Sika-tomta er arealet som på dette bildet ligger brakk til venstre for gravlunden.

Politikerne grep inn - Larvik Havn tapte millioner

Én stemme overvekt i kommunestyret mot bygging av jernbaneterminal ved havna, kostet Larvik Havn sju millioner kroner.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Larvik Havn er en av Norges største fergehavner på gods og den nest største containerhavna i Norge. Havna har et strategisk og miljømessig ønske om å være et intermodalt logistikk-knutepunkt, hvor fremføring av gods på bane er et viktig element i en slik satsing. Havna har også i lang tid hatt et ønske om å oppgradere jernbanesporet og legge til rette for en godsterminal i tilknytning til havna, nærmere bestemt på den 20 mål store Sika-tomta.

I januar 2017 var ventetiden over – man gledet seg til at den nye terminalen skulle stå ferdig tidlig i 2018.

Alle dro i én retning

Saken ble av både kommunens planavdeling og Larvik Havn sett på som en ren byggesak, fordi Sika-tomta i 1998 ble regulert til terminalformål. I årene som har gått, har tomta som har jernbanespor fra tidligere, ligget der i påvente av endelig å bli brukt.

Høsten 2015 ble det gjennomført en utvidet markedskartlegging, som avdekket en svært positiv interesse ute i markedet for transport av gods på bane til og fra Larvik Havn. Det ble også gjennom ulike prosjekter sett på potensielle godsvolumer, økonomi, trekk-kapasitet fra havn til terminal, støyskjerming og forretningsidé. Ikke minst gikk havna gjennom en omstendelig søkerprosess i håp om å få midler fra Vestfold fylkeskommune og Bane NOR.

For å presentere planene nærmere for kommunen og få vite hva som trengtes av dispensasjoner, ble det i september 2016 holdt en forhåndskonferanse med kommunens planavdeling. Der la Larvik Havn frem hva de hadde arbeidet frem. Spørsmål ble stilt – og svar gitt.

Fikk midler

Kostnadene ble i utgangspunktet budsjettert til 47,7 millioner kroner. Bane NOR bevilget 10,1 millioner kroner og Vestfold fylkeskommune 8,5 millioner. De resterende midlene skulle finansieres av havna.

Alt var tilsynelatende greit. Optimismen rådet. I januar 2017 gikk derfor Larvik Havn ut med en pressemelding, som fortalte om de nå konkrete planen og den økonomiske støtten fra fylket og Bane NOR. Alle gledet seg – ikke minst vareeierne og transportører. Da fristen for å søke Bane NOR om kjøretider – slots – for 2018 ned til Larvik havns kommende terminal, var jernbaneoperatørene GreenCargo og CargoNet raskt ute med sine søknader.

Ingen ren plansak

Havneadministrasjonen er i dag usikre på når ting gikk galt. I mai 2017 fikk de beskjed om at terminalen på Sika-tomta likevel ikke kunne behandles som vanlig byggesak. Saken måtte opp til politisk behandling i planutvalget.

- Vi tok det med ro. Å behandle saken i planutvalget betydde ikke at man ikke skulle bygge. Vi fortsatte å få positive signaler, påpeker havnedirektøren.

Kontrakt ble inngått

På dette tidspunktet arbeidet havneadministrasjonen med konkurransegrunnlaget for en anbudsrunde – en prosess som endte opp med at Norsk Jernbanedrift, NJD, vant konkurransen. I juni 2017 skrev media at «Larvik Havn har nå tegnet terminalen, og i august tar man det første spadetaket som setter hele anleggsperioden i gang». Det var vedtatt i Larvik kommune sin klimaplan at terminalen skulle bli ferdig i 2017. Noe forsinkelse ble prosjektet også grunnet bygging av dobbeltspor mellom Larvik og Skien. Dette anleggsarbeidet ville kunne stoppe fremkommeligheten for tog til terminalen på Sika-tomta.

Positive hele veien

Kommunestyret i Larvik hadde på dette tidspunktet behandlet hele 26 saker som til dels omhandlet en jernbaneterminal for gods på Sika-tomta. Et eksempel på at politikerne var positive til terminalen, viser seg gjennom at de godkjente årlige havnebudsjett, hvor det var satt av penger til å dekke kostnader forbundet med planlegging og bygging av terminalen. Havnestyret styrebehandlet og vedtok en kontraktinngåelse med NJD for rehabilitering av spor på Sika-tomta og bygging av selve terminalen.

Alle er helt sikre på at terminalen skal bygges. Alt av papirer og dokumentasjon Larvik kommune hadde bedt om, var levert.

Så skjærer alt seg

Miljø- og teknikk-komiteen sa ja til saken 7. mars 2018. Formannskapet likeså 14. mars. Men med knappest mulig margin – 22 mot 21 stemmer – ble etableringen av jernbaneterminalen på Sika-tomta stemt ned i kommunestyremøtet den 21. mars.

Du leser riktig – terminalen ble vedtatt å ikke bygges. I hvert fall ikke før ny areal- og samfunnsplan foreligger - anslagsvis i april 2020.

Representantene som stemte mot bygging av jernbaneterminal på Sika-tomta 21. mars i år var fra Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV, Venstre, Bedre Larvik og de to representantene som er politisk uavhengige – dessuten seks kommunestyrerepresentanter av totalt ni fra Høyre, fire av totalt seks fra Frp.

Ikke helt av sporet

- Vi har stor tro på at terminalen vil bli vedtatt og arbeidet kan gjenopptas i 2020, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas. Han fortsetter:

- Total prosjektkostnad for Sika-prosjektet er 25 millioner, hvorav 7 millioner kroner er relatert til avbestilt terminalarbeid og 18 millioner kroner til rehabiliteringsarbeidet av jernbanesporene. Selv om terminaldelen av Sika-prosjektet ble besluttet utsatt av kommunestyret i påvente av ny areal- og samfunnsplan for Larvik by, har Larvik Havn KF gjennomført rehabiliteringen av sidesporet. Dermed har vi sørget for at den jernbanemessige infrastrukturen mellom Vestfoldbanen og Larvik Havn er utført. Vi anser den gjennomførte oppgraderingen av sidesporet ned til Sika-tomta, som en viktig samfunnsøkonomisk infrastrukturinvestering, som utgjør et grunnleggende element i en totalløsning for en jernbaneterminal i Larvik Havn.

Nøkternt

Den planlagte terminalen skulle bestå av en lastegate på 13 mål og to parallelle spor med en effektiv sporlengde på over 400 meter. Det er også avsatt områder til korttidslagring av gods. Det skulle anlegges støyskjerming mot Undersbo kirkegård og avskjerming mot Elveveien.

- Dette er et stort løft for Larvik Havn, og ikke minst støtter det opp under det politiske ønsket nasjonalt om å flytte mer gods fra vei til sjø og bane, sa havnedirektør Jan Fredrik Jonas i januar 2017, vi er veldig glade for at både Jernbaneverket og Vestfold fylkeskommunen er med på, og ser viktigheten av å ha et jernbanetilbud i tilknytning til havna.

Kommunestyrets vedtak anno 21. mars 2018 resulterer i at containere som kunne ha gått på miljøvennlige jernbanen til og fra havna, i stedet ruller ut på allerede fortettede E18.

Powered by Labrador CMS