- Tollvesenet bør ta kontrollen

Tollvesenet må overta ansvaret for ISPS (International Ship and Port Facility Security)-kontrollene i norske havner. Det er nødvendig for å etablere en sikker og trygg tollbehandling av gods i våre havner.

Publisert Sist oppdatert

Det er konklusjonen i en rykende fersk evalueringsrapport.

- Ordningen må komme i gang fortest mulig. Helst burde den ha vært i gang allerede, sier driftssjef Thomas Granfeldt i Kristiansand Havn (KH) til Moderne Transport.

Han er initiativtager og leder av styringsgruppen i det ni måneder lange pilotprosjektet som KH og Tollvesenet avsluttet i sommer. Tollvesenet har hatt som målsetting i flere år å øke fokus på eksportkontroll, uten at det er fulgt opp.

Bedre vareflyt

Det er et stort behov for en forenkling av sikkerhetsprosedyren. Sikkerhetskontroll og forhåndsgodkjenning av gods fungerer i dag på ingen måte etter hensikten. Nå er det havnens ansatte eller innleide vaktselskap som tar hånd om sikkerhetskontrollene.

Gjennom pilotprosjektet har Tollregion Sør-Norge (TSN) og KH konkludert med at en samordning av toll- og sikkerhetskontroller gir bedre og raskere vare- og logistikkflyt. En ”one-stop-shop”-ordning med få kontroller av transportører og leverandører på ett sted i verdikjeden er sterkt ressursbesparende for samfunnet. Fremtidens kontroller må baseres på lange transportkorridorer med intelligente kontrollsystemer for å sikre en jevn vareflyt. Dette samordnes gjennom havnens PortTools og Tollvesenets system med forhåndsmeldinger, heter det i rapporten.

- Eksport- og sikkerhetskontrollen innebærer ingen merbelastning for Tollvesenet, da den kan legges til de øvrige tollkontrollene, sier Thomas Granfeldt.

Han understreker at Kristiansand Havn er en av Norges største havner med alle typer terminaler og fasiliteter for håndtering av passasjerer og alle typer gods.

- Derfor har vi vært et naturlig valg for dette pilotprosjektet, sier Granfeldt.

Tankekors

Tollvesenet påpeker i rapporten at forhåndsgodkjenning av gods ikke fungerer etter hensikten så lenge det er sjåførene som i praksis er ansvarlig for godset som leveres på ISPS-terminalene. Sjåføren på sin side ønsker ikke å være ansvarlig for godset, men kun ansvarlig for transporten fra A til B. Ingen av sjåførene Tollvesenet hadde kontakt med i pilotprosjektet hadde signert transportsikringserklæringer. Det antas at slike svakheter er gjennomgående i alle norske havner.

I rapporten oppfordrer Tollvesenet myndighetene til å iverksette tiltak for å utbedre svakhetene. Tiltakene bør omfatte endring av havnesikringsforskriften og gi bedre oppfølging med forhåndsgodkjenning av transportører og leverandører.

- Både ansatte og aktører i Kristiansand Havn har fått en mer positiv holdning til sikkerhet etter tettere samarbeid med Tollvesenet, forteller Granfeldt.

Ifølge rapporten har norske havner en heller dårlig holdning til sikkerhetsspørsmål.

Formålet med sikringsprogram er å hindre at fremmedlegemer som utgjør terrorfare kommer inn i havneterminalene. Terrorangrepet på USA 11. september 2001 økte fokus på sikkerhets- og eksportkontroll. USA har siden ledet an i utviklingen av strengere sikkerhetsregimer innen gods- og persontrafikk. Kravet om scanning av gods i avgangshavn er et eksempel. ISPS-regelverket og krav til sikkerhetskontroll i havner og havneterminaler er organisert i tråd med internasjonale trender i utviklingen av sikkerhetsregimer.