Her er Jernbanedirektoratets godssatsing

Nesten 40 konkrete tiltak skal bedre forholdene for gods på bane de neste 12 årene. Se hele listen her.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jernbanedirektøren har nå fastsatt Handlingsprogrammet for jernbanesektoren fram til 2029. Programmet inneholder nesten 40 konkrete tiltak for å få økt, regularitet, hastighet og volum på godstrafikken på skinner. 

– Den viktigste effekten av handlingsprogrammet er at dette gir en sterk satsing på effektiv og miljøvennlig mobilitet, enklere reiser og miljøvennlig godstrafikk, sier Slotsvik.

Programmet inneholder som nevnt en lang rekke konkrete tiltak rettet mot godstrafikken, som du kan se i listen nedenfor. 

 

Det legges blant annet opp til modernisering og kapasitetsøkende tiltak på Alnabruterminalen i løpet av den første delen av planperioden. I første periode skal det også bygges en ny godsterminal på Hauerseter for kombitrafikk og tømmertrafikk, som kan avlaste Alnabru. 

Her kan du lese hele handlingsprogrammet.

I NTP 2018-2029 er det lagt til grunn en godspakke på ca. 18 mrd. kr for hele planperioden, hvorav ca. 5,7 mrd. kr i første seksårsperiode. I tillegg er det igangsatt
strakstiltak for gods på bane som inkluderer forlengelse av kryssingsspor og mindre terminaltiltak.

Les også: Satte Solvik-Olsen på sporet

Godstiltakene beskrevet i NTP 2018–2029 er anslått å bidra til reduserte utslipp fra veg med 123 000 tonn CO2-ekvivalenter per år, og til god sikkerhet og mindre trengsel på veiene.

I forbindelse med utarbeidelsen av Godsstrategi for jernbanen 2016-2029 er det definert fire hovedmål:

• Vekstmål: 75 prosent vekst i volum (tonn) for kombitransport
• Pålitelighetsmål: 90 prosent ankomstpunktlighet i forhold til ruteplan
• Effektivitetsmål: 40 prosent økning i faktisk kjørt toglengde målt i snitt for alle godstog
• Terminal- og håndteringskostnader: 25 prosent reduksjon målt i kr per tonn for alle kombiterminaler

Da gjenstår det å se om de ulike tiltakene blir prioritert i de årlige budsjettprosessene. 

Nedenfor ser du ulike tiltak som skal gjennomføres for å tilrettelegge for bedre godstransport på bane i de ulike delene av landet:

Tiltak for godstrafikken på Østlandet:

Effekt for kunder og næringsliv Tiltak Forventes tatt i
bruk
Økt kapasitet og effektivitet på Alnabru
godsterminal
Først mindre strakstiltak, deretter en mer
omfattende ombygging.
Første og andre
seksårsperiode
Økt kapasitet inn til Alnabru
godsterminal fra nord
Ventespor Grorud stasjon Første
seksårsperiode
Økt kapasitet og redusert framføringstid
for lange godstog Alnabru–Kongsvinger
Nytt kryssingsspor og et forlenget
kryssingsspor på henholdsvis Bodung og
Galterud, nedleggelse av planoverganger
på Seterstøa og Sander kryssingsspor, og
to nye blokkposter.
Tiltakene gir effekt sammen med
stasjonstiltak på Sørumsand og Skarnes.
Første
seksårsperiode
Økt kapasitet og redusert framføringstid
for lange godstog Kongsvinger–
riksgrensen
Nytt eller forlenget kryssingsspor på
strekningen, samt nedleggelse av
planovergang på Magnor.
Andre
seksårsperiode
Økt kapasitet og redusert framføringstid
for lange godstog, samt økt sikkerhet,
Lillestrøm–Eidsvoll
Planovergangene på Bøn og Dal legges
ned. Kryssingssporene på Jessheim og Bøn
forlenges.
Første og andre
seksårsperiode
Økt kapasitet og redusert framføringstid
for lange godstog Alnabru–Roa
Forlengelse av kryssingsporene på
Monsrud, Nittedal. Forlengelsen på
Nittedal er del av stasjonsprosjektet.
2022
  Forlengelse av Sandermosen
kryssingssport
Andre
seksårsperiode
Økt kapasitet og redusert framføringstid
og transportkostnader Hamar–Elverum–
Kongsvinger

Nye banekoblinger på Elverum og
Kongsvinger, forlengede kryssingsspor på
Løten og Kirkenær. ERTMS gir fjernstyring.

2024
Reduserte klimagassutslipp og
transportkostnader
Elektrifisering Hamar–Elverum–
Kongsvinger.
Andre
seksårsperiode
Redusert transporttid og økt fleksibilitet
mellom Sørlandsbanen og
Randsfjordbanen/Bergensbanen.
Ny banekobling vest for Hokksund Andre
seksårsperiode
Mer effektiv flis- og tømmertransport fra
Flesberg terminal på Numedalsbanen
Signaltiltak på Kongsberg stasjon. Første
seksårsperiode
Økt kapasitet for godstog Østfoldbanen
Alnabru–Kornsjø/riksgrensen
Nye/forlengede kryssingsspor på
Østfoldbanen Østre linje.
Andre
seksårsperiode
Økt kapasitet for biltransporter, kombiog
vognlastgods på Holmen
godsterminal i Drammen
Utvidelse av Holmen godsterminal og
nedleggelse av Nybyen godsterminal.
Første
seksårsperiode
Nye markedsmuligheter og reduserte
transportkostnader for kombigods og
tømmer
Ny kombi- og tømmerterminal på
Hauerseter.
Første
seksårsperiode
Nye markedsmuligheter for industrigods Ny godsterminal i søndre Østfold I planperioden
Nye markedsmuligheter for
industrigods
Godskonsept Vestfold/Telemark I planperioden
Færre feil, bedre kapasitet for
godstog
Sørlandsbanen, strekningsvis
fornyelse av
kontaktledningsanlegg
Første og andre seksårsperiode
Reduserte transportkostnader
og økt tømmervolum fra MidtTelemark.
Ny tømmerterminal i MidtTelemark,
til erstatning for Bø
og Lunde.
I planperioden
Økt kapasitet for tømmertog fra
Kongsvinger-regionen
Relokalisering av Norsenga
tømmerterminal på Kongsvinger
Relokalisering av Norsenga tømmerterminal I planperioden
Økt kapasitet for tømmer fra
Oppland
Ny tømmerterminal på Rudshøgda I planperioden
Mer effektiv godstrafikk fra Ringerike Elektrifisering av strekningen
Hønefoss stasjon – Follum
Første
seksårsperiode
Mer effektiv tømmertransport fra Flesberg
terminal på Numedalsbanen
Signaltiltak på Kongsberg stasjon. Første
seksårsperiode
Mer effektiv godstrafikk fra Sørlandsbanen
mot Randsfjordbanen
Banekobling ved Hokksund Andre
seksårsperiode

I tillegg legges det opp til å legge til rette for godstrafikk fra en ny terminal på Larvik havn tidlig i perioden.

Tiltak for godstransport i Nordland og Trøndelag:

Effekt for kunder og næringsliv Tiltak Forventes tatt i bruk
Økt sikkerhet og kapasitet for
person- og godstrafikk, samt
reduserte kostnader for
trafikkstyring
ERTMS gir fjernstyring på
Nordlandsbanen
2022
Økt kapasitet for lengre godstog
Trondheim–Bodø
ERTMS med fjernstyring gir effekt
av forlengede kryssingsspor på
Røkland og Bodø.
Sportiltak i Mo i Rana og på
Dunderland stasjon.
Sukkertoppen kryssingsspor

2022

 

2022

 

I løpet av planperioden

Økt kapasitet på Fauske
godsterminal
Utbedring av dagens terminal Første seksårsperiode
Økt kapasitet og mer rasjonell
godshåndtering på kombi- og
malmterminalen på Ofotbanen

Mindre tiltak Narvik stasjon.

Utbygging av Narvik stasjon.

Narvik omformerstasjon.

Utbedring av Narvikterminalen.

2019

2022

2022

Første seksårsperiode

Økt sikkerhet og
kapasitet for
person- og
godstrafikk, samt
reduserte
kostnader for
trafikkstyring

ERTMS gir fjernstyring på
Rørosbanen og 
Meråkerbanen

2024 og 2027

Økt kapasitet for
kombitrafikken
Oslo–Trondheim

Ny godsterminal på Heggstadmoen og Heimdal stasjon spor 3

2018

Økt toglengde på
godstog til og fra
Trondheim

Forlengelse av to spor på Trondheim stasjon ved hjelp av
signaltiltak.

Første
seksårsperiode

Økt kapasitet for
lengre godstog
Oslo–Trondheim

Forlengelse av Ler og Kvam kryssingsspor
Ytterligere to kryssingsspor forlenges og ett nytt bygges.

Første
seksårsperiode
Første og
andre
seksårsperiode

Tiltak for godstransport i Hordaland og Sogn og Fjordane:

Effekt for kunde og næringsliv Tiltak Forventes tatt i bruk
Økt kapasitet på Nygårdstangen
godsterminal i Bergen.
Utbedring av dagens terminal 2024
Økt kapasitet for lange godstog
Oslo–Bergen

Forlenget kryssingsspor på
Bolstadøyri.


Øvrige kapasitetsøkende tiltak,
som flere kryssingsspor

2023


Første og andre
seksårsperiode

Raskere framføring av godstog
Oslo–Bergen
Planskilt adkomst til plattform
på Gol og Geilo stasjoner, samt
andre mindre tiltak.
Første seksårsperiode
Mer effektiv tømmertransport og
reduserte transportkostnader på
Randsfjordbanen
Elektrifisering av sidesporet
mellom Hønefoss og Follum
Første seksårsperiode

Tiltak for godstransport i Agder og Rogaland:

Effekt for kunder og
næringsliv
Tiltak Forventes tatt i bruk
Færre feil og bedre
strømforsyning
Nytt kontaktledningsanlegg
Egersund – Moi
2019
Færre forsinkelser, mulighet
for økt kapasitet for gods på
Oslo–Kristiansand–Stavanger
Forbedret
kontaktledningsanlegg Sira–
Krossen
2021
Økt kapasitet for lengre
godstog Oslo–Kristiansand–
Stavanger
Forlengelse av
kryssingssporene på Ogna,
Hellvik og Nærbø.
Nytt kryssingsspor nær
Ganddal.
Forlengelse av andre
kryssingsspor mellom
Egersund og Kongsberg.
Første og andre seksårsperiode
Powered by Labrador CMS