JSP Carla fra Viasea i Moss Havn.
JSP Carla fra Viasea i Moss Havn.

- Forsiktig optimisme for nærskipsfarten

- Kystrederiene er forsiktig optimistisk med NTP for 2022-2033, og vi ser positive signaler om godsoverføring fra vei til sjø, konkrete tiltak for farledsutbedring og Stadt Skipstunnel, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.

På sine egne nettsider påpeker Kystrederiene at sjøtransport er den mest miljøvennlige framføring av varer, med lavest utslipp pr. lasteenhet. Med mer transport på sjø, vil det bli lavere klimautslipp, kortere køer, mindre veislitasje og færre døde og skadde i trafikken.

Dessverre har den presenterte planen ikke søkelys på sjøtransport, som en vesentlig del av klimaløsningen, ettersom det store fokus rettes mot elektriske biler, ferger og fly. Den nye fremlagte Klimaplanen 2021-2030 peker på sjøtransporten som en vesentlig del av løsningen, for å nå fastsatte klimamål. Det vil kreve store kostnader og naturinngrep, for å få til godstransport som heller kunne gå på sjø. Hvis Stortingets mål skal nås, trenger vi en helhetlig transportpolitikk hvor de ulike transportformene best kan gi uttelling,

Kystrederiene minner om at Stortinget i 2016 vedtok et mål om at 30 prosent av veitransporten over 30 mil, skal overføres til sjø og bane innen 2030, som et miljøtiltak. En rapport utarbeidet av Menon Economics viser at Stortinget og regjeringen ikke har fulgt opp sitt eget mål med tilstrekkelige tiltak og bevilgninger. Heller ikke planrammene for kystformål i forrige NTP er oppfylt, og de faktiske bevilgningene ligger langt unna rammene som er lovet.

- Det er derfor svært viktig at disse løftene blir fulgt opp med konkrete bevilgninger i statsbudsjettet, sier Borge.

Videre skriver Kystrederiene at de har pekt på behovet for bedre integrering av leddene i transportkjeden over sjø og land, for å gjøre sjøtransport til et konkurransedyktig transporttilbud for vareeierne. Sjøtransport ligger også til rette for føring av farlig last, ved at fartøyer og terminaler har sine egne sikkerhetsbarrierer, fremfor at risikoen overføres til storsamfunnet og trafikantene.

Kystrederiene ser frem til videre dialog med beslutningstakere om regjerings nærskipsstrategi. som skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig nærskipsfart, avslutter Kystrederiene.

- Nøktern ramme

- Vi er glade for at rammene i regjeringens forslag til sjøtransporten, fortsetter på et godt nivå. Det tyder på at våre argumenter har nådd frem. I kystnasjonen Norge er dette viktig både for næringsliv, trafikksikkerhet, miljø og klima. Dessverre er ambisjonene noe lavere enn i gjeldende transportplan. Men, det viktigste er at dette nå følges opp i de årlige budsjettene. Menonrapporten som kom i går viser at det dessverre ikke er en selvfølge.

Personen som uttaler dette er Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

- Det er verdt å merke seg at regjeringen ikke velger å følge opp målet om mer gods på sjø og bane. De påpeker selv at det vil være behov for omfattende økonomiske virkemidler og investeringer ut over det som foreslås i meldingen. Her må Stortinget følge opp, fortsetter Gammelsæter.

- Et annet hovedpoeng for Norske Havner, har vært at den nye transportplanen må håndtere de store klimautfordringene vi står overfor. Transportsektoren står for 60 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, og det er historisk viktig at denne sektoren nå blir med på klimadugnaden for fremtidens generasjoner. Sett i lys av en del av de store samferdselsprosjektene som er lansert, er vi mer usikre på hvordan denne planen slår ut. Det er noe Stortinget må borre videre i, poengtere Gammelsæter.

- Ellers må vi også gå nærmere inn i de konkret bevilgningene til farleder, vei og banetilknytning til våre medlemmer. Dette er også viktig for sikker seilas og å få mer gods effektivt over på sjø. Det er også slik at Kystverket, som følge av ny havne- og farvannslov, har fått et større ansvar for ledene. Her er det nok behov for en helhetlig gjennomgang av havnene langs kysten, avslutter Gammelsæter.

Kilde: kystrederiene.no