Jernbanefokus i Godsanalysen

Skal jernbanen holde sin stilling, kreves et mer pålitelig tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det går fram av Godsanalysen som ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag.

Ifølge analysen må både linjenett og terminaler få en kraftig opprustning, og Alnabru må fungere som navet for stykkgodstransporten mellom storbyene og mellom Østlandet og Nord-Norge.

Godsanalysen konkluderer også med at hver transportform har en genuin plass i godstransporten.

Bindeledd

Godstransport må forstås som bindeledd i produksjonsnettverk, og effektive transporter bidrar til å sikre næringslivets verdiskapning. Jernbane, sjø- og veitransport har tilpasset seg markeder, der de for store deler av transportene ikke konkurrerer med hverandre, er blant funnene i analysen som inngår i kunnskapsgrunnlaget til neste nasjonale transportplan.

Omtrent halvparten av godstransporten innenlands går på sjø, mens veitransporten har om lag 40 prosent av innenlands transport. Utenriks er sjøtransport helt dominerende.

Hvert år transporteres om lag 270 mill. tonn på norske veier. Av dette er noe over 20 mill. tonn transporter som går over lengre avstander og kan være aktuelle for andre transportformer. Ved bruk av sterke virkemidler kan fra 5 til 7 millioner tonn gods overføres fra veitransport til sjø og jernbane. Hver million tonn gods på veiene representerer en betydelig trafikkmengde, poengteres det.

Desentralisert terminalstruktur gir mest gods på sjø og jernbane.

Analysen viser at oppbygging av en mer desentralisert terminalstruktur med avlastningsterminaler, kan øke godsmengden på jernbane. En desentralisert havnestruktur bidrar på sin side vesentlig til regional utvikling og sjøtransportens markedsandeler.

Lastebilen i tet

Veitransporten har vunnet terreng som følge av endringer i hva vi handler og hvem vi handler med. Lastebilens fleksibilitet favoriserer veitransport. Raske leveranser med fly utvider markedet for eksport av fersk fisk. Service og pålitelighet anses som viktigere enn pris.

Hvis man øker avgiftene for veitransporten samtidig som transport med skip og tog stimuleres, kan forventet transportvekst på lastebil om lag halveres. Bedre riksveinett og eventuell åpning av innenriksmarkedet for fri konkurranse og større vogntog trekker i motsatt retning.

Overføring av gods mellom transportformene vil alene ikke bidra nok til å oppfylle Norges klimaforpliktelser. All godstransport må bli sikrere, mer miljøvennlig og effektiv.


Powered by Labrador CMS