Endelig kan godstrafikken gjenopptas på Dovrebanen.

Åpnet igjen etter nesten 90.000 arbeidstimer

Godstrafikken er omsider i gang igjen på Dovrebanen, etter at flaksehalsen Randklev bro ble gjenåpnet mandag 20. mai.

Publisert Sist oppdatert
Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR

– Dette er en dag mange har ventet på. Endelig kan vi åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk igjen, sa Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor, kort tid etter at det første godstoget kunne passere Gudbrandsdalslågen igjen (foruten testtog og arbeids-lokomotiv) sent mandag ettermiddag. Strekningen over elven er ikke mer enn cirka 170 meter, men har medført at godstogene har måttet benytte Rørosbanen som alternativ rute mellom Oslo og Trondheim.

Nesten 90.000 arbeidstimer og 420 millioner kroner

I forbindelse med gjenåpningen har Logistikk Inside intervjuet Bane NORs pressesjef Anne Kirkhusmo. Hun kan fortelle at det per april var logget cirka 88.000 arbeidstimer for det svært kompliserte reetableringsprosjektet i Gudbrandsdalen. Også i mai er det jobbet flittig, noe som betyr at det har gått med om lag 90.000 arbeidstimer. 

Sluttsummen på prosjektet er enda ikke klar.

– Det foreløpige estimatet for kostnadene ligger på 420 millioner kroner. Dette inkluderer også etterarbeid etter at brua er løftet på plass. Kostnadene tar også høyde for opprydding og nedrigging av anleggsområdet etter at trafikken er gjenopptatt, forteller Kirkhusmo.

– Reduksjon på 39 prosent

– Dovrebanen har større kapasitet enn Rørosbanen, har dere noen estimater for hvor stor godsreduksjonen har vært på jernbane som følge av at godstog måtte rutes om til Rørosbanen?

– Vi har ikke det eksakte svaret på dette. Tall som sammenligner den totale godstrafikken på Dovrebanen og Rørosbanen fra august til september i 2022 og 2023 viser en reduksjon på 39 prosent, forteller hun. Nedgangen forteller to historier: at det har vært lavere kapasitet på jernbanen og at det totalt sett er fraktet noe mindre gods (blant annet som følge av nedgang i byggebransjen og andre bransjer i perioden).

– Krevende for togselskapene

– Hvordan har dere håndtert togpassasjerer og godstransport mens Dovrebanen har vært stengt? 

– Vi har tett og god dialog med togselskapene, og har møttes jevnlig for å holde hverandre gjensidig oppdatert på status. Vi rutet tidlig om en del av godstrafikken til Rørosbanen. Persontrafikkselskapene har kjørt buss for tog på deler av Dovrebanen, og Bane Nor har jobbet for å minske antall kilometer med buss for tog. I desember 2023 åpnet vi Fåvang stasjon midlertidig, slik at strekningen med buss for tog ble redusert til 10 kilometer. Til tross for avbøtende tiltak har det naturligvis vært en krevende tid for både passasjerene og togselskapene, medgir hun.

Rørosbanen har vært en redning for godstransporten

– Hva har vært de største lærdommene fra denne hendelsen for Bane Nor? 

– For gods har det vært svært nyttig å kunne benytte Rørosbanen til fremføring av gods. Hadde dette skjedd på andre strekninger der det ikke har vært tilsvarende omkjøringsmuligheter, hadde det vært en "umulig" situasjon for vareleveransene, påpeker hun.

– Det er kritisk viktig for samfunnet at Dovrebanen er åpen slik at passasjerer, store volum mat og andre nødvendige varer kan fraktes klimavennlig og trafikksikkert med tog mellom Østlandet og Midt-Norge. Dovrebanen har større kapasitet enn Rørosbanen. Selv om Dovrebanen ikke kunne trafikkeres gjennomgående, har vi hatt omkjøringsmuligheter på Rørosbanen. Dette har ført til at Rørosbanen har styrket sin posisjon, noe som også gjenspeiles i NTP, legger Kirkhusmo til.

Hun påpeker videre at prognosene tilsier at det vil bli mer ekstremvær i fremtiden.

– Vi jobber systematisk med å ruste opp jernbanen for å være forberedt, blant annet med ras- og flomsikring. Teknisk regelverk sier blant annet at nye konstruksjoner skal ta høyde for 200-årsflom, forteller hun.

Nye Randklev bro konstruert for å tåle mer «ekstremvær». 

Det var i august 2023 at «Hans» herjet i Gudbrandsdalen. Ekstremværet førte til jordskred, flom og oversvømmelser flere steder i landet, og elva Gudbrandsdalslågen gikk over sine bredder. De store vannmengdene i elva førte til at et av brufundamentene til Randklev bro veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva.

I tillegg til reparasjon av bruelementene, har Bane Nor bygget et nytt fundament. Det nye fundamentet har en større grunnflate, og er bedre sikret mot erosjon og undergraving for å tåle mer ekstremvær på grunn av klimaendringer. Samtidig er det utført erosjonssikring av det andre brufundamentet. 

– Vi har jobbet intensivt med å gjenåpne bruforbindelsen så raskt som mulig. Dette prosjektet har hatt høyeste prioritet hos oss, understreker konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

 

Powered by Labrador CMS