Regjeringen satt som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Illustrasjon: Norges Rederiforbund.
Regjeringen satt som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Illustrasjon: Norges Rederiforbund.

– Høye ambisjoner for grønn skipsfart

Regjeringen rett før sommerferien frem sin nye handlingsplan for grønn skipsfart. Norges Rederiforbund påpeker at planen må følges opp med handling og at den må gjenspeiles i regjeringens budsjettforslag som legges frem til høsten.

Publisert

– Det er bra at regjeringen har høye ambisjoner for grønn skipsfart. Det gir store muligheter for den norske maritime klyngen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Han er personen som understreker at det er nødvendig at planen følges opp med handling, og at det må gjenspeiles i regjeringens forslag til budsjett for år 2020. 

Viktig virkemiddel 

Rederiforbundet påpeker at den nye handlingsplanen for grønn skipsfart vil være et viktig virkemiddel for å nå skipsfartens klimamål. Klimagassutslippene fra innenriks sjøfart skal halveres innen 2030, og hele den internasjonale flåten skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2050, og bli fossilfri så raskt som mulig i løpet av dette århundret.

Norge er pådriver

– Arbeidet med å utvikle grønn skipsfart er et viktig skritt på veien for å kutte utslipp også på større og mer energikrevende skip, sier Solberg. Derfor er det viktig at regjeringen i handlingsplanen fremhever at Norge også i fremtiden skal være en pådriver i FNs maritime organisasjon, IMO, for å redusere klimagassutslipp fra den internasjonale skipsfarten.

Nye insentiver?

I handlingsplanen sier regjeringen blant annet at de vil innføre tiltak for flåtefornyelse i nærskipsfarten, og at det skal legges til rette for utbygging av infrastruktur for nullutslippsløsninger på land. Regjeringen vil også bruke insentivordninger for nærskipsfart som virkemiddel for å redusere de totale utslippene fra godstransporten.

– Dette er positive grep fra regjeringen, sier Solberg. Han fortsetter:

– Grønn omstilling vil kreve store investeringer både på skip og i havnene, og her kan myndighetene ha en utløsende effekt ved å tilrettelegge for grønne prosjekter, for eksempel gjennom gode rammebetingelser og et målrettet virkemiddelapparat. Vi har også en forventning om at regjeringen gjeninnfører insentivordningen for godsoverføring, som beklageligvis i praksis er fjernet i Revidert Nasjonalbudsjett. Det er stort behov for en stabil politikk, som varer over tid på dette området, sier Solberg.

Krever innsats fra alle

Handlingsplanen sender også et viktig signal til vareeierne om å etterspørre grønne transportløsninger i sine logistikkoperasjoner.

– Grønn omstilling i skipsfarten krever innsats i hele verdikjeden, blant annet vil lengre kontrakter, risikodeling i prosjektene, og en økt betalingsvillighet for mer miljøvennlige skip være viktig for å få fart på det grønne skiftet, sier Solberg og legger til:

Still krav til transportøren

– Det er også bra at staten som en stor innkjøper av transporttjenester i større grad skal stille krav om lav- og nullutslippsløsninger. Staten kan med sin innkjøpsmakt på denne måten fungere som en teknologidriver i markedet.

Rederiforbundet har en nullvisjon om skadelige utslipp til luft og sjø og ser frem til å bidra i det videre arbeidet med oppfølgingen av strategien og konkretisering av tiltakene.