Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nedsetter arbeidsgruppe for opprustning av jernbanen. Her besøker han Jernbaneforum. Foto: Per Dagfinn Wolden

Å få skinnetransporten til å skinne

I 2015 mottok regjeringen en rapport om utviklingen i godstransportmarkedene. Rapporten er klar på at det er fullt mulig å overføre gods fra vei til både jernbane og sjø, men da må tiltak iverksettes.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Selv om mye av godstransporten av praktiske årsaker ikke kan overføres fra veiene, er det positivt for både miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet at godset i stedet fraktes på jernbanen i de tilfeller der det er hensiktsmessig.

Transport Inside (TI) er bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer. TI har et godt fotfeste blant transportører, speditører og logistikkmedarbeidere, samt kjøpere av transporttjenester i industri- og handelsbedrifter.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i vår artikkelserie, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i hver utgave av TI som kommer ut hver 14. dag. Aktørene er: Ketil Solvik-Olsen (Frp), samferdselsminister, Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Terje Aarbog, adm. direktør i DHL Express, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU.

 

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er en av deltagerne i Transport Insides artikkelserie, INNSIKT!

 

Riksrevisjonen la nylig fram en rapport om godsoverføring i perioden 2010-16, der en del manglende resultater påpekes. Jeg mener likevel at vi har grunn til å være mer optimistiske når vi ser på utviklingen de siste par årene.

Etter flere år med nedgang i containertrafikk på jernbanen, har vi i både 2016 og 2017 hatt oppgang. En viktig grunn er regjeringens satsing på vedlikehold av jernbanenettet.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) har vi en egen godspakke med målrettede tiltak som skal styrke konkurranseevnen til den skinnegående godstransporten. Dette omfatter blant annet elektrifisering av strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger, nye tilsvinger på Elverum, Kongsvinger og Hokksund, etablering av nye kryssingsspor, anleggsstart for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen og oppgraderinger av godsterminalene på Alnabru i Oslo og Nygårdstangen i Bergen. 

Det vil ta noen år før investeringene er gjennomført og gir effekt. Deler av jernbanegodsnæringen befinner seg i krevende situasjon og det tar vi nå tak i. En arbeidsgruppe med medlemmer fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet skal derfor se på mulighetene for en midlertidig ordning som kan bidra til å opprettholde og styrke konkurranseevnen til jernbanegodsnæringen.

Arbeidsgruppen skal utforme alternative løsninger for økonomiske ordninger og innen oktober i år gi en anbefaling om det er hensiktsmessig å gå videre med en av løsningene. En eventuell ordning er ment å vare fram til tiltakene fra godspakken i NTP på til sammen 18 milliarder kroner gir gode virkninger.

Bransjen skal på et tidlig tidspunkt få mulighet til å gi uttrykk for sine forventninger og fremme forslag til løsninger. Relevante aktører vil også kunne gi innspill når Samferdselsdepartementet sender arbeidsgruppens endelige løsningsforslag på høring.  

 Som mange lesere av Transport Inside er klar over, opprettet Samferdselsdepartementet i 2017 en tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø. Denne blir administrert av Kystverket. Stortinget har bevilget 75 millioner kroner til ordningen i 2018. En eventuell midlertidig ordning for godsoverføring fra vei til jernbane kan ha likhetstrekk med ordningen for godsoverføring fra vei til sjø, men det vil i tillegg være nødvendig å ta hensyn til andre utfordringer som gjelder jernbanen.

Vi har et jernbanenett på om lag 4000 kilometer. Denne infrastrukturen må vi utnytte på en klok måte. Summen av tiltakene på kort og lang sikt skal bidra til å øke godsvolumene på jernbanen.

Powered by Labrador CMS