Usikkerhet om dieselforbud

Onsdag kveld sier trolig byrådet i Oslo ja til dieselforbud i hovedstaden – som kanskje ikke får noen praktiske konsekvenser i det hele tatt.

Publisert Sist oppdatert

Et forbud mot dieselbiler på dager med ekstra høy luftforurensing har vært debattert lenge, og vedtas trolig i byrådet i Oslo onsdag kveld.

I 2012 ble det også gjort et slikt vedtak, men det ble stanset av Statens vegvesen som mente at det var for vanskelig å gjennomføre forbudet i praksis. På grunn av Vegvesenets innvendinger kom Venstre med et forslag om at kommuner også kunne innføre dieselforbud på statlige eide riksveier.

Ullent vedtak

Vedtaket kom i mars i år, men er ullent:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med forslag til virkemidler som i storbyene kan begrense bilbruk på riksveiene i perioder der luftforurensningen er høy. En eventuell hjemling av en slik rett må innrettes på en måte som sikrer mobilitet og fremkommelighet for samfunnsviktig transport.»

Like fullt er mulighet for å nekte dieselbiler kjøring i Oslo på dager med høy luftforurensning en vesentlig del av byrådets «handlingsplan for lokal luftkvalitet i Oslo».  Men det er likevel usikkert om Stortingets vedtak er godt nok, innrømmer damen bak forslaget, Venstres miljøbyråd Guri Melby.

– Det er litt uklart om regjeringen vil gi oss den hjemmelen vi trenger. Derfor vil jeg bruke energi på å ha kontakt med staten og gjøre det vi kan for å sikre at vi får mulighet til å ta virkemidlet i bruk, sier hun til NRK.

Departementet skeptisk

Hos Samferdselsdepartementet venter man på en tilbakemelding fra Vegdirektoratet som skal vurdere effektene og konsekvensene av å innføre et eventuelt dieselforbud.

– Når det er sagt, er det ikke til å legge skjul på at man er skeptisk til denne typen tiltak. Én ting er at selve gjennomføringen og håndhevelsen av et eventuelt forbud vil være komplisert. Men den største utfordringen vil være at et slikt forbud vil skape store problemer for folk i hverdagen, som etter sterke anbefalinger fra tidligere regjeringer har investert i dieselbil, sier statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) til NRK.

Dersom det likevel ender opp med at bruk av dieselbiler blir forbudt på enkelte dager med høy luftforurensing fra neste vinter, er det usikkert hvor store konsekvenser dette faktisk vil ha for tungtransporten.

Bare transitt-trafikk rammes

Ifølge forslaget skal biler med Euro 6-teknologi unntas forbudet. Men det er videre en rekke unntak.

«Kjøreforbudet skal ikke gjelde bilder som benyttes til transport av funksjonshemmede, utrykningskjøretøy, pasienttransport, vareleveranser til Oslo, kjøretøy benyttet til utøvende næringsvirksomhet, kjøring tilknyttet liv og helse samt av- og påkjøring til utenlandsferger», heter det i forslagsteksten.

Dermed vil det i praksis bare være tungtransport i transitt gjennom Oslo som vil omfattes av dieselforbudet – i tillegg til vanlige personbiler.

Grensen for når et dieselforbud vil tre i kraft ligger på 200 µ/m3 NO2 i minst to dager i strekk over større geografiske områder. I vinter var det ingen slike dager, og i forslaget står det at det anslagsvis vil være 0-20 slike dager hver vinter.