PMI-nedgang

PMI falt til 51,0 i februar fra 52,8 i januar.

Publisert Sist oppdatert

Det indikerer at oppgangen i industrien var noe svakere enn i måneden før. Det var i all hovedsak et fall i sysselsettingsindeksen som trakk hovedindeksen ned, men også ordreindeksen trakk noe ned.

På den annen side trakk produksjonsindeksen i motsatt retning. Utviklingen er jevnt over i tråd med utviklingen i tilsvarende indekser på global basis, med lavere vekst i USA og Asia og omtrent uendret vekst i Europa.

PMI står for Purchasing Management Index og er utviklet i samarbeid mellom Danske Bank og NIMA. Rundt 300 norske innkjøpssjefer mottar hver måned et elektronisk spørreskjema der de blir bedt om å vurdere bedriftens behov for varer og tjenester. Svarene de gir benyttes dermed som et "barometer" for fremtidstroen til norsk næringsliv.

Stigende produksjonsindeks

Produksjonsindeksen steg til 53,2 i februar fra 51,9 i januar. Det tyder på at produksjonsveksten var noe sterkere enn i januar, men at den fortsatt er noe svakere enn i 4. kvartal.

Fallende ordreindeks

Ordreindeksen falt til 53,8 i februar fra 54,7 i januar. Dette er også noe lavere enn gjennomsnittet for 4. kvartal, men tyder likevel på at ordreinngangen nå vokser relativt bra. Dette stemmer godt overens med resultatene fra SSBs konjunkturbarometer for 4. kvartal.

Fallende sysselsetting

Sysselsettingsindeksen falt kraftig til 46,3 i februar fra 53,6 i januar. Det kommer etter en kraftig oppgang i januar, og indikerer et relativt bratt fall i industrisysselsettingen. Sysselsettingsindeksen er på det laveste nivået siden juni 2012. De ikke-sesongjusterte tallene viser at det er en kraftig reduksjon i antall bedrifter som melder om flere ansatte, mens det er tilsvarende flere som melder om færre ansatte. Dermed stemmer sysselsettingsindeksen fra PMI bedre over ens med andre tilsvarende indikatorer, som SSBs konjunkturbarometer.

Mindre endringer i øvrige delindekser

Det var kun mindre endringer i de andre delindeksene, men lagerindeksen peker fortsatt mot et fall i lagrene av sluttprodukter, mens ordre- og produksjonsindeksene stiger. Det tyder isolert på at det er høyere etterspørsel som trekker lagrene ned. I så fall vil en oppbygging av lagrene kunne gi støtte til produksjonen fremover.