Ja til norsk togstøtte

Første søknadsfrist er allerede 1. september.

Publisert

I revidert statsbudsjett la regjeringen i vår opp til å dele ut over 300 millioner kroner til gods på bane de neste tre og et halvt årene. Betingelsen var at EU syntes ordningen var innenfor reglementet. 

Det er nå bekreftet etter at overvåkningsorganet ESA har sagt sitt ja. 

Målet med ordningen er å styrke jernbanens konkurranseevne til godsframføring fram til de mer langsiktige tiltakene i godspakken i Nasjonal transportplan 2018-2029 får effekt.

Jernbanedirektoratet har opprettet en egen nettside for støtteordningen. Første søknadsfrist er 1. september for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Jernbaneforetak, slik dette er definert i jernbaneforskriften § 1-3 bokstav b), og som har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet på norsk jernbane, kan søke om støtte for utført kombinerte transporter og vognlasttransporter. 

Søker må beregne og redegjøre for sin gjennomførte godstransport innenfor segmentene kombinerte transporter og vognlasttransporter på norsk jernbane målt i netto tonnkilometer og antall TEU-kilometer for perioden det søkes om støtte for. I tillegg må søker redegjøre for hvilken andel av transporten som er besørget med elektrisk fremdrift og hvilke som er besørget med diesel fremdrift. Jernbanedirektoratet foretar den endelige beregningen.

Samferdselsdepartementet har budsjettert med inntil 60 millioner kroner for støtteordningen i 2019.