TRANGT: Kapasiteten på norske skinner er sprengt, det går ut over pålitelighet og punktlighet.

Hardere kamp om skinnene enn noen gang

På fire år har søknadene om tilgang til norske jernbaneskinner økt med 20 prosent.

Publisert

Det er Bane Nor som lager ruteplaner for person- og godstog i Norge, etter at togselskapene har søkt om avgangene de ønsker å kjøre. Før rutene for 2024 skal fordeles er det langt større etterspørsel enn kapasitet på jernbanen.

Tilstanden på dagens jernbanenett i tall

  • Jernbanen i Norge består av 4200 kilometer med spor.
  • Ett persontog erstatter om lag 600 biler, mens ett godstog fjerner rundt 30 lastebiler fra veiene.
  • 94 prosent av det norske jernbanenettet er enkeltsporet. Seks prosent er dobbeltspor.
  • Over 90 prosent av det norske jernbanenettet ble bygget for mer enn 60 år siden, og en stor del av jernbanen er langt eldre.
  • Etterslepet på vedlikehold (altså hvor mye penger som skulle vært brukt for å sette hele den norske jernbanen i god stand) vil ved utgangen av 2023 være på over 31 milliarder kroner. Dette beløpet øker år for år.
  • 21 prosent av jernbanenettet trenger fornyelse, viste rapporten «Infrastatus 2022», som ble offentliggjort i juni.
  • Ny ruteplan trer i kraft søndag 10. desember og gjelder for ett år.
  • Kilde: Bane Nor

– Vi er glade for at stadig flere vil reise miljøvennlig med tog, og transportere gods på skinner. Problemet er at det har blitt for trangt om plassen. Det går også utover punktligheten og vår evne til å håndtere hendelser i trafikken, forteller Henning Scheel, konserndirektør Kunde og marked i Bane Nor.

– Derfor blir det ikke en stor økning i tilbudet i 2024 og flere strekninger blir erklært overbelastet, forteller Scheel.

Ruteplanen for 2020 ble laget i desember 2019 da økningen på jernbanen var stor og korona var et ukjent fenomen. I år har togselskapene søkt om nesten 20 prosent flere avganger, sammenlignet med den gang, opplyser Bane Nor.

Økt trafikk på en overbelastet jernbane, fører til at punktligheten dårligere. Feil ute i sporet fører til flere forsinkelser enn tidligere. Det er rett og slett fordi det går flere tog på skinnene. En stopp i trafikken forplanter seg og får konsekvenser for flere avganger.

UTFORDRING: Bane Nor sliter med å vedlikeholde infrastrukturen like fort som den slites ned. Uværet «Hans» og styrtregnet i august førte til at Randklev bro ved Ringebu kollapset, og Dovrebanen er fortsatt stengt, og vil bli det i alle fall frem til over nyttår.

Det kan sammenlignes med når en bil får motorstopp i rushtiden, og køen hoper seg opp på veiene. Forskjellen er at 95 prosent av det norske jernbanenettet er enkeltsporet.

– Det er Bane Nors mål at ni av ti persontog skal gå i rute. Det er vanskelig med dagens trafikkmengde på vår gamle og stort sett enkeltsporede jernbane. Forsinkelsene plager oss, fordi vi vet at hver hendelse påvirker folks avtaler og gjøremål sier Scheel.

I tillegg sliter den store trafikkmengden ned infrastrukturen raskere enn Bane Nor klarer å vedlikeholde den.

Bane Nors innspill til Nasjonal transportplan var i år var ønske om å prioritere punktlighet, ruste opp jernbanen og øke kapasiteten i sporet.

Uværet «Hans» og styrtregnet i august viser hvor viktig det er at vi gjør en stadig større del av sporene flom- og rassikre.

– Utfordringen er å finne balansepunktet mellom kapasitetsutnyttelse og punktlighet. Vi vil kjøre flest mulig tog, så punktlig som mulig. I tillegg må jernbanen vedlikeholdes, så situasjonen ikke forverres. Det krever et godt samarbeid mellom Jernbanedirektoratet, togselskapene, og oss, sier Scheel.

Powered by Labrador CMS