30 millioner til nye tømmerkaier

Fire kaianlegg i Drammen, Molde, Namsos og Lindås har fått tilskudd til oppgradering.

Publisert Sist oppdatert

Til sammen er det gitt tilsagn om 29,35 millioner kroner i denne omgangen. Dette vil effektivisere infrastrukturen for tømmertransport i de aktuelle områdene, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

- Skogen er en fornybar ressurs, og som vi har store muligheter for å bruke mer aktivt enn det vi gjør i dag, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

– Tømmerkaier, sammen med utbygging av skogsveier og annen infrastruktur, er viktige tiltak for å kunne bruke skogressursene mer effektivt, sier Lishaug.

Lierstranda i Lier og Drammen kommune

Drammensregionens Virkesterminaler AS har fått tilsagn om tilskudd på inntil 11,1 millioner kroner. Totale investeringskostnader er beregnet til 13,9 millioner kroner. Drammensregionens Virkesterminaler AS eies av fire sentrale aktører i skogbruket, Viken Skog SA, SB Skog AS, Nortømmer AS og Glommen Skog SA.

Utskiping av tømmer fra Drammen er meget viktig for skogbruket i regionen etter nedleggelsen av cellulosefabrikken på Tofte og det vil bli den største tømmerutskipingshavna i Norge.

Eidsnes i Lindås kommune, Hordaland

Nordhordland Skogeigarlag er søker og har fått tilsagn om tilskudd på inntil 8,019 millioner kroner. Totale investeringer er beregnet til litt over 19 millioner kroner. Nordhordland Skogeigarlag fikk også tilsagn om tilskudd i 2013 på 7,195 millioner kroner slik at samlet tilsagn er inntil 15,214 millioner kroner.

Det anslås at det vil bli transportert 80-85.000 kubikkmeter ut over tømmerkaia når den kommer i full drift.

Malo i Molde kommune, Møre og Romsdal

Malo Eiendom AS og Malo Sagbruk AS i Molde kommune har fått tilskudd på inntil 4,720 millioner kroner. Totale investeringer er 5,9 millioner kroner. Det planlegges en utbedring av eksisterende kaifront og opprusting av baklager for tømmer.

Prognosen for årlig tømmervolum over kaia er beregnet til 70.000 kubikkmeter.

Kiskaia i Namsos kommune, Nord-Trøndelag

Namsos kommune har fått tilsagn om tilskudd på inntil 5,510 millioner kroner. Totale investeringer er beregnet til 11,02 millioner kroner. Det er Kiskaia i Namsos som planlegges ombygd til tømmerkai. Kaifronten skal her utvides med 24 meter og baklagret for tømmer skal utbedres.

Anslaget for årlig tømmervolum over kai i Namsos er 166.000 kubikkmeter massevirke ut fra kaia og 50.000 kubikkmeter sagtømmer inn over kaia og dekningsområdet er Namsos og Namdalskommunene.

- Hensikten med støtten til tømmerkaiterminaler er å legge til rette for en rasjonell og kostnadseffektiv tømmertransport. Dette er tiltak som bidrar til verdiskaping og gir store positive ringvirkninger for samfunnet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.