Ikke bare Hurtigruta – utfordringer i kø

TROMSØ: Utfordringene står i kø for havnedirektør Halvar Pettersen og Tromsø Havn. Polhavet åpner seg for global transport, en storstilt vindmølleproduksjon står for døren og det skal legges til rette for at de store speditørene i Breivika får boltreplass og utviklingsmuligheter.

Publisert Sist oppdatert

Det dreier seg ikke bare om Hurtigruta i ishavsbyen. Havnedirektør Halvar Pettersen legger ikke skjul på at et åpent polhav åpner store muligheter for en nordlig sjørute, et satsingsområde med potensial for ytterligere vekst.

- Tromsø og Nord-Norge har en unik beliggenhet med naturgitte fortrinn. Dette gir et stort potensiale for både en nordlig sjørute og andre maritime aktiviteter. Men samtidig må vi være realistiske. En bærekraftig utvikling er avhengig av velfungerende transportsystemer og infrastruktur. Havner, flyplasser, jernbane og veisystemer må utvikles. Det må regjeringen tenke på i sin nordområdestrategi, understreker Pettersen.

Det er snakk om å bygge en transport-bru mellom Europa og Arktis med adgang til norske havner i nord via veier og jernbane. På Barents Regionråds junimøte i Tromsø påpekte landene i Barentsregionen behovet for å bygge en transportinfrastruktur som knytter sammen de ulike landenes transportnettverk.

- Et åpent polhav kan ha stor betydning for logistikktilknytningen til fjerne Østen, og spesielt Kina. Det være seg eksport av fisk og fiskeprodukter, men også for gruvedrift, olje og gass, sier Pettersen.

”Utpekt havn”

Fiskeri- og kystdepartementet har utpekt Tromsø

Havn som en av fem havner som skal ha en særskilt nasjonal oppmerksomhet og rolle. Dette er et ledd i regjeringens nordområdesatsing.

- Det er viktig at vi selv gir begrepet ”Utpekt havn” et troverdig innhold. Dette innebærer en kompetanse- og kapasitetsmessig utfordring for vår organisasjon. Det er nødvendig å styrke Tromsø Havns kompetanse når det gjelder utredninger og utarbeidelse av strategiske planer, understreker Pettersen.

I 2006 ble Grøtsund Fort kjøpt av Tromsø Havn. Som en følge av økt offshoreaktivitet i Barentshavet settes utbyggingen av Grøtsund Industripark,14 kilometernord for byen, i gang allerede neste år. Her utvikles en industrihavn med fokus på vindmølleproduksjon og offshorevirksomhet.

- Det er allerede vedtatt bygging av 20 vindmøller i Karlsøy kommune, og det vil etter hvert bygges en offshore vindmøllepark med 250 vindmøller. Til dette trengs både finansiering og klokskap, forteller Pettersen.

Allerede i høst starter arbeidet med opparbeidelse av et85.000 m2stort areale og en200 meterlang kai med en dybde på22 meter. Målet er ferdigstillelse innen 2012.

Storaktørene

I Breivika er alle de store spedisjonsfirmaene samlet. Bring, Lars Holm Shipping, Tollpost Globe, Schenker og Nor Lines er bare noen av ca. 100 bedrifter som er etablert i havneområdene Breivika og Sentrum. Dette er bedrifter innen engroshandel, transport, spedisjon og service.

Hovedvirksomheten på logistikkterminalen i Breivika skal i fremtiden være transport, containerterminal, industri, næringsproduksjon, servicevirksomhet og kontor/forretning. Arbeidet med utfylling av areal pågår, blant annet er planen å bygge ny 4-felts hovedveitrasé i tilknytning til havnen.

- Breivikaterminalen er nærmest perfekt for logistikkbrukerne, både i utforming og arealkapasitet. 350 dekar er ferdig utbygd, og det er fortsatt en arealreserve på minst 500 dekar, forteller Pettersen.

Lys fremtid

Tromsø Havn håndterer årlig over 1,2 millioner tonn gods og oljeprodukter. Antallet besøkende fartøyer har hatt en nedgang på 8% det siste året, noe som i hovedsak skyldes færre anløp fra hurtigrutene og hurtigbåtene. Fiskefartøyer, lastefartøyer, cruiseskip og offshorefartøyer utgjør fortsatt hovedtyngden av anløpene. Omsetningen er også i år over det som er budsjettert, og de økonomiske forventninger og mål for 2009 er oppnådd.

- De gode resultatene gir rom for ytterligere investeringer i fremtiden. Tromsø befester fortsatt posisjonen som den foretrukne landings- og transitthavn for marine produkter, sier Pettersen.

Cruisetrafikken til Tromsø er en viktig faktor i den nasjonale reiselivssatsingen. Selv om antallet fartøyer er redusert fra 101 i 2008 til 90 i 2009, så har antallet passasjerer økt fra 77.874 til 78.269. Og vintercruisene til Tromsø bare øker.