Norwegian Gannet, slakteskipet til Hav Line, skal etter planen settes i drift i løpet av vinteren.
Norwegian Gannet, slakteskipet til Hav Line, skal etter planen settes i drift i løpet av vinteren.

Dale forsvarer Hav Line-tildelingen

Men samferdselsminister Jon Georg Dale åpner for å endre tildelingskriteriene for godsoverføring fra vei til sjø.

Publisert

Hav Line har fått tildelt rundt 20 millioner kroner av Kystverket gjennom insentivordningen for overføring av gods fra vei til sjø. Flere har imidlertid stilt kritiske spørsmål ved tildelingen, blant andre havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Paul Ingvar Dekkerhus

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) stilte i slutten av september samferdselsministeren skriftlig spørsmål om tildelingen er i tråd med insentivordningens tildelingskriterier om samfunnsnytten med å få gods fra veg til sjø. 

Hun var bekymret for om tildelingen av midler til et rederi, som vil hente laks fra norske merder, slakte dem om bord i skipet og videre eksportere fisken rett til Danmark, ville gå ut over norske arbeidsplasser på land.

Hav Lines administrerende direktør, Carl-Erik Arnesen, har forklart at de ansatte på skipet i hovedsak skal være norske, og at bekymringen til Olsen derfor er ubegrunnet. Om norske ansatte slakter fisk på land eller om bord i et skip, bør ikke spille noen rolle, mener han.

I sitt svar til Olsen forsvarer også samferdselsminister Dale tildelingen av midler til Hav Line.

Jon Georg Dale
Jon Georg Dale

– Ein ventar at det nye sjøtransporttilbodet til Hav Line AS vil overføre om lag 212 000 tonn last frå veg til sjø dei neste tre åra. Dette er altså gods som ein elles hadde måtte frakta med vogntog på norske vegar. Kystverket har berekna at dei sparte kostnadane for samfunnet som ei direkte følgje av denne godsoverføringa, er om lag 20 millionar kroner, skriver Dale.

Les svaret i sin helhet her. 

Dale påpeker også at Kystverket som står for tildelingen, ikke har vurdert andre positive og negative konsekvenser for samfunnet enn det som gjelder selve godsoverføringen, men at han ikke deler bekymringen for norske arbeidsplasser.

– Eg legg likevel til grunn at selskap som hentar betydeleg støtte frå statsbudsjettet har som intensjon å bidra til auka verdiskaping i Norge. Hav Line har også offentleg gjort greie for at premissen i spørsmålet frå representanten om at dette fører til utflytting av norske distriktsarbeidsplassar ikkje er korrekt, skriver statsråden.

Men han åpner for å endre tildelingskriteriene, dersom de kriteriene som finnes i dag skulle vise seg å ha utilsiktede negative konsekvenser:

– Flytting av gods frå veg til bane og sjø er ei sjølvstending politisk målsetting. Eg meiner likevel at det er bra om støtte til godsoverføring bidreg til å oppretthalde eller skape nye arbeidsplassar i distrikta. Eg er ikkje framand for å vurdere endringar i kriteria for tildeling dersom eksisterande kriterier viser seg å ikkje være tilstrekkeleg treffsikre.

Les mer om Hav Line-metoden: Vil sende laksen snarveien