Transportbrukere og bedrifter er normalt avhengige av transportkjeder hvor en kombinerer transportmidler. For eksport av sjømat ut av landet bruker man ofte bil for å komme til jernbaneterminal, før semihengeren settes på toget. Foto: Per Dagfinn Wolden

Med solid grep om verdikjeden

Logistikk- og verdikjedespesialist Stig Nerdal har tatt et solid grep om arktiske logistikkoperasjoner og forsyningskjeder. Ikke bare i nord, men også nasjonalt og internasjonalt.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den daglige lederen i Transportutvikling ble nylig engasjert som næringslivsmentor i ArcLog, et nystartet senter ved UiT for arktiske logistikkoperasjoner med hovedfokus på logistikk, forsyningskjeder, produksjon og automasjon.

Både spent og nysgjerrig

– Hva er så arbeidsoppgavene for næringslivsmentoren, Stig Nerdal?

Daglig leder Stig Nerdal i Transportutvikling er engasjert som næringslivsmentor i ArcLog, et nystartet senter ved UiT for arktiske logistikkoperasjoner med hovedfokus på logistikk, forsyningskjeder, produksjon og automasjon.11

– Det er blant annet å initiere prosjektmuligheter innen transport og havbruk, samt opprettholde en god dialog og kommunikasjon mellom studenter og næringslivets aktører. Dette er rett og slett svært spennende, sier Nerdal som er klar til å bistå UiT med å bygge opp logistikksenteret.

Fersk godsstrømanalyse forteller sannheten

Nylig la Nerdal og Transportutvikling frem godsstrømanalysen for Troms og Finnmark, og som nylig ble overlevert fylkeskommunen.

Ifølge analysen står den eksportrettede sjømatnæringen med lange transporter både innenlands og utenfor landets grenser for 25% av veitransporten i Troms og Finnmark. I tillegg dominerer dagligvarer veitransportarbeidet.

Mesteparten av tungtrafikken går langs E6 sør for Nordkjosbotn og E8 mellom Nordkjosbotn og Ramfjorden.

For fylkesveiene er trafikkbelastningen størst på flere strekninger fra E6 til Senja, rundt Alta og fra Skjervøy til E6.

Ifølge Transportutviklings godsstrømsanalyse eksporterer bedrifter på Nord-Helgeland for over 11 milliarder til alle verdenshjørner.

- Bedriftene er regionale hjørnesteinsbedrifter og viktige for landet som helhet, sier Nerdal.

Utfordrende med flyfrakt

Nord-Norge produserer betydelige sjømatvolum. I 2019 ble ca. 12% transportert med fly til markeder utenfor Europa.

– Men regulære flyfraktløsninger for sjømat over nordnorske flyplasser kan være utfordrende. Dette skyldes retningsbalanse, banelengde/topografi, betalingsvilligheten i markedet og at det finnes andre fungerende løsninger i dag, sier Nerdal.

I 2014 utarbeidet Avinor for første gang en egen Nordområdestrategi. Målet var å få innsikt i landsdelens muligheter og utfordringer. I 2018 ble strategien revidert. Da kom det innspill fra fylkeskommunene som omhandler transporten av sjømat ut fra landsdelen, og som skjer fra lufthavner utenfor landsdelen og delvis utenfor landet.

Nerdal forteller at Avinor fulgte dette opp med å engasjere Transportutvikling for å klarlegge viktige forutsetninger for at sjømaten kan transporteres direkte med fraktfly fra flyplasser i Nord-Norge.

Nerdal nevner også dagens ubalanse i fraktstrømmene mellom Europa og Asia, noe imidlertid norsk sjømateksport nyter prismessig godt av.

Stort mangfold

Rundt 12 prosent av sjømaten som produseres i Nord-Norge blir transportert med fly til markeder utenfor Europa.

- Dagens konkurrerende transportalternativer gir et stort mangfold i frekvenser og destinasjoner, blant annet som følge av godskapasitet i passasjerfly. Manglende retningsbalanse kan delvis kompenseres ved å omdirigere fraktfly fra Kontinentet til Nord-Norge, sier Nerdal og fortsetter:

- For transportbrukeren må hele logistikkjeden, og omgivelsene rundt denne, fungere både teknisk og økonomisk. I dag, og i fremtiden, må transportsystemene organiseres på en miljømessig god måte og i tråd med gjeldende bærekraftmål.

Nerdal forteller at ArcLog arbeider med å sette i gang et større forskningsprosjekt som fokuserer på slike problemstillinger.

- Transportbrukere og bedrifter er normalt avhengige av transportkjeder der en kombinerer transportmidler. Når f.eks. sjømaten eksporteres ut av landet, bruker man ofte bil for å komme til en jernbaneterminal, før en setter semihengeren på toget. Så går transporten videre til en ny jernbaneterminal, og videredistribusjon til sluttbrukeren, sier Nerdal som viser til at bærekraftig transport har i stor grad fokusert på enkeltstående transportmidler.

Det være seg kjøretøy som baserer seg på batteridrift eller båter/ferger som transformerer hydrogen til strøm via brenselsceller.

- Det er bra, men når næringsaktørene er avhengige av hele kjeden, må en se på helheten og de omgivelser som påvirker kjedenes bærekraftige effektivitet. Selv om ett ledd i kjeden fungerer godt, kan kjeden som helhet være ineffektiv ut fra forskjellige mål, avslutter Stig Nerdal.

Powered by Labrador CMS