Ung og fremadstormende

Havne-Norge har fått en engasjert og viljesterk frontfigur i Arnt-Einar Litsheim. Han vil være synlig i media og skape medieinteresse gjennom gode prosjekter og resultater.

Publisert Sist oppdatert

42-åringen fikk ikke jobben som departementsråd og øverste faste embedsmann for landbruksministeren, men direktør og daglig leder av Norsk Havneforening ble han. Litsheim forventer åpenhet og fokus på målene fra medlemshavnene.

- Det må stilles krav om blant annet klare tilbakemeldinger, og vi må tåle konstruktiv kritikk. Dessuten er det av stor betydning å ha nærkontakt med søsterorganisasjoner i Europa, sier Litsheim som vi møtte på havneforeningens fagseminar over Skagerak til København nylig.

- Skal vi lykkes med å få mer gods over på vei til sjø, må havnene bli "navet" i det fremtidige transportsystem for gods, understreker Litsheim.

Bærer frukter

Strategiarbeidet for norsk nærskipsfart bærer frukter. Norsk Havneforening, LTL og en rekke andre aktører innen næringen samarbeider om å utforme en strategi. – Og vi går konkret til verks med blant annet faste møter med fiskeristatsråden, sier Litsheim.

Siste møte med statsråd Lisbeth-Berg Hansen var 8. mai, og det siste møte i serien var berammet til 11. juni.

- Dette arbeidet bærer frukter. Vi har skapt forventninger hos beslutningstakerne om vårt arbeid med en strategi for nærskipsfarten, sier Litsheim.

Han har påtatt seg et stort ansvar som leder av Norsk Havneforening med 56 medlemshavner. Foreningen skal fremstå som en tydelig næringspolitisk og faglig aktør innen sjøtransport, og arbeide for at norske havner utvikler seg videre som konkurransedyktige og effektive knutepunkt for å nå internasjonale og nasjonale mål om overføring av gods fra vei til sjø.

Viktig arbeid

Litsheim viser til en artikkel i Aftenposten nylig, om vareeiere som dropper jernbanen og overfører 200.000 containere fra bane til vei i 2012. Det tilsvarer en lenke av vogntog fra Arendal til Tromsø.

- Dette viser at vårt arbeid med å fremme sjøtransportens konkurransekraft er helt nødvendig for næringslivet, miljøet og samfunnet, understreker Litsheim.

- Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 er en god start for å nå dette målet. Det er et steg i riktig retning for å få mer av godstransporten over fra vei til sjø. NTP inneholder flere forslag som vil bidra til å fremme sjøtransportens betingelser. Spørsmålet er likevel om NTP-en inneholder konkrete nok virkemidler til at trenden snus, og at sjøtransportens markedsandeler øker. Behovet for effektive terminaler og godshåndtering fremhevs. Det er imidlertid uklart hvilke tiltak en ser for seg og omfanget av dem, sier Litsheim.

Han understreker også at etter flere år med gode intensjoner, ser det nå ut til at man blir mer konkret enn tidligere.

- Det er lovende for sjøtransporten, næringslivet og miljøet. Det gjenstår en del arbeid med å samordne virkemidlene, men det er gledelig at man i dette forslaget vil ha en bred samfunnsanalyse av godstransporten. I en slik analyse vil naturlig nok havnene ha en sentral plass, sier Litsheim.