La prosjektselskaper ta jobben

GODSTERMINALER FOR JERNBANE: I løpet av de siste fem årene har Jernbaneverket laget planer for godstogterminaler i Bergen, Trondheim og Oslo til en pris på til sammen 25 mrd. kroner. Ingen tror på at staten vil bruke så mye penger på et relativt begrenset transportvolum. Jernbaneverket må løses fra oppgaven.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsministeren må gjøre som han har gjort i veireformen: Sett prosjektene bort til prosjekt- og utbyggingsselskaper som både planlegger, bygger og driver terminalene. Det er gjort tidligere. Oslo Lufthavn er et godt eksempel.

I Norge som i andre land er det et politisk mål å flytte gods fra vegtransport til jernbane. De siste årenes satsing på drift og vedlikehold har bidratt til å stoppe de siste 10 års reduksjon i kombigodset, det vil si transport av containere og semitraller. Det er prisverdig. For første gang siden 2008 økte godsvolumet en smule i 2016. Det skyldes at togene er blitt mer punktlige og regulariteten er blitt bedre.

Når det gjelder godsterminaler har vi hatt tre såkalte KVU-er for hhv. Trondheim, Bergen og Alnabru. Forkortelsen står for begrepet konseptvalgutredning og er en innledende planprosess for alle prosjekter i regi av staten over 700 million kroner. Planprosessen inneholder lokalisering, volumberegning, miljøspørsmål, hensyn til omgivelser og mange flere elementer. Mange parter involveres og selve prosessen er tidkrevende og kostbar.

Erling Sæther.

Om artikkelserien:

ERLING SÆTHER er en nestor i norsk
transport- og logistikkbransjen. I fjor gikk
han av som næringspolitisk direktør i NHO,og har sammen med Hans Kristian Haram, Roger Kormeseth og Geir Berg startet selskapet Flowchange. Sæther tar i hver utgave av Moderne Transport opp et aktuelt tema og belyse det fra sitt ståsted.
Februar: Miljøsatsingen kollapser
Mars: Varedistribusjon i byer er kollektiv godstransport
April: Mer katolsk enn paven
Mai: Imponerende - med skjønnhetsflekker
Juni: - Landets overlegent beste langdistanse-kollektivtilbud
August: La prosjektselskaper ta jobben
September: Selvskudd fra ordførerne i Gudbrandsdalen

KVU-ene endte opp med utbyggingskostnader for godsbaneterminalen i Trondheim på over 6 mrd. kroner. I Bergen ble kostnaden mellom 5 og 6 mrd. kroner og i Oslo havnet den på 12 mrd. kroner. Den sistnevnte ble gjennomført for mange år siden. Siden da har Jernbaneverket – nå Jernbanedirektoratet – arbeidet med Alnabruprosjektet. Det ryktes at kostnaden havner på om lag det samme nivå som den forrige KVU-en. Summen for de tre terminalene blir altså 22-25 mrd. kroner over statsbudsjettet hvis alle tre terminalene skal bygges.

Den kombinerte godstransporten med tog har en årlig omsetning på snaue 1,5 mrd. kroner og frakter i underkant av 500.000 TEUs tilsvarende 250.000 fulle trailerlaster.

Det er neppe noen som for alvor tror på at Finansdepartementet vil bruke 25 mrd. kroner på tre godsterminaler for jernbane selv om bevilgningene tas over en periode og i rekkefølge. Det er betegnende at det ikke ligger nevneverdige utbyggingsmidler i den nylig fremlagte Nasjonal Transportplan.

Alle KVU-ene er gjennomført i regi av Jernbanedirektoratet.

Saken må gripes an på en annen måte. Vi kan ikke holde på slik lenger. Eksempelvis har Alnabru-saken versert i 20 år uten at noe har skjedd. Det grenser til en skandale.

De senere år har myndighetene vist evne til nye grep. Veireformen og Jernbanereformen er gode eksempler. Vi må gjøre noe lignende når det gjelder terminalspørsmålet. Sett planlegging, utbygging og drift på anbud og inviter prosjektselskaper til å ta seg av jobben innenfor fastsatte rammer og fullmakter som det er realistisk at finansdepartementet og Stortinget vil kunne akseptere.

Powered by Labrador CMS