Danskene straffer speditører ved ulovlig kabotasje

Frakt av paller og tomgods som ikke er for salg teller ikke som internasjonal transport når den reviderte Cabotagevejledning trer i kraft i Danmark 1. september.

Publisert Sist oppdatert

Transportministeriet og Trafikstyrelsen har tatt inn over seg at noen speditører ikke følger med på hvordan deres transporter organiseres, så lenge varene kommer frem. Derfor står det presisert i veiledningen:

«En speditør vil efter omstændighederne kunne straffes for medvirken til en udenlandsk transportvirksomheds ulovlige cabotagekørsel efter de almindelige regler om medvirken i straffelovens § 23.»

Slutt på lurekjøring

Det kan foretas opp til tre kabotasjekjøringer i Danmark, for kjøretøy som tilhører en transportbedrift i EU eller EØS, før det må foretas en internasjonal transport. Nå blir det imidlertid slutt på å kjøre en tompall. I veiledningen slås det fast:

«Den internationale transport, der er forudsætningen for, at der må udføres cabotagekørsel, skal bestå af transport af varer til forbrug, salg eller forarbejdning. Tomme containere og returemballage (paller, blomsterbure eller lignende) anses ikke for varer til forbrug, salg eller forarbejdning»...«En international transport, hvor der køres ind i Danmark med en tom sættevogn, en tom container eller returemballage, giver derfor ikke adgang til at udføre cabotagekørsel i Danmark.»

I tillegg gjelder kjøring av tomcontainere, paller og embalasje som kabotasjekjøring i Danmark.

I veiledningen står det også å lese at transportvirksomheter fra Kroatia har forbud mot kabotasjekjøring til utgangen av juni 2015.

Straff

Brudd på reglene gir i utgangspunktet en bot på 10.000 danske kroner, men kan settes til 25.000 ved «skjerpende omstendigheter». Politiet har rett til å holde tilbake kjøretøyet inntil boten og saksomkostninger er betalt.