DHL Express endrer kurs

DHL Express har bestemt at selskapet globalt skal innsnevre fokusområdet og gå ”back to basic”. Restruktureringen koster 76 DHL-ansatte jobben i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for en meget sterk markedsposisjon har man i senere år ikke lyktes med å skape tilfredsstillende lønnsomhet i DHL Express globalt. Mange år med oppkjøp og integrasjon på tvers av landegrenser, har medført at ikke nok fokus er blitt satt på kundene og på lønnsomheten. Dette endres nå radikalt ved at DHL Express endrer sin strategi til igjen å sette hovedfokus på det som er selskapets kjernevirksomhet, internasjonale ekspressleveranser med dør-dør leveranser.

Sluttpakker

Hvor mange som blir overflødig globalt er ikke klart, men i slutten av januar fikk de ca. 350 ansatte i DHL Express Norge beskjed om at 76 mister jobben som følge av den internasjonale ryddesjauen. Det er driften som rammes hardest, men også innen salg og administrasjon blir det innhugg.

- Noen får tilbud om omplassering i DHL-systemet eller hjelpes over i annet arbeid, mens resten tilbys sluttpakker, sier informasjonsdirektørGurli Høeg Ulverud. Omorganiseringen har skjedd etter lang tids planlegging og drøftelser med selskapets to fagforeninger. De ansatte har vært orientert om situasjonen siden august ifjor. Kuttene vil fordeles på DHL Express’ hovedterminal på Berger og de syv distriktsterminalene. Man regner med at prosessen er i mål rundt 1. august.

Lavere vektklasse 

I Norge har det ikke vært aktuelt å selge ut innenlandsproduksjonen, slik det gjøres eksempelvis i England og Frankrike. Isteden vil man spisse dette segmentet i langt større grad enn i dag. Man vil fokusere på sendinger med lavere vekt og produksjonseffektivt gods. I så måte spiller det toppmoderne sorteringsanlegget, som ble satt i drift på Berger ifjor, en viktig rolle. Det vil også gjøres betydelige investeringer i produksjonssystemet i år for å strømlinjeforme produksjonen ytterligere.

For DHL Express i Norge betyr dette konkret at man vil konsentrere seg om brev og ekspresspakker opp til 35 og sendinger med snittvekt opp til50 kgog maks300 kgpr. sending. Informasjonsdirektøren sier det er på det rene at kundemiksen vil endres som følge av restruktureringen.

- Vi vil den nærmeste tiden gå gjennom rammeavtalene vi har med våre kunder og vurdere hvilke vi eventuelt må si opp. Vi ønsker å beholde så mange som mulig, men vi må sikre at det er lønnsomhet i de avtalene vi har og at de er tilpasset det produksjonssystemet vi legger opp til. Omstruktureringen vil innebære at vår innlandsvirksomhet vil driftes på en ny og mer effektiv måte. Dette vil føre til bedre kvalitet og leveringspresisjon for våre kunder, sier Ulverud.

Innen internasjonale ekspressleveranser har DHL Express i Norge en markedsandel på 58%.