Havnerevolusjon på Andøya

Andøy Havn er iferd med å bli kontinental godsknutepunkt.

Publisert Sist oppdatert

Havnen tar myndighetenes ambisiøse planer om å flytte godstransporten til sjøveien på alvor.

Regjeringen har satset over en halv milliard kroner på Andenes havn i Vesterålen via Nasjonal transportplan. Andøy-satsingen er et ledd i stortingsflertallets ambisiøse planer om å flytte en stor del av godstransporten fra vei og stimulere til sjøtransport på kjøl.

Historisk løft

Havneleder på Andenes i flere ti-år, Odd Mevold, forteller til Mtlogistikk at investeringen er et historisk løft for hele regionen.  

Sammen med havnesjef Håkon Strand står han på med nebb og klør i opprustningen av Andenes Havn til godshavn, et arbeid som ferdigstilles i 2018.

– 130 meter lange skip kan etter hvert anløpe havnen og lastes med fisk for transport til kontinentet. Dette takket være utdyping av blant annet innseilinger og moloforsterking. Det gir bedre kapasitet og godsvekst sjøveien, sier Mevold.

Mevold understreker at innretningen av godstransporten har stor betydning for regionen. Ikke bare for bilister som stadig møter vogntog på svingete og smale veier, men også for klima og miljø.

- Havner som klarer å trekke til seg godstransport, har dessuten stor betydning for utvikling av lokal industri, sier havnelederen i Andenes gjennom flere ti-år.

Han viser til at det har vært snakket i mange år om at mer godstransport bør gå sjøveien, men lite har vært gjort av effektive tiltak.

Viktig fiskerihavn

- Andøy Havn er liten som transporthavn i nasjonal sammenheng, men det fraktes likevel betydelige mengder gods her, som blant annet fisk, fiskefôr og torv, sier Mevold.

Andenes havn er Andøy kommunes viktigste fiskerihavn.

– En unik beliggenhet gjør at vi har svært kort avstand til de rike fiskefeltene i området. Sentral beliggenhet og en etter hvert god infrastruktur for mottak og uttransport (båt, bil, fly) gjør Andenes havn til en av de mest attraktive fiskerihavnene i nordre Nord-Norge, sier Mevold.

Han viser til at sjøarealene i havna har vært lite utnyttet.

- For å hente ut potensialet har vi tatt grep rundt en rekke større utbyggingstiltak. Kystverket og Andøy kommune har igangsatt større utbygging. Dette bedrer sikkerhet, tilgjengelighet og liggeforhold i hele havna, for kystflåte, industriflåte og fremmedflåte, samt en økt næringsaktivitet. Målet er mer transport på sjø, slik at andelen av godstransport med vogntog reduseres.

Risøyhavn har vært hovedhavn for godstransporten, da Andenes gir lengre seilingstid. Andenes mottar imidlertid gods til lokale virksomheter som Kystverkets reparasjon av moloer. I tillegg håndteres store mengder gods til Andøya flystasjon.

- Godstallene for Andenes består også av uttransport av salt fisk. Dette er anslått til ca. 6000 tonn i året, forteller Mevold.

Han forventer at nyskapt godstrafikk i fremtiden går sjøveien etter at den nye havna er ferdigstilt med blant annet tryggere innseiling og bedre dybde og manøverareal for større fartøy.

60 prosent sjøveien

Ifølge en fersk samfunns- økonomisk analyse kan rundt 60 prosent av fiskeproduksjonen fraktes sjøveien, noe som innebærer en betydelig transportbesparelse og et mer bærekraftig lokalsamfunn. Analysen er utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Kystverket.

Andenes skal innen år 2025 ha ei effektiv havn som betjener en samlet fiskeflåte, godsfartøy samt andre aktuelle fartøy, og som gjennom tilgang på næringsareal stimulerer til etablering av en variert og sjørettet service- og næringsvirksomhet.

Det innebærer ankomst av større lastefartøy som gjør det mulig å frakte lasten på sjø i stedet for på land. Analysen påpeker at råstoffet dermed kan fraktes til Portugal for videre bearbeiding, i stedet bli bearbeidet på nytt anlegg i Norge. Produktene blir videre i all hovedsak eksportert videre til Brasil.