Opphetet debatt

Debatten raser videre om hvor nytt logistikknutepunktet for trondheimsregionen skal ligge. Schenker og Trondheimsfjorden Interkommunale Havn har svært ulik oppfatning av hva som gagner regionen best.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket fått i oppgave å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for ny godsterminal i Trondheimsregionen. Det ventes at utredningen legges frem på høring for kommuner og fylkeskommuner i september. Deretter sendes den videre til Samferdselsdepartementet for videre saksgang, blant annet for å få den inn i rammeverket til Nasjonal transportplan.

Bakgrunnen for prosjektet er at Jernbaneverket i løpet av de neste årene vil ha behov for mer areal for å håndtere en økende godstransportmengde i Trondheimsregionen, noe som medfører at dagens godsterminal på Brattøra etter dagens prognoser vil være for liten før 2020.

Den fremtidige godsterminalen vil legge beslag på ca. 700 dekar og den må kunne håndtere 300.000 containere i 2040. I tillegg må det ligge til rette for fremtidige utvidelser dersom det skulle bli behov for det.

I en tidligere utgave av MT (nr. 3-2010) skrev vi at Jernbaneverket allerede hadde bestemt seg for en bil/bane-løsning, og at havna dermed ble spilt ut på sidelinjen. Dette var forhastet.

Ønsker Hell  

Trondheim Havn (Trondheimsfjorden Interkommunale Havn) kjemper fortsatt innbitt for at havna skal bli en del av det nye logistikknutepunktet som samler både bane, bil og båt.

I et havnestyremøte forrige måned tok havna til orde for at ny godsterminal bør lokaliseres til Muruvik/Hell, nordøst for Trondheim på kommunegrensa mellom Stjørdal og Malvik, istedenfor på Øysand i Melhus kommune sør for Trondheim.

Til Adresseavisen (26. mai) redegjorde havnedirektør Wollert Krohn-Hansen for sitt syn:

- Havnestyret har ikke sagt at Øysand er et dårlig alternativ, og planene er ikke lagt bort. Men en vurdering av både økonomiske forhold, politiske realiteter og miljømessige konsekvenser har fått styret til å rette en slik anbefaling til Jernbaneverket om å gå videre med Hell-området. Dersom knutepunktet skulle legges til Øysand måtte det blant annet bygges en ny jernbanelinje til 700 millioner kroner.

Hovedargumentet for et knutepunkt på Hell/Muruvik er at man kan oppnå mer intermodal transport der også sjøtransporten spiller en betydelig rolle. I tillegg vil denne lokaliseringen kunne legge til rette for mer godstransport over Storlien (Norge-Sverige).

Ønsker delt løsning

Schenker er blant interessentene som motsetter seg en slik løsning. De peker blant annet på at det i dag overføres for lite gods mellom bane og båt til at dette skal ha avgjørende betydning for lokaliseringen av ny godsterminal for jernbanen.

- Vi mener det i diskusjonene om nytt logistikknutepunkt legges for stor vekt på kombiløsning med bane og sjø. Behovet er mer eller mindre fraværende. Ny terminal bør legges til Øysand, sør for Trondheim. Og i den grad det er behov for det bør man legge til rette for en delt løsning der Orkanger tar seg av sjøtransporten, sier Arve Lauritsen, utenlandssjef i Schenker.

- Det er en økende tendens til at godset sendes fra grossistlagre på Østlandet, eller fra distribusjonssentre i Europa og Sør-Sverige. Godsstrømmene som kommer inn møter Trøndelag på Heimdal,sør for Trondheim. Da er det ulogisk at godset først skal fraktes nord for Trondheim, for så å fraktes sørover til kundene igjen, mener Lauritsen.