Tollkonsults «mor», Grete Astad var et naturlig innslag på Tolldagen 2018 denne uken.

Selvskreven på Tolldagen

Med toll som lidenskap var Tollkonsults «mor», Grete Astad et naturlig innslag på Tolldagen 2018 tirsdag denne uken.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Over 350 deltakere fra næringslivet var til stede på Oslo Kongressenter 13. november.

- Vi har et godt samarbeid med næringslivet, men vi kan bli bedre, sa tolldirektør Øystein Børmer da han åpnet tolldagen.

Foruten å presisere Tolletatens nyformulerte samfunnsoppdrag og hovedmål, understreket tolldirektøren etatens storsatsing på digitalisering av vareførsels- og kontrollvirksomheten.

Deltakerne fikk også høre sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, fortelle om verdien av handel. Ellers var Norsk-svensk grensetollsamarbeid, Brexit, digitalisering og fremtidens digitale vareførsel sentrale innslag.

- I 2018 snakker vi om «passion for customs». Interessen og engasjementet for fagfeltet toll har eksplodert, sier Astad som har hatt et solid grep om Tollkonsult i 15 år.

Tirsdag var hun å treffe på Tolldagen 2018, Tolletatens årlige temadag for næringslivet.

- Dette er årets happening for alle oss som arbeider med toll, og har blitt en viktig faglig og sosial møteplass, understreker Astad.

Ifølge tollgründeren skjer det mye på tollområdet for tiden.

For første gang i Tolldagens historie åpner Tolletaten i år for at næringslivet kunne stille på stand.

- Toll er kult

– Dette er litt kult! Tollkonsult har helt fra starten i 2003 hatt et stort fokus på kunnskapsformidling, både til egne kunder og bransjen for øvrig. De årlige TeMa-dagene om toll, i samarbeid med Teknologisk Matforum, har vært et viktig forum i dette arbeidet. Bedriftene må selv sikre at egne ansatte har tilstrekkelig kunnskap om toll, og det kontinuerlige arbeidet med toll må forankres hos ledelsen. Dette er en av Tollkonsult sine kjepphester, sier Grete Astad med et hjerte som banker for tollfaget.

Toll-gründeren ivrer etter å støtte næringslivet i toll-utfordringene. Hun har tyngde til å gjøre det med sin brede bransjeerfaring fra transport, logistikk og spedisjon, og med yrkesbakgrunn som tollinspektør, speditør (flyfrakt), flyfraktsjef, logistikkoordinator og tollkonsulent.

– Tollkonsult ønsker også å være til stede og tilgjengelig for import- og eksportbedrifter også utenfor Oslo, og har i år startet opp et forsøksprosjekt med et pop-up kontor i Bergen, forteller en stolt Astad.

Prosjektet vil bli evaluert etter en tid basert på interessen for tilbudet. Tollkonsult oppfordrer bedrifter i Bergen og omegn å ta kontakt for et uforpliktende møte.

– Det er mye som skjer på tollområdet for tiden, både nasjonalt og internasjonalt, og det er viktigere enn noen gang å følge med på det som skjer. Tollkonsult prøver å være til stede der det skjer, og deltar blant annethvert år på Tulldagen i Sverige og Tolldagen i Norge. I år har Tollkonsult også stand på Tolldagen i Norge. Å møte andre som jobber innen samme fagfelt har stor verdi, understreker tollgründeren.

Utfordringer i bransjen

Ifølge Astad vil den største utfordringen for bransjen, både i dag og i fremtiden, være å skaffe tilgang på nok folk som har inngående kunnskap om toll, gjerne i kombinasjon med kunnskap og erfaring innen logistikk.

– Tollregelverket og tollprosedyrer skal anvendes i et praktisk logistikkløp, og det er derfor også viktig å ha stor forståelse for logistikk. Logistikken er blitt mer og mer kompleks, noe som kan gi en del utfordringer i forhold til tollregelverket. Optimal logistikk forutsetter god planlegging, og kunnskap om toll inngår som en viktig del av dette arbeidet, sier Astad og forteller videre:

– I dag er mange bedrifter på etterskudd når det gjelder tollplanlegging, spørsmål om toll dukker først opp når bilen står på grensen. Tolletatens nye tollprosedyrer for næringslivet vil i stor grad forutsette at all informasjon og dokumentasjon om varen skal foreligge i god tid før bilen passerer grensen, noe som legger til rette for et forenklet og effektivt importløp for næringslivet. Dette forutsetter imidlertid at importører og eksportører må gjøre en jobb internt for å planlegge og legge til rette for dette.

Med stor iver

– Det er veldig positivt at Tolletaten legger til rette for nye og effektive løsninger for næringslivet, sier Astad, men det forutsetter at næringslivet gjør sin del av jobben. Tollkonsult ble etablert med utgangspunkt i denne erkjennelsen. Gjennom mitt arbeid som speditør innså jeg hvor lite kunnskap mange bedrifter hadde om toll, og hvor få aktører som på den tiden som kunne tilby konsulenttjenester på dette fagfeltet. At Tollkonsult lever i beste velgående etter 15 år beviser vel at jeg traff et behov i markedet, smiler Astad.

– Som gründer er hodet alltid fullt av ideer som kan utvikles til nye muligheter, i alle fall mitt hode, ler Astad og fortsetter:

– Ideen om pop-up kontor i Bergen kom litt ut av det blå, på en skitur i Nordmarka, og i Tollkonsult er veien kort fra tanke til handling.

Da hun startet med å sjekke kontorfasiliteter i Bergen kom hun ganske raskt over Regus med flere lokasjoner i Bergen, men en av lokasjonene utpekte seg. Business-senteret på Nordnes heter Tollkammeret, og saken var avgjort.

– Det er artig for en som startet tollkarrieren som tollaspirant på tollboden i Bergen på 80-tallet å kunne ønske velkommen til nytt pop-up kontor med Tollboden som nærmeste nabo. Jeg er imidlertid i høst blitt orientert om at business-senteret Tollkammeret skal legges ned. Det er veldig synd, men Tollkonsult flytter bare over til det andre senteret, dvs. Regus, Media City Bergen. Det blir også bra, man må jo bare tilpasse seg skiftende forutsetninger.

Hjertet banker for tollfaget

Det er ofte tilfeldigheter som gjør at man ender opp med å studere og jobbe med det man gjør. For Astad gjelder det i aller høyeste grad.

Hun var usikker på hvilken retning yrkesløpet skulle ta. På en tilfeldig side i yrkesveiledningskatalogen fra videregående skole, fant hun imidlertid informasjon om «Etatsutdanning i Tollvesenet».

– For meg ble det et lykkelig valg, men jeg visste jo ikke den gangen at det skulle bli min karrierevei, sier Astad.

Etter endt tollutdanning ble det jobbing i både transport- og spedisjonsbransjen, samt hos importører og eksportører, før hun ble inspirert av en kollega til å starte for seg selv.

Astad så tidlig at hennes kompetanse kunne bli ettertraktet, og kombinasjonen fagutdanning og operativ erfaring er uslåelig.

Hun ble tidlig oppmerksom på hvor lite kunnskap mange bedrifter har om toll, og dette gjelder like mye for store bedrifter som for små. Overraskende nok.

Ifølge tollgründeren har speditørene en sentral rolle i forhold til tollprosessene da de fortoller varene.

– Dermed har bedriftene ofte fraskrevet seg mye av ansvaret for den delen av egen aktivitet. Det er nok mye av årsaken, tror hun og understreker at bedriftene også har en enorm tillit til at speditørene gjør den jobben de skal.

– Mange speditører gjør jo det, men ikke alle har den kunnskapen de bør ha, og da kan konsekvensen bli at man betaler enten for mye toll eller for lite, med de straffereaksjonene det innebærer.

– Og hva kan man gjøre for å bedre dette?

– Speditørene gjør en viktig jobb. Spørsmålet er ikke nødvendigvis om speditøren skal gjøre jobben, men heller at importører og eksportører må sette speditøren i stand til å gjøre en god jobb for bedriften. Oppdraget bør defineres, og ansvar og roller avklares. Det man blir enige om bør utformes i en fortollingsavtale som begge parter forplikter seg til. Dette er også en av mine kjepphester. Ut over dette er det viktig at import- og eksportbedrifter etablerer interne kontrollrutiner slik at man kan avdekke eventuelle feil tidlig, understreker Astad og fortsetter:

– Det er der Tollkonsult kommer inn. I stadig økende grad har Tollkonsult blitt et bindeledd mellom importør/eksportør og speditørene for å kvalitetssikre rutiner for å sikre korrekt og rettidig fortolling, sier hun.

– Hvordan betrakter du tollfaget i dag?

– Tollfaget har, inntil de siste årene, vært et underkommunisert fagområde. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg. Det er stort fokus på tollkompetanse i transport- og spedisjonsbransjen nå, sier Astad.

Hun ønsker å bidra til at flere importører og eksportører oppdager viktigheten av å ha kompetanse på dette fagfeltet, og prøver å utstyre bedriftene med relevant kompetanse gjennom bedriftsintern opplæring eller som en naturlig del av et oppdrag.

– Du jobber innen de fleste bransjer, men i veldig stor grad overfor næringsmiddelindustrien. Hvorfor?

– Dette er en bransje som har produkter med høye tollsatser og særavgifter, og hvor det absolutt er mye å vinne på å kjenne regelverket. Toll bør løftes opp til daglig leder og inn i styrerommet. Dette er like viktig for alle bransjer, ikke bare for næringsmiddelbransjen. Det er god økonomi i å jobbe målrettet med toll, og etablere og utvikle rutiner som sikrer etterlevelse av tollregelverket, sier Astad.

Endret regelverk

I 2016/2017 ble forvaltningsansvaret for innførselsmoms og særavgifter overført fra Tolletaten til Skatteetaten. Det har resultert i at bedrifter involveres i større grad enn tidligere i forhold til innførselsmoms.

– For mange bedrifter har dette synliggjort manglende kompetanse innen tollfaget, sier Astad.

Nå må bedriftene selv aktivt rapportere innførselsmomsen til Skatteetaten, og dette setter bedriftene i en helt annen aktiv rolle i forhold til tolldeklarasjonen.

Et voksende fagmiljø

Astad viser til at toll er løftet opp på agendaen i EU, ikke minst på grunn av Brexit.

– Både nasjonalt og internasjonalt forstår man i større grad hvor viktig det er å ha kunnskap på dette området. Det er et raskt voksende fagmiljø innen tollfaget nå, sier Astad som tirsdag denne uken var selvskreven deltager med stand på Tolldagen 2018.

Powered by Labrador CMS