Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

19 døde på jobb ved bruk av kjøretøy

19 av 29 arbeidsskadedødsfall i 2019 skjedde ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr. Og det er bare menn som dør.

Publisert

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 29 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2019. Dette er omtrent på samme nivå som både 2017 og 2018, da det begge årene ble registrert 28 arbeidsskadedødsfall.

- Antall arbeidsskadedødsfall de siste årene ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Se statistikken her. 

Gjennomsnittet for de siste ti årene er 38 arbeidsskadedødsfall per år, men i perioden 2016-2019 har snittet vært 28 arbeidsskadedødsfall. Det ser dermed ut til at antall arbeidsskadedødsfall har stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere. Tilsvarende som i 2018 var det kun menn som omkom i arbeidsulykker i 2019.

Bygg og anlegg «farligst»

Bygge og anleggsvirksomhet er den bransjen der flest dør på jobb. I 2019 døde 9 personer i ulykker i den bransjen.

De to «nest farligste» næringssektorene er «jordbruk, skogbruk og fiske» og «transport og lagring» - begge hadde fem dødsfall som følge av arbeidsulykker i fjor.

- Viktigheten av et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid i bransjen kan ikke gjentas ofte nok, sier Vegard Aune i Skydda Norge.
- Viktigheten av et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid i bransjen kan ikke gjentas ofte nok, sier Vegard Aune i Skydda Norge.

19 av de som døde i arbeidsulykker i 2019, døde i forbindelse med bruka v kjøretøy. Trafikkulykker utgjør en del av disse ulykkene, men det er også mange ulykker som skjer når arbeidstakerne bruker traktor, anleggsmaskiner og løfteutstyr.

- Både arbeidsgiver og arbeidstaker må ta HMS på alvor. Viktigheten av et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid i bransjen kan ikke gjentas ofte nok, sier Vegard Aune i Skydda Norge, som er blant landets ledende leverandører av HMS-løsninger og personlig verneutstyr.

- Holdningsskapende arbeid, fokus på HMS og tekniske tiltak er nødvendig for å forhindre ulykker, understreker Aune.

- Grundig risikoanalyse

Han påpeker at Arbeidstilsynets rapport viser at mangelfulle risikovurderinger, for dårlig planlegging av arbeidet, og svakheter ved kjøretøy og utstyr er viktige årsaker til ulykkene.

- I industrien ser vi at slike ulykker skjer i arbeidsmiljø med tunge maskiner, traktorvirksomhet og motoriserte redskap. Arbeid med kjøretøy generelt må risikovurderes på linje med annet arbeid. Mange arbeidsulykker og skader kan unngås ved å gjøre en grundig risikoanalyse hvor man kartlegger eventuelle farer og trusler, sier Skydda-sjefen.

- Arbeidsgiver skal sørge for et trygt arbeidsmiljø. Kunnskap om ulike risikofaktorer på arbeidsplassen gir virksomheten et bedre grunnlag for å gjennomføre tiltak som reduserer eller eliminerer farer og skademuligheter, understreker han.