Ketil Solvik-Olsen imponerer ikke Havne Norge med sitt budsjettforslag.
Ketil Solvik-Olsen imponerer ikke Havne Norge med sitt budsjettforslag.

Regjeringen: Et budsjett for sjøtransport. Havne-Norge: Et budsjett for økt veitransport.

Regjeringen og Norske Havner er ikke direkte enige om konsekvensene av det fremlagte statsbudsjettets konsekvenser.

Publisert

– Overføring av godstransport fra vei til sjø og bane øker transportsikkerheten og reduserer både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren. Regjeringen fortsetter satsingen på tiltak som bidrar til overføring i 2018, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om statsbudsjettet han har lagt fram for 2018.

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø ble innført i 2017, og tidligere i år fikk seks prosjekter tilsagn om totalt 93 millioner kroner i tilskudd. Se hvilke her. De seks prosjektene er beregnet å kunne flytte 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø gjennom etablering av nye sjøtransporttilbud i løpet av støtteperioden på tre år.

Tilskuddsordningen vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft samtidig som man når miljø, trafikksikkerhets- og framkommelighetsmål, mener Regjeringen.

– Vi beregner at insentivordningen vil medføre en reduksjon i utslipp av klimagasser på 140.000 tonn i 2020, sier Solvik-Olsen.

Men Norske Havner er langt fra fornøyd:

- I statsbudsjettet for 2018 reduseres tilskuddsordningene på havneområdet. Dette står i grell kontrast til Regjeringens egen beskrivelse av sektoren om at overføring av gods fra veg til sjø er viktig for å bedre fremkommeligheten, øke transportsikkerheten på vegnettet, redusere infrastrukturkostnadene, og redusere transportsektorens samlede klima- og miljøpåvirkning. Norske Havner mener at mer gods på sjø er det beste tiltaket for å nå våre klimaforpliktelser. Dessverre registrerer vi at dette ikke i følges opp i Statsbudsjettet for 2018. Bevilgningene ligger langt under måloppnåelsen i gjeldende NTP, heter det i en kommentar derfra.

Norske Havner poengterer følgende:

  • Samferdselsbudsjettet for 2018 er et budsjett for økt satsning på veibygging. Mens bevilgningene til vegformål økes med 8%, økes Kystverkets budsjett med 1,5%. Økningen relateres til etablering av nytt nasjonalt senter for oljevern og beredskap i Lofoten og Vesterålen. Et senter som Norske Havner støtter etableringen av.
  • De statlige investeringene til fiskerihavneanlegg halveres. Norske Havner mener at dette er et dårlig signal gitt Regjeringens ambisjoner i «Havstrategien».
  • Tilskuddsordningene for overføring av gods fra vei til sjø videreføres med reduserte rammer og langt under måloppnåelsesgraden i gjeldende NTP.