Styreleder i Vlantana Norge, Vladas Stoncius jr. hevder at lastebil.no bringer feilaktige opplysninger i sin artikkel.

Vlantana i strupen på NLF

Lastebil.no skrev onsdag at Vlantana Norge mister sine transportløyver. Selskapet mener dette ikke er korrekt, og ber nettstedet rette sin artikkel.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lastebil.no la onsdag ut en artikkel med tittelen «Mister løyvene: Over og ut for Vlantana Norge», der hovedbudskapet er at Statens vegvesen har varslet tilbakekalling av samtlige av Vlantana Norges løyver fra 6. januar. Saken er også sitert i en egen artikkel her på MTlogistikk.no.

Vlantana Norge ber i en melding om at Lastebil.no skal rette opp sin sak, fordi selskapet mener den gir et totalt misvisende bilde av situasjonen.

I et tre sider langt dokument, signert styreleder i Vlantana Norge Vladas Stoncius jr. heter det blant annet:

«Ledelsen i Vlantana Norge AS reagerer på at det brukes en overskrift som går lenger enn det er dekning for i løyvesaken som det refereres til, jf Vær-Varsom plakaten punkt 4.4.»

Og:

«Det fremstår videre som at det rettslige grunnlaget for opplysninger som presenteres ikke er kontrollert, jf Vær-Varsom plakaten punkt 3.2.»

Før det konkluderes:

«Resultatet er et totalt misvisende bilde av situasjonen. Forholdet bes rettes uten opphold.»

Deretter følger en lengre redegjørelse og forklaring på hvorfor artikkelen på NLFs nettside lastebil.no gir feilaktige opplysninger.

Hovedbudskapet her er at grunnvilkårene for tap av god vandel er dermed ikke oppfylt, fordi det er en betingelse for denne sanksjonen at det foreligger en domfellelse evt. administrative sanksjoner, noe det ifølge Vlantana Norge ikke gjør.

Vi viderebringer her i sin helhet Vlantana Norge sitt tilsvar:

 Det vises til Stein Inge Stølen sin artikkel av dags dato med følgende overskrift "Mister løyvene: Over og ut for Vlantana Norge".
Ledelsen i Vlantana Norge AS reagerer på at det brukes en overskrift som går lenger enn det er dekning for i løyvesaken som det refereres til, jf Vær-Varsom plakaten punkt 4.4.
Det fremstår videre som at det rettslige grunnlaget for opplysninger som presenteres ikke er kontrollert, jf Vær-Varsom plakaten punkt 3.2.
Resultatet er et totalt misvisende bilde av situasjonen. Forholdet bes rettes uten opphold.
Nedenfor følger en kort og konsis gjennomgang av sakens rettslige side (og en forklaring på hvorfor Stølens artikkel gir feilaktige og misvisende opplysninger):
***
Det foreligger løyveplikt for godstransport med motorvogn som drives mot vederlag, jf yrketransportlova §5. Tidligere nasjonale løyver er erstattet av felleskapsløyve som gjelder for hele EØS-området.
Løyveplikten gjelder for de motorvogkategorier som er angitt i yrketransportlova §5 (2). I yrkestransportforskriften er det fastsatt at løyveplikten inntrer ved totalvekt over 3500 kg, jf §2 (1) a).
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler om vilkår for utøvelse av yrket som transportør på vei og om oppheving av rådsdirektiv 96/26/EF (heretter forordning nr. 1071/2009) er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (heretter yrkestransportforskriften).
Forordning (EF) nr. 1071/2009 er i sin helhet gjort til forskrift gjennom § 1a i yrkestransportforskriften.

Yrkestransportforskriften §4 oppstiller fire kumulative vilkår for å kunne ha løyve:
a) Fast og varig virksomhet i Norge
b) God vandel
c) Tilfredsstillende økonomisk evne
d) Tilstrekkelig faglig kompetanse
De samme vilkårene er oppstilt i forordning nr. 1071/2009 art. 3 nr 1 bokstav a) - d).
Forordning nr. 1071/2009 art. 6 utdyper innholdet i kravet om god vandel i art. 3 nr. 1 bokstav b).
Etter art. 6 nr. 1 første ledd skal nasjonale myndigheter fastsette vilkårene et foretak eller en transportleder må oppfylle for å ha god vandel.
Ved avgjørelsen av om foretaket oppfyller vandelskravet skal det tas hensyn til atferden til foretaket selv, transportlederen og eventuelt andre relevante personer som nasjonale myndigheter har bestemt, jf. art. 6 nr. 1 andre ledd.
Art. 6 nr. 1 tredje ledd bokstav a) og b), setter minimumskrav til hvilke rettsområder som skal tas i betraktning i vurderingen av om vandelskravet er oppfylt.
Art. 6 nr. 1 tredje ledd bokstav a) lister opp nasjonale rettsområder hvor dommer eller sanksjoner for eventuelle alvorlige overtredelser skal ha betydning for vandelsvurderingen. Disse rettsområdene inkluderer (i) handelsrett, (ii) insolvenslovgivning, (iii) lønns- og ansettelsesforhold i bransjen, (iv) veitrafikk, (v) yrkesansvar og (vi) menneskehandel og narkotikahandel.
Art. 6 nr. 1 tredje ledd bokstav b) oppstiller en oversikt over de områdene innen fellesskapsretten hvor dommer eller sanksjoner for en alvorlig overtredelse skal ha betydning for vandelsvurderingen. Disse områdene inkluderer særlig (i) kjøre- og hviletider for førere, (ii) vekter og dimensjoner på kjøretøy, (iii) grunnlegende kvalifikasjoner for førere, (iv) kjøretøyets tekniske tilstand, (v) markedsadgang for vegtransport, (vi) sikkerhet i forbindelse med transport av farlig gods, (vii) installering og bruk av hastighetsbegrensere (viii) førerkort, (ix) adgang til yrket og (x) dyretransport.

Kravet til god vandel følger for øvrig av yrkestransportloven § 4 (2), og er nærmere utdypet i yrkestransportforskriften § 6. Etter yrkestransportforskriften § 6 er kravet til vandel ikke oppfylt dersom søkeren:
a) er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, eller
b) er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse, herunder på det handelsmessige område.
Domfellelse evt. administrative sanksjoner er dermed en nødvendig betingelse for tap av god vandel. Per skrivende stund er verken foretaket selv eller transportlederen ilagt strafferettslige evt. administrative reaksjoner.
Grunnvilkårene for tap av god vandel er dermed ikke oppfylt. Vlantana Norge AS kan på denne bakgrunn ikke miste alle sine løyver “fra 6. januar”, jf oppsummering av saken i ingressen.


Vladas Stoncius jr.
Styretsleder i Vlantana Norge AS

Powered by Labrador CMS