Oslo Havn med miljøtrumf i ny rapport

OSLO: Miljøregnskapet faller vesentlig bedre ut for sjøtransport kontra biltransport for gods inn til Oslo, viser en rapport Oslo Havn legger frem på Transport og Logistikk på Gardermoen 19. oktober.

Publisert Sist oppdatert

De som snakker varmt om sjøtransport sammenlignet med lastebiltransport har ofte trukket opp “miljøkortet” når de snakker om skipstransportens fortreffelighet. Men holdbare data har det ofte skortet på. Nå har de fått “vann på mølla”, i allfall for gods som skal til Oslo.

Oslo Havn har vært på jakt etter bærekraftige argumenter som kan holde vann i enhver diskusjon. De kontaktet Østfoldforskning AS med ønske om å få frem konkrete og realistiske miljødata for allerede eksisterende godsstrømmer. Noen videre føringer på det videre resultatet hadde havnen imidlertid ikke, og DB Schenker, ved informasjonssjef Einar Spurkeland, har vært med i referansegruppen som har kvalitetssikret dataene for lastebilsiden i rapporten “Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA (livsløpsanalyse)”.

Reelle alternativer

- Med denne rapporten får man frem fakta i miljødebatten. Det er en myte at nye lastebiler (med Euro 5-motor, journ. anm.) er så miljøvennlige at de tar fra skipsfarten miljøfordelen. Man har også fått frem flere ulike typer utslipp, ikke bare CO2-utslipp. At man også har lagt til grunn et Oslo-perspektiv med varer som faktisk forbrukes her i Oslo-området, og der lastebil- og sjøtransport er to reelle alternativer, gjør funnene desto mer interessante, mener havnedirektør Anne Sigrid Hamran.   

- Dette er varer der transportkjøpere hele tiden må foreta valg om godset skal gå hele veien med lastebil eller om man i størst mulig utstrekning skal bruke sjøveien. At resultatene også støtter opp under det vi jobber for, å stjele markedsandeler fra veitransporten, er gledelig. Med disse resultatene mener vi også at miljøvernministeren også bør komme på banen, ikke bare samferdselsministeren, sier Hamran.

Livsløpsanalyse

I undersøkelsen er det valgt en livsløpsmetodikk basert på ISO-standardene 14040 og 14044 for gjennomføring av miljøvurderingene. Standardene angir generelle føringer for hvordan livsløpsvurderinger (LCA) skal gjennomføres.

En LCA har som ambisjon å dekke alle miljøbelastninger for alle aktiviteter knyttet til å kunne levere et produkt eller en tjeneste. Når miljøbelastningen knyttet til transport skal vurderes er det ikke bare utslipp fra kjøring eller seiling som inkluderes. I tillegg til de direkte utslippene fra transportmidlet blir også utslipp fra produksjon av drivstoff, produksjon av kjøretøy og produksjon av annen infrastruktur (veier, havner, osv) inkludert. Det gjør at en LCA ofte gir høyere verdier for f.eks. klimagassutslipp enn man kan se i en del andre miljøanalyser som undersøker transport. Videre vil en LCA sjelden inkludere bare klimagassutslipp, men også ta for seg andre mulige miljøbelastninger for et produkt eller en tjeneste. Så som forsuring og overgjødsling (eutrofiering).

Euro 5-motorer

I tillegg til rene CO2-utslipp er det med andre ord også beregnet utslipp av SO2 (svoveldioksid) og PO4 (fosfat) for de ulike scenarioene. For skipsutslippene har man basert seg på faktiske drivstofforbruk for skip, mens man har valgt å legge de mest miljøvennlige lastebilene med Euro 5-motor til grunn for lastebilsiden. Man har med andre ord latt “tvilen komme lastebilen til gode”.