Endring av krav til sporing

Høringen er en oppfølging av oppdrag fra Samferdselsdepartementet. .

Forskriftsendringen består i hovedsak i at sporingskravet for modulvogntog type 1 og 2 endres til det samme som kreves for tømmervogntog. Modulvogntog type 3 og type 1 og 2 som ikke oppfyller det nye sporingskravet vil fortsatt kunne trafikkere dagens modulvogntogvegnett.

Endringen innebærer også at strekningene som i dag tillates for tømmervogntog med lengde 24,00 meter vil tillates for modulvogntog uten å bli vurdert i henhold til NA-rundskriv 2016/1 Kriterier for vegers egnethet for modulvogntog.

Parallelt med høringen, vil Statens vegvesen vurdere om skjerping av sporingskravet ivaretar alle hensynene i rundskrivet. Konkret vil det dreie seg om strekninger som i dag er tillatt for 24 meters tømmervogntog, fortsatt bør vurderes i henhold til kriteriene knyttet til gående og syklende før de kan tillates for modulvogntog.

Høringens dokumenter er tilgjengelige på denne siden. Frist for høringsinnspill er satt til 15. mai 2020.