Endringer i miljøkrav for skip

JUSHJØRNET: Nytt regelverk for energieffektivisering på skip er på plass fra 1. januar 2023.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om artikkelserien

Jushjørnet er levert av advokatene i Bauta advokatfirma AS. Co. Bauta er et advokatfirma spesialisert innen sjøtransport og havn, miljø og eiendom. Kompetanseområdene er satt sammen for å dekke juridiske områder som overlapper hverandre i stadig større grad. Denne artikkelen er skrevet av advokat Elisabeth Voldsund. elisabeth@bauta.no

De nye reglene er inntatt i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flytende innretninger. Endringene er i hovedsak knyttet til tre deler; krav til å beregne energieffektivitetsindeks (EEXI), samle inn og rapportere årlig karbonintensitet (CII) og utvidede krav til planer (SEEMP) som viser tiltak for å bedre energieffektiviteten.

Ambisjonene

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) jobber mot at utslippene fra internasjonal skipsfart skal reduseres med minst 50 prosent fra 2008-nivå innen 2050. I Norge er ambisjonen å halvere klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

Samtidig er det forventet en betydelig øking i transport til sjøs. Energieffektivisering vil bidra til utslippsreduksjoner, men er alene ikke nok. Reglene knyttet til energieffektivisering gjelder heller ikke for alle fartøy. Det betyr at store deler av flåten må over på lav- eller nullutslippsløsninger raskt.

Klimagassregnskap

Utslipp av klimagasser fra transport i 2021 var over 16 tonn og altså den sektoren med høyest utslipp.

Norges klimagassregnskap gjelder innenriks sjøtransport og fiske. Det vil si utslipp fra trafikk mellom norske havner eller mellom havn og offshoreinstallasjon. Klimagassutslipp fra sjøtransport i norske farvann er derfor totalt sett høyere.

Man vet også at utslippene målt ut fra AIS-data viser høyere tall enn de som SSB fremskaffer. AIS- beregninger viser utslippstall og operasjonsmønster for ulike fartøyskategorier og kan gi nyttig informasjon om hvilke løsninger som er best for de ulike skipstypene.

Energieffektivisering

I klimakur 2030 er energieffektivisering estimert til å gi 0,129 mil.tonn redusert utslipp av CO₂-ekvivalenter frem til 2030. Uansett valg av energibærer vil det være behov for redusert energiforbruk for å minske livsløpskostnader til produksjon og andre konsekvenser.

Tiltak for energieffektivisering kategoriseres etter maskineri, effektive skrog, propell- og rorløsninger, konsumenter, og tekniske løsninger for optimalisering av operasjoner. Tiltak kan eksempelvis være knyttet til alt fra skrogvask, belysning, autopilot og skrogutforming.

EEDI og SEEMP

Fra 1. januar 2013 ble det obligatorisk med Energy Efficiency Design Index (EEDI) og Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP).

SEEMP er en skipsenergieffektivitetsplan om bord og er knyttet opp til størrelseskrav. Reglene ble utvidet gjeldende fra 1. januar 2016 til å omfatte skip i innenriksfart med bruttotonnasje 400 eller mer. Disse skulle fra da av også ha om bord en energieffektivitetsplan i henhold til retningslinjene for utvikling av SEEMP del I.

Alle nye skip fra 2013 i visse skipskategorier, blant annet bulkskip, containerskip, kjøleskip, roro-lasteskip, skal beregne sin oppnådde EEDI. Beregning av indeks gjøres etter retningslinjer fra IMO.

Det er fastsatt krav til resultat i form av at fartøy over en viss størrelse skal ha en EEDI lik eller lavere enn en skipsspesifikk referanseverdi angitt i MARPOL vedlegg VI kapittel 4.

Hvem gjelder de nye endringene for?

MARPOL kapittel 4 gjelder i utgangspunktet ikke for skip som utelukkende opererer i innenriksfart. Reglene for SEEMP og EEDI ble likevel gjort gjeldende også for innenriksfart. Sistnevnte krav ble nå tatt bort, med henvisning til annet driftsmønster enn skip i internasjonal fart.

Det vil si at foreløpig gjelder ikke kravene om SEEMP del II og III, samt EEXI og CII for skip i innenriksfart. Det kan imidlertid komme strengere nasjonale krav etter hvert.

EEXI

Energieffektivitetsindeks for eksisterende skip (EEXI) er en engangssertifisering som gjelder for visse skipskategorier, herunder bulkskip, containerskip, stykkgodsskip, roro lasteskip, med bruttotonnasje over 400 eller mer. Det beregnes energieffektivitet for hvert skip i form av den tekniske effektiviteten. Det stilles krav til oppnådd EEXI- verdi ut fra referanseverdier. Verifikasjon av at skipets oppnådde EEXI og tekniske fil er i samsvar med kravene skal finne sted ved den første årlige, mellomliggende eller fornyende tilsyn etter 1. januar 2023.

CII og CII- skalaen

Carbon Intensity Indicator (CII) måler hvor effektivt et skip frakter passasjerer eller gods. Man kalkulerer CII ut fra årlig drivstofforbruk innrapporter via IMOs Data Collection Systems, årlig seilingsdistanse og kapasitet på skipet (dødvekt). Det er fastsatt et skala og tilhørende minstekrav. Minimumskravet er karakteren C. Får et skip lavere karakter skal det fremlegges en plan for å komme til akseptabelt nivå. Graderingen skal komme frem av skipets SEEMP.

CII kravene gjelder for alle lasteskip, passasjerferger og cruiseskip med bruttotonnasje 5000 eller mer i internasjonal fart.

Nytt tillegg til SEEMP

Det er kommet et nytt tillegg i form av SEEMP del II for skip med bruttotonnasje over 5000. Del II gjelder innsamling og rapportering av drivstofforbruk. Del III gjelder alle skip over 5000 bruttotonn innen enkelte skipskategorier, herunder lasteskip, passasjerferge og cruiseskip. Her skal man beskrive metoden for å beregne CII og blant annet en gjennomføringsplan for å dokumentere hvordan man skal oppnå en bedre karakter for CII.

Powered by Labrador CMS