Containerskipet "Viona" i Borg havn. Illustrasjonsfoto.
Containerskipet "Viona" i Borg havn. Illustrasjonsfoto.

Tilskudd til havnesamarbeid droppes

Til tross for at erfaringene har vært positive, ønsker ikke Kystverket i å fortsette å gi tilskudd til havnesamarbeid i NTP 2022-2033.

Publisert

«Det overordnede målet for ordningen, har vært godsoverføring - gjennom reduserte kostnader for brukerne eller bedre tjenester i havnene. Gjennomførte tiltak har vært forbedrede tjenester i havn og utredninger om sammenslåing. I tillegg har en rekke havner forbedret sin kunnskap om markedet og dermed gitt mulighet for nye transporttilbud sjøveien, skriver Kystverket i «Kystverkets forslag til prioritering av ressursbruk i perioden 2022-2033».

Gransket

Tilskuddsordningen ble evaluert høsten 2018, og evalueringsrapporten pekte på at det var avdekket flere nye samarbeidskonstellasjoner og utviklingsaktiviteter, selv om dette på kort sikt ikke har gitt utslag i mer gods på sjø. Evalueringsrapporten foreslår imidlertid at ordningen burde opprettholdes.

«Hvert enkelt tilskudd er lite, og kommer under EUs terskelverdi for bagatellmessig støtte, men kan altså gi svært nyttig og god innsikt for havnene og brukerne. Hvis det kuttes i ordningen, er det ikke slik at kostnadene for sjøtransporten dermed direkte går opp. Erfaringene hittil er at tilskuddene har gitt havnene en muligheten og handlingsrom, for å starte på målrettete prosjekter for effektivisering og bedre tjenester» fortsetter Kystverket.

- Liten effekt

«Vi forslår ikke å videreføre denne tilskuddsordningen. Selv om erfaringene har vært positive, så har ordningen lite direkte effekt på godsoverføring og sjøtransportens konkurranseevne», slår Kystverket fast.