veier-sjefens motto. Som leder av det statlige utbyggingsselskapet for utvalgte prosjekter på hovedvegnettet må Hovland ta i bruk innovative prosesser og nye løsninger for å oppnå målene i et stort spekter av store samferdsels-utbygginger.Hovland er kjent som en erfaren leder med bred og solid erfaring fra industri- og entreprenørvirksomhet, blant annet fra Statens vegvesen og større utbygginger innen vegsektoren.

Arbeidslivskriminalitet utfordrer oss

Vi ser stadig flere og mer alvorlige brudd på arbeidslivsbestemmelsene. En rekke store offentlige byggherrer har måttet rydde opp i forhold som både har vært lovstridige og moralsk forkastelige.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi stiller tydelige seriøsitetskrav til våre leverandører og partnere. Vi ønsker et seriøst arbeidsliv hvor sikkerhet, gode og trygge arbeidsvilkår og etterfølgelse av lover og regler er rådende.

Kommentaren er skrevet til Transport Inside (TI) som er bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

Transport Inside (TI) setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i sin faste spalte, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i hver utgave av TI som kommer ut hver 14. dag.

TI er bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og AT.no.

Disse er faste bidragsytere i Transport Insides Innsikt: Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Terje Aarbog, adm. direktør i DHL Express, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU og fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

 

God respons

Samfunnsansvar og gode HMSK-systemer er viktig for Nye Veier - både for egen virksomhet og i vårt forhold til alle våre leverandører. Et minstekrav når det gjelder andel lærlinger, krav om 50 prosent faglært arbeidskraft i prosjektene og maks to ledd på underleverandører er blant kravene. LO-koordinator på alle våre prosjekter er et annet krav til entreprenørene. Samlet sett har vi fått gode tilbakemeldinger fra fagbevegelsen på seriøsitetskravene våre. Det er ekstra hyggelig!

Hvordan kan hele bransjen jobbe for å oppfylle 0-visjonen på skader og ulykker både i gjennomføringsfasen, og når vi setter trafikk på de nye veiene? Leverandørens oppfyllelse av krav må dokumenteres i prekvalifiseringen, og selskaper som ikke verifiserer egen praksis i gjennomføring vil ikke kunne få kontrakt med Nye Veier.

Dette er vår måte å bruke innkjøpsmakten på. Kampen for et mer seriøst arbeidsliv, med gode arbeidsvilkår og en fremtid for ungdom som ønsker å ta fagutdanning, mener vi er en av bærebjelkene i vårt samfunn. Der vi kan bidra til dette, vil vi gjøre det.

Avdekker brudd

For oss er dette en del av Nye Veiers samfunnsansvar. Vi skal bidra til å utvikle anleggsbransjen, bidra til rekruttering til yrket og til kompetanseheving.  Vi mener dette igjen vil føre til bl.a. økt bruk av teknologi, som igjen øker kvaliteten, effektiviteten og innovasjonsgraden i prosjektene våre. Fra vår side ser vi med glede på at entreprenørene følger opp, og leverer over forventning på dette.

En revisjon av et utbyggingsprosjekt vi nylig gjennomførte, viser imidlertid at heller ikke Nye Veier går helt fri fra brudd på seriøsitetsbestemmelsene. Bruddene som ble avdekket, handlet om alt fra risikoer for brudd på arbeidstidsbestemmelsene og manglende utbetalinger til for mange ledd under totalentreprenøren.

Likedan har både Statens vegvesen, Statnett og andre store byggherrer avdekket til dels alvorlige brudd på arbeidslivets spilleregler. Dette viser tydelig at uten kontroller og oppfølging fra byggherrens side, hjelper ikke strenge seriøsitetskrav. Kravene må følges opp, og byggherrens oppfølging og kontroll av etterlevelse er avgjørende. Dette arbeidet kan både virke forebyggende, og på sikt bidra til et sunnere arbeidsliv.

Indikatorer

For en organisasjon som først og fremst skal benytte markedet til å løse oppgavene, er det å stille krav til leverandørene blant våre viktigste virkemiddel. Vi definerer samfunnsansvar som en integrert del av kjernevirksomheten, og det som går utenfor det lovpålagte. Det handler altså om måten vi løser kjerneoppgavene våre på, ikke noe vi gjør ved siden av. Etisk standard, miljø, arbeidsvilkår, hensynet til menneskerettigheter, bærekraft og sosiale forhold er noen av indikatorene vi forholder oss til i dette arbeidet.

Vi mener det skal lønne seg å ta samfunnsansvar, å hensynta viktige samfunnsforhold og å ha løpende dialog med viktige interessenter.

Powered by Labrador CMS