Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober klokken 10:00.

NLF: - Bra budsjett for transportnæringen

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ser mye bra i statsbudsjettet for 2019, men er også kritiske til manglende oppdatering på døgnhvileplasser.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Transportnæringen kan glede seg over flere positive punkter i statsbudsjettet for 2019: Næringslivets rammer styrkes gjennom skatteletter og minimale avgiftsøkninger. Det settes også av 37,1 milliarder kroner til veiformål.

- Her ser vi at næringen har blitt hørt i flere viktige saker. Regjeringen har tatt oss på alvor og setter av midler til mange viktige formål. Blant annet ser vi at flaskehalser som rammer tømmertransporten skal utbedres, samt at den generelle utbyggingstiden for Nye Veiers oppstartsportefølje reduseres med mange år, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Tidligere denne måneden ble det også lekket at lastebilutdanningen fra 2019 vil bli lånekassefinansiert. Det bevilges også 230,8 millioner kroner til landslinjene, en økning på 3,9 % fra i gjor.

Nyheten om at etterslepet på riks- og fylkesveier reduseres, mottas også med glede. Samtidig er det tydelig at det meste her er knyttet til obligatoriske oppgraderinger av tunneler på veinettet i sammenheng med det gjeldende EU-direktivet.

Setter mål som allerede er nådd

På den andre siden er Mo kritisk til manglende informasjon rundt utbygging av døgnhvileplasser.

- Statsbudsjettet oppgir at det skal være etablert totalt 45 døgnhvileplasser i Norge før utgangen av 2018, men dette målet var jo allerede oppnådd før budsjettet ble skrevet. Samtidig er vi lovet hele 80 døgnhvileplasser innen 2023. Det mangler altså 35 stykker.

For at 2023-målet skal nås må det derfor etableres mer enn åtte døgnhvileplasser årlig.

- Det krever en dobling i utbyggingstakten i forhold til i dag, sier NLF-direktøren.

Det viktigste for veitransportnæringen

Under ser du noen av de viktigste punktene for veitransportnæringen (Kilde: NLF).

Samferdsel:

 • Det er foreslått å sette av 37,1 mrd. kr til veiformål i 2019, en økning på 1,7 mrd. kr eller 4,7 pst. fra saldert budsjett 2018.
 • Vedlikeholdsetterslepet reduseres med 1,8 mrd. kr.
 • Det skal åpnes 100 km 4-felts motorvei.
 • Tilskuddsordning for utbedringer for tømmertransporten – flere flaskehalser på fylkesveinettet skal utbedres. Skal brukes på bruer som ikke tåler 60 tonn.
 • Utbyggingstiden for Nye Veiers oppstartsportefølje reduseres betydelig som følge av kostnadsreduksjoner – ned mot 12 -13 år i stedet for 20 år.
 • Tilskuddsordningen som skal redusere takstene i bomprosjekter utenfor byene (ved at prosjektene tas inn i de regionale bomselskapene) foreslås bevilget 531,4 mill. kroner.
 • Det settes av 1,1 mrd. kr i investeringsmidler til skredsikring.

Skatter og avgifter:

 • Vektårsavgiften prisjusteres, ingen økning utover dette.
 • Det innføres en vrakpantavgift på lastebiler med kr 5000 for å dekke kostnaden ved at det ble innført vrakpanttilskudd for lastebiler mm ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
 • Veibruksavgiften på autodiesel prisjusteres, ingen økning utover dette.
 • CO2-avgiften prisjusteres, ingen økning utover dette.
 • Omsetningskravet for biodrivstoff økes til 12 % i 2019 og til 20 % i 2020 (i dag er denne 10 %). Kravet for innblanding av avansert biodrivstoff økes til 2,25 % i 2019 og 4 % i 2020 (er i dag 1,75 %). Dette gjør at det alt vesentligste av biodrivstoff vil bli omfattet av omsetningskravet i 2020.
 • Formuesskatten: Verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler økes fra 20 % til 25 %. Dette vil indirekte bety at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres noe.
 • Selskapsskatten settes ned fra 23 % til 22 %.

Utdanning:

 • Yrkessjåførutdanningen vil bli underlagt lånekasseordningen fra 2019.
 • Tilskudd til landslinjene økes med 230,8 millioner kroner, en økning på 3,9% fra fjoråret.
Powered by Labrador CMS