CargoNet får kunstig åndedrett

Riksrevisjonen tviler på om CargoNet har livets rett.

Publisert Sist oppdatert

- Godsselskapet har ikke på noe tidspunkt hatt tilfredsstillende avkastning i sin elleveårige historie, skriver Riksrevisjonen i en fersk rapport, og som nå også krever svar på om NSBs godsselskap blir ulovlig subsidiert.

Som heleid datterselskap av NSB skal CargoNet drives etter forretningsmessige prinsipper. Selskapet har gått med underskudd i åtte av de elleve årene selskapet har eksistert. Til tross for en rekke forbedringstiltak, frakter selskapet omtrent samme volum i dag som for seks år siden. I 2012 var resultatet over 100 millioner kroner svakere enn i 2006.

Akseptert underskudd

Riksrevisjonen mener at NSB og Samferdselsdepartementet år etter år har akseptert underskudd i selskapet, noe som igjen har ført til at staten har fått lavere utbytte fra NSB enn man kunne vente.

 - NSBs godsvirksomhet, CargoNet, har svak forretningsmessig måloppnåelse, og selskapet har over tid hatt negativt resultat. Dette har påvirket NSBs resultat og statens utbytte, skriver Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen mener Samferdselsdepartementets eierstyring har vært svak og uklar, og at departementet ikke har evnet å bedre jernbanens konkurranseevne.

Ulovlige subsidier?

Revisjonen har spurt departementet om det man driver med overfor CargoNet innebærer at selskapet i realiteten blir ulovlig subsidiert, men har ikke fått svar.

 - Vi forventer at departementet tar tak i dette, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

 Riksrevisjonen levner CargoNet lite håp om bedring i årene som kommer: - Basert på den økonomiske utviklingen, vil CargoNet i flere år framover ikke ha grunnlag for å drive med godstrafikk på jernbane med tilfredsstillende forretningsmessige resultater.

 Krever avklaring

 Det er på grunnlag av denne vurderingen at revisjonen ber departementet avklare om selskapet har livets rett innenfor de lovlige rammene.

 Samferdselsdepartementet kommenterer til undersøkelsen at de er tålmodig med hensyn til selskapets økonomiske resultater, og at revisjonens undersøkelse viser at departementet tar sektorpolitiske hensyn i eieroppfølging av NSBs godsvirksomhet.

 Bedre infrastruktur

 Direktør informasjon og strategi Bjarne Ivar Wist i CargoNet ønsker ikke å kommentere Riksrevisjonens rapport.

 – Det er noe som vedgår Samferdselsdepartementet og NSB, sier han til Mtlogistikk.

– Derimot, understreker han, - er det en kjensgjerning at vi ønsker oss en bedre infrastruktur, uavhengig av hva Riksrevisjonen sier.