Stat, fylker og kommuner er store innkjøpere av kjøretøy og transporttjenester. Riksrevisjonen mener miljøkravene som stilles i forbindelsene med anskaffelsene står til stryk.
Stat, fylker og kommuner er store innkjøpere av kjøretøy og transporttjenester. Riksrevisjonen mener miljøkravene som stilles i forbindelsene med anskaffelsene står til stryk.

Slappe utslippskrav fra det offentlige

Riksrevisjonen er kritisk til offentlig sektors bruk av innkjøpsmakt for å redusere klimagassutslipp. Nå ber de myndigheten ta grep og stille strengere krav fremover, spesielt i transportsektoren.

Publisert

Grønne offentlige anskaffelser er et sentralt virkemiddel for å nå Norges klimamål. Potensialet er stort, men en undersøkelse gjennomført av Riksrevisjonen viser at myndighetene ikke bruker muligheten godt nok.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Offentlig sektor kjøper årlig varer og tjenester for omkring 600 milliarder kroner. Klimabelastningen fra disse anskaffelsene utgjorde cirka 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk i 2017.

Da ny lov om offentlige anskaffelser trådte i kraft i 2017, ble kravene til klima- og miljøhensyn skjerpet. Grønne offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.

– Undersøkelsen vår viser at ambisjonsnivået ofte er lavt selv om offentlige oppdragsgivere stiller klima- og miljøkrav i mange anskaffelser. Offentlig sektor har en betydelig markedsmakt og potensialet for å redusere klimagassutslippene er stort. Dessverre må vi konkludere med at myndighetene ikke har gjort nok for at det offentlige reduserer klima- og miljøbelastningen når de kjøper varer og tjenester. Det er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

To anskaffelsesområder Riksrevisjonen har sett på, er motorkjøretøy og veitransporttjenester. Her stiller offentlige virksomheter færrest klima- og miljøkrav. For kjøretøy ble det kun stilt slike krav i rundt halvparten av anskaffelsene.

– Dette er overraskende med tanke på den rivende utviklingen vi har sett av lavutslippsbiler de seneste årene. Her blir offentlig sektor tvunget til å ta grep fremover med de nye og strengere utslippskravene i anskaffelsesregelverket, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisoren sikter til at det fra 1. januar ble innført nullutslippskrav for offentlige anskaffelser av personbiler, det samme for lette varebiler fra 2023 og for bybusser fra 2025.

Ved anskaffelser av motorkjøretøy, blir det ifølge undersøkelsen ikke stilt klima- og miljøkrav ved 47 prosent av anskaffelsene. 18 prosent har bare et lavt ambisjonsnivå, 21 prosent et middels ambisjonsnivå, mens 14 prosent har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder klima- og miljøkrav.

Ved anskaffelser av veitransporttjenseter, blir det ifølge undersøkelsen ikke stilt klima- og miljøkrav ved 33 prosent av anskaffelsene. 36 prosent har bare et lavt ambisjonsnivå, 8 prosent et middels ambisjonsnivå, mens 23 prosent har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder klima- og miljøkrav.

Hele rapporten fra Riksrevisjonen kan leses her.

Powered by Labrador CMS