Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ønsker å få mer seriøsitet inn i transportbransjen.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ønsker å få mer seriøsitet inn i transportbransjen.

Foreslår 39 tiltak mot sosial dumping i transportbransjen

– Arbeidstakere i Norge skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår. I transportsektoren ser vi dessverre at mange arbeidstakere har for dårlige vilkår. Derfor lanserer vi nå en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De 39 tiltakene:

Tiltak nr. 1: Regjeringen vil innføre krav til internasjonal godstransport med kjøretøy med tillatt totalvekt fra 2500 kg (varebiler), i tråd med nye regler i mobilitetspakken.

Tiltak nr. 2: Regjeringen vil starte et regelverksarbeid for å innføre løyvekrav og regler om kjøre- og hviletid for nasjonal godstransport med varebiler over 2500 kg.

Tiltak nr. 3: Regjeringen vil vurdere å etablere en HMS-kortordning for varebiltransport.

Tiltak nr. 4: Regjeringen vil innføre regler om at veietappen av kombinerte transporter skal omfattes av kabotasjereglene.

Tiltak nr. 5: Regjeringen vil innføre regler om at transportforetakene må sørge for at kjøretøy i internasjonal transport returnerer til etableringsstaten senest hver åttende uke.

Tiltak nr. 6: Regjeringen vil innføre regler om at transportforetakene må sørge for at sjåføren kan få tilbringe minst én normal ukehvil hjemme i løpet av en fireukersperiode.

Tiltak nr. 7: Regjeringen vil innføre nye kontrollregler i forskrift om arbeidstid for sjåfører, i tråd med nye regler i mobilitetspakken.

Tiltak nr. 8: Regjeringen vil klargjøre medansvaret for transportbestiller/transportkjøper i forskrift om arbeidstid for sjåfører.

Tiltak nr. 9: Regjeringen vil legge frem forslag til lovendringer for å kunne innføre overtredelsesgebyr for flere brudd på yrkestransportlovgivningen.

Tiltak nr. 10: Regjeringen vil fastsette en ny forskrift om overtredelsesgebyr for brudd på kabotasjereglene.

Tiltak nr. 11: Regjeringen vil innføre overtredelsesgebyr for flere overtredelser av vegtrafikkloven med forskrifter.

Tiltak nr. 12: Regjeringen vil sende på høring en ny forskrift om elektroniske kontrollverktøy, herunder om forlenget tillatt lagringstid av kontrolldata.

Tiltak nr. 13: Regjeringen vil sende på høring forslag til regelverksendringer for å etablere et sentralt skaderegister for bil.

Tiltak nr. 14: Regjeringen vil legge frem forslag om å gi Statens vegvesen myndighet til å reagere mot kjøring i strid med Arbeidstilsynets stansingsvedtak.

Tiltak nr. 15: Regjeringen vil iverksette et pilotprosjekt med publisering av stansingsvedtak mot transportvirksomheter.

Tiltak nr. 16: Regjeringen vil utrede innføring av et forbud mot kjøp av transporttjenester fra virksomheter med åpne stansingsvedtak.

Tiltak nr. 17: Regjeringen vil legge frem forslag til lovendringer for å innføre et medansvar for transportforetakene for sikring av last.

Tiltak nr. 18: Regjeringen vil innføre krav om fagkompetanse og løyvegaranti for drosjeløyvehavere, og krav om dokumentasjon for godkjent taksameter og riktig registrering i kjøretøyregisteret.

Tiltak nr. 19: Regjeringen vil vurdere flere tiltak på drosjeområdet i lys av de kommende konklusjonene fra utvalget.

Tiltak nr. 20: Regjeringen vil effektivisere og målrette kontrollvirksomheten gjennom økt bruk av digitalisering, blant annet ved utvidet bruksområde for fartsskrivere.

Tiltak nr. 21: Regjeringen vil jobbe langsiktig for å sikre tilstrekkelige ressurser for oppfølging av handlingsplanen og en reell styrking av kontrollinnsatsen.

Tiltak nr. 22: Regjeringen vil videreføre og styrke etablerte samarbeid mellom tilsyns- og kontrolletatene.

Tiltak nr. 23: Regjeringen vil videreføre og styrke a-krimsentrenes samarbeid med Statens vegvesen.

Tiltak nr. 24: Regjeringen vil etablere et transportregister gjennom tilslutning til EUs registreringsordning for internasjonale transportoppdrag som innebærer utsending av sjåfører.

Tiltak nr. 25: Regjeringen vil utrede en ordning med en tverretatlig operativ ressursgruppe.

Tiltak nr. 26: Regjeringen vil utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen når det gjelder definisjonen av midlertidig persontransportkabotasje.

Tiltak nr. 27: Regjeringen vil fortsette det tette samarbeidet med partene i arbeidslivet, og videreføre treparts bransjeprogrammene for transport og bil.

Tiltak nr. 28: Regjeringen vil fortsette arbeidet med å finne nye metoder for informasjonsformidling.

Tiltak nr. 29: Regjeringen vil sørge for at Statens vegvesen gjør mer informasjon tilgjengelig digitalt, også på flere språk.

Tiltak nr. 30: Regjeringen vil sørge for at Statens vegvesen gjennomfører samordnede kabotasje- og kjøre- og hviletidskontroller med kontroll¬myndighetene i andre EØS-land.

Tiltak nr. 31: Regjeringen vil jobbe aktivt inn mot EU-systemet og sørge for norsk deltakelse i relevante arbeidsgrupper i regi av Kommisjonen.

Tiltak nr. 32: Regjeringen vil jobbe videre for at norske myndigheter skal kunne delta i Euro Control Route.

Tiltak nr. 33: Regjeringen vil fremme norske posisjoner om likere arbeids- og konkurransevilkår, effektiv kontroll og trafikksikkerhet i internasjonale fora.

Tiltak nr. 34: Regjeringen vil ta opp sosiale forhold i veitransportsektoren og utfordringer knyttet til sosial dumping i internasjonale fora både på politisk og administrativt nivå.

Tiltak nr. 35: Regjeringen vil jobbe videre for å sikre tilstrekkelig tilgang til opplæring, herunder vurdere endringer i gjeldende studiemodell for trafikklærere for å sikre nok tungbillærere.

Tiltak nr. 36: Regjeringen vil vurdere å innføre en ny ordning med å tillate at kjøreseddelkandidater søker om kjøreseddel før de har bestått drosjesjåføreksamen.

Tiltak nr. 37: Regjeringen vi innføre krav om fagkompetanse for løyvehavere med varebiler i internasjonal transport.

Tiltak nr. 38: Regjeringen vil gjeninnføre krav om fagkompetanse for drosjeløyvehavere.

Tiltak nr. 39: Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om norsk luftfart, med sosial bærekraft som et at de sentrale temaene.

Les hele handlingsplanen her.

Handlingsplanen inneholder 39 tiltak innenfor områdene regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving, samarbeid mellom myndighetene og veitransportnæringen, internasjonalt samarbeid og rekruttering og kompetanseheving.

– Til sammen skal tiltakene bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, likere konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier, sier Nygård i en pressemelding.

Transport med varebiler med tillatt totalvekt under 3,5 tonn er i dag i liten grad regulert sammenlignet med transport med tyngre kjøretøy. Handlingsplanen inneholder flere tiltak for å gjøre hverdagen som varebilsjåfør bedre.

– Politiet og øvrige kontrolletater har avdekket kriminalitet i varebilbransjen, blant annet arbeidslivskriminalitet og, Vi har hørt flere historier om høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for mange varebilsjåfører i Norge. Her mangler vi i dag regelverk for å møte disse utfordringene. Det må vi gjøre noe med, sier Nygård.

EUs mobilitetspakke er en viktig del av handlingsplanen, og denne er allerede tatt inn i norsk rett. Mange av de nye reglene vil gjelde fra 1. november. Fra denne datoen kommer det blant annet krav om løyve for internasjonal godstransport med varebiler med tillatt totalvekt fra 2,5 til 3,5 tonn. Ved innføring av løyveplikt blir det krav til transportørene om etablering i en EØS-stat, økonomisk evne, vandel og fagkompetanse. Fra 2026 vil komme regler om kjøre- og hviletid for disse kjøretøyene i internasjonal transport.

– Gjennomføringen av EUs mobilitetspakke er et viktig skritt på veien mot et anstendig og trygt arbeidsliv, men vi må også gjøre noe med utfordringene også i nasjonal varebiltransport. Regjeringen vil derfor starte et regelverksarbeid for å sikre rettighetene til sjåfører også i nasjonal transport, sier Nygård.

En eventuell innføring av slike regler ligger et stykke frem, og forslag til endringer skal først sendes på alminnelig høring.

Regjeringen vil regulere godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn gjennom å:

  • Starte et arbeid med sikte på å innføre krav om løyve også for nasjonal godstransport med varebiler. Dette omfatter krav til vandel, fagkompetanse, økonomisk evne og etablering i EØS-stat.
  • Starte et arbeid med sikte på å innføre regler om kjøre- og hviletid også for nasjonal godstransport med varebiler.
  • Vurdere å innføre en ordning med HMS-kort for denne delen av næringen.

– Dette vil bidra til bedre oversikt over bransjen, og til å forhindre at useriøse aktører etablerer seg. Regler om kjøre- og hviletid vil bidra til å beskytte føreren mot et utilbørlig høyt arbeidspress, sier Nygård.

Regjeringen vil også bevilge 40 millioner kroner til til Statens vegvesen for mer effektiv kontroll og håndheving av regelverket. Dette skal blant annet gå til reell styrking av kontrollinstansen.'

Videre vil Arbeidstilsynet starte opp et pilotprosjekt om publisering av stansingsvedtak mot transportvirksomheter, slik at innkjøpere og forbrukere skal få bedre tilgang til informasjon som gjør det mulig å velge bort useriøse aktører.

– Regjeringen vil stoppe aktører som driver useriøst og ulovlig på norske veier, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS