Kongshavn, til venstre i bildet, blir sett på som et dårlig alternativ for fremtidig fergeterminal for Kiel- og København-fergene.

Fergeteminal på Kongshavn – farlig og lite miljøvennig

Vippetangen er det eneste realistiske alternativet for en felles fergeterminal i Oslo, mener Oslo havn og fagfolk. Bymiljøetaten er enig.

Publisert Sist oppdatert

Oslo havns samlede vurdering er at Vippetangen fremstår som det eneste realistiske alternativet til en felles fergeterminal i Oslo. Det er best for naturen, klimaet og friluftslivet – og for innbyggerne i og rundt Oslo, ifølge havna.

Fungerer godt allerede

- Området har i mange år vært fergeterminal for DFDS og Stena Line. Både farleden og kaiområdet fungerer godt. Vippetangen er det tryggeste valget. Og en felles fergeterminal her kan realiseres raskere enn på Kongshavn, påpeker havna.

All byggeaktivitet vil ha konsekvenser for natur, klima og friluftsliv, uansett lokasjon. Men en felles fergeterminal på Vippetangen medfører færre naturinngrep enn på Kongshavn, påpeker Oslo havn videre.

Det er for grunt til at fergene kan seile inn farleden mellom Sjursøya og Bleikøya til Kongshavn. De er større enn godsskipene, som denne farleden er ment for. Trolig må flere undervannsskjær på Bleikøya sprenges for å få tilstrekkelig dybde.

Verststingen

- Kongshavn frarådes også fordi en felles fergeterminal i området vil være verst for naturen. I nærheten, på Bleikøykalven, ligger et fuglereservat og det er landskapsvernområde på Hovedøya, sier Oslo havn.

Klimaetaten påpeker at at hyppige fergeavganger kan forstyrre overvintrende sjøfugl og påvirke hekkesesongen negativt. Bymiljøetaten påpeker i høringssvaret sitt, at viktige våtmarksområder potensielt kan bli påvirket om man velger Kongshavn til felles fergeterminal.

Farlig for folk

Det er også en sikkerhetsrisiko.

- Om noen år etableres en helt ny bydel på Grønlia like i nærheten av Kongshavn. Her kommer folk til å bruke vannflaten aktivt. Det kan bli badstuer, badeplasser og områder for padling. Da er det ikke hensiktsmessig å legge en fergeterminal tett på en bydel, der folk skal kunne utfolde seg på vannet, advarer Oslo havn – og fortsetter:

- Det er et dårlig alternativ å etablere en farled mellom Sørenga og Hovedøya. Den kan også komme i konflikt med badstuer, kajakker og småbåter, fordi de må krysse farleden. Vippetangen er i denne sammenheng det tryggeste valget, fordi fergene ikke må seile videre forbi Sørenga og Grønlia.

Folk trenger varer

Manglende arealer er en av de største barrierene for overgangen til en nullutslippsby. For det er viktig for samfunnet at havna har plass til fremtidig godsfrakt på skip. Sjøtransport er klimavennlig og energieffektiv.

Der veitransport blir nødvendig, kan sjøtransport i fremtiden kombineres med elektrisk tungtransport. Allerede nå finnes det to ladestasjoner for store, elektriske kjøretøyer i havna.

- Svært uheldig

I Oslo og omegn utvikles og bygges det nytt – hele tiden.

Spesielt frakt av sand, grus og sement til byggeprosjekter er godt egnet for sjøtransport. Volumene er så store at de enkelt kan flyttes fra vei til sjø. Derfor er det svært uheldig å erstatte godsareal til fordel for fergeareal. Klimaetaten mener byen ikke kan plassere passasjerferger på Kongshavn uten å finne erstatningsarealer for godshåndtering. Oslo havn har ikke andre passende arealer enn på Kongshavn, påpeker Oslo havn.

Viktige bulkareal

Havnedirektør i Oslo, Ingvar M. Mathisen, har tidligere uttalt til Moderne Transport ,at det er et dilemma hvor mye areal som kan tas fra havna, samtidig som hovedstaden skal vokse.

- Byen er avhengig av sjøtransport, for å oppnå videre vekst, redusere trailertrafikken og nå klimamålene. Om 50 år kan det være behov, som vi ikke har utdypende kjennskap til i dag. Derfor er det viktig at vi sørger for at de neste generasjonene også har arealer til å utvikle havna, for at Oslo-regionen skal vokse.

- Allerede nå planlegges et karbonfangstprosjekt med utskiping av CO2 fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Prosjektet er viktig nasjonalt og lokalt for å nå klimamålene. Karbonfangst er et eksempel på at samfunnet endres. Vi må legge til rette for at fremtidige generasjoner kan gjøre sine valg for å redde klimaet, slås det fast.

Et nødvendig klimatiltak

Kongshavn er det eneste området for en mulig massegjenvinningsterminal i havna. De store byggeprosjektene i og rundt Oslo skaper store mengder steinmasser, som må fraktes ut av byen. Det er mer miljøvennlig å frakte stein på skip, enn å påføre Oslo og nærliggende regioner enda flere lastebil-køer. Kongshavn trengs for å skipe sand, grus, sement og betong. Volumene er for store til at denne lasten bør fraktes på vei.

En rapport fra Asplan Viak er tydelig i sin konklusjon:

«En samlet fergeterminal på Kongshavn vil føre til større klimagassutslipp enn alle andre alternative lokasjoner. Årsaken er at Oslo mister muligheten til å frakte godset sjøveien. Da står Oslo igjen med køer av lastebiler. Det er ikke bra for klimaet, miljøet og innbyggerne.»

Powered by Labrador CMS