Grete Astad, gründer og daglig leder i Tollkonsult AS, er opptatt av at internasjonal handel med varer krever kunnskap om nasjonalt og internasjonalt tollregelverk. Tollkonsult har spesialisert seg innen fagområdet toll, og bistår bedrifter i arbeidet med å optimalisere bedriftens tollprosesser.Astad har bred tollfaglig kompetanse og allsidig bakgrunn fra Tolletaten og transport- og logistikkbransjen. Hun har derfor god innsikt og kunnskap om utfordringer import- og eksportbedrifter står overfor i møte med et omfattende og komplisert regelverk. Foto: Per Dagfinn Wolden

NS-EN 16992:2017 Kompetansekrav til tollrepresentanter - En ukjent standard?

Standard Norge uttalte følgende i forbindelse med publisering av standarden: «Standard Norge har lansert en ny og unik Norsk Standard for fortollingstjenester som setter krav til kompetanse for de involverte.»

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Standarden er utarbeidet av European Committee for Standardization (CEN), og ble godkjent av CEN 25. oktober 2016. Medlemslandene, herunder Norge, er forpliktet til å iverksette den europeiske standarden og gi den status som nasjonal standard. Den europeiske standarden ble fastsatt som Norsk Standard NS-EN 16992:2017 1. juni 2017. 11. juni 2019 ble standarden publisert i norsk oversettelse. 

Behovet for å kunne evaluere og dokumentere tollkompetanse ble aktualisert da EU i arbeidet med ny tollovgivning (UCC) oppga to måter kravet om tollkompetanse kunne oppfylles på ved godkjenning under sertifiseringsordningen AEO-C (Authorized Economic Operator – Customs Simplifications).

Kommentaren er skrevet til Transport Inside (TI), bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i sin faste spalte, Innsikt.

 Innspillene rullerer mellom aktørene i TI som kommer ut hver 14. dag.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og AT.no.

Disse er faste bidragsytere i Transport Insides Innsikt: Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU, fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner og Grete Astad, adm. direktør i Tollkonsult.

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

Kravet om tollkompetanse kan oppfylles på følgende to måter:

  • Minimum 3 års praktisk erfaring innen fagområdet toll
  • Kvalitetsstandard for tollkompetanse vedtatt av et europeisk standardiseringsorgan

Dette var utgangspunktet for å starte arbeidet med en europeisk kompetansestandard på dette fagområdet. Og det er nettopp det faktum at dette er en kompetansestandard som gjør den så unik. Ifølge Standard Norge er det få rene kompetansestandarder som dette, ofte er standarder knyttet til et produkt.

Kort forklart beskriver standarden kompetansekrav til tollrepresentanter.

  • Kompetanse defineres i standarden som demonstrert kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne tilby tolltjenester som oppfyller tollregelverket.
  • Tollrepresentanter er definert som enhver person, både juridisk og fysisk person, som er utpekt av en annen person til å representere seg overfor tollmyndighetene i forbindelse med gjennomføring av tollformaliteter.

Standarden beskriver 21 kompetanseområder og 4 ferdighetsnivåer. Ferdighetsnivået beskriver hvilket kunnskapsnivå og hvilke ferdigheter en person i en konkret rolle skal ha for å kunne inneha rollen. Det anbefales at hver kompetanse tilordnes fire ferdighetsnivåer. For å etterleve standarden bør personen mestre minstenivået for alle 21 områder, men for enkelte kompetanseområder bør ferdighetsnivået settes høyere da kompetanse på et høyere nivå vil kreves for å kunne utføre oppgaven. Ved eksamen vil personen blir vurdert opp mot operasjonelle kompetansekrav.

  • Kompetanseområdene spenner fra generell kunnskap om og forståelse av tollmyndighetenes rolle til konkret kunnskap om spesifikke emner innen tollfaget, bl.a. tollregelverk, klassifisering, merverdiavgift, særavgifter, opprinnelse, tollverdi, tollager og tollprosedyrer knyttet til inn- og utførsel og transittering. Kompetanseområdene beskriver krav til kompetanse knyttet til alle tollprosedyrer forbundet med internasjonal transport av varer.
  • Ferdighetsnivåene angis som følger:

-    Nivå 1 Kjennskap

-    Nivå 2 Øvet

-    Nivå 3 Rutinert

-    Nivå 4 Ekspert

Standarden vil, slik jeg ser det, være et godt verktøy for bedrifter innen transport- og spedisjonsbransjen i arbeidet med å definere kompetansekrav for ulike operative stillinger. Den vil også være et godt rammeverk for å utvikle kurs og opplæringstilbud internt i bedriften for personer som er ansatt i stillinger som krever kunnskap om tollregelverk og tollprosedyrer. Systematisk arbeid med tollkompetanse vil øke bevisstheten om hvilket ansvar bedriften har overfor tollmyndigheter og kunder, og vil bidra til økt kompetanse og forbedret etterlevelse av tollregelverket.

Sertifisering etter denne standarden skal utføres av et sertifiseringsorgan som er akkreditert for dette. Jeg er ikke kjent med om det er avklart hvem som vil å bli akkreditert i Norge, eller hvorvidt en slik prosess er påbegynt. Uavhengig av dette vil jeg anbefale bedrifter som er involvert i arbeid som berører tollregelverk og tollprosedyrer om å ta en titt på denne standarden. Standarden er primært myntet på aktører som tilbyr tolltjenester på vegne av tredjeperson, slik som transportører og speditører, men vil også ha verdi for importører og eksportører. Standarden viser til fulle hvor stort og omfattende fagområdet toll er, og viktigheten av operasjonell tollkompetanse. Nasjonalt og internasjonalt er det nå økt fokus på tollkompetanse, og det kan etter hvert bli et krav, både fra tollmyndigheter og kunder, at bedriften må dokumentere at de har tilstrekkelig tollkompetanse. Et godt sted å starte er å sette seg inn i standarden, og foreta en kartlegging av bedriftens tollkompetanse.

Standarden er som tidligere nevnt utkommet i engelsk og norsk versjon, og kan kjøpes i Standard Norge sin nettbutikk. God lesning!

Powered by Labrador CMS