Trenger krafttak mot tollsynderne

Tollvesenet opplever gjentatte brudd på forbudet mot farlige og skadelige varer.

Publisert Sist oppdatert

Antallet importdeklarasjoner er økt fra 4,4 millioner til 5,5 millioner de siste fem årene. I tillegg er det en kraftig økning av post- og kurersendinger. Det mottas 45 millioner brev- og pakkesendinger årlig.

Ønsker tiltak velkommen

Avdelingsdirektør Pål Hellesylt i Toll- og avgiftsdirektoratet understreker behovet for et krafttak for å få bedre tollkontrollen på Norges hovedinnfartsport, Svinesund.

– Tollvesenet trenger tilgang til underliggende data hos deklarantene og kraftfulle hjemler. Vi hilser velkommen muligheten til å destruere legemidler. Tollvesenet kan også bidra til å redusere kostnadene for næringslivet ved å koordinere arbeidet for kontrollmyndighetene ved grensepassering, sa blant annet Hellesylt.

På årets Tolldag trakk han også frem tiltak som allerede er gjort på Svinesund.

– Her har det kommet flere ekspedisjonsluker, flere oppstillingsplasser, lokaler er leid ut til flere speditører og nytt køstyringssystem er på plass, sa han.

Speditør-ansvar

Speditører har ved flere anledninger blitt gjort ansvarlig som tollskyldner selv om godset er blitt fraktet over grensen uten deklarasjon. Spedisjonsbransjen har ved innføring av tollskyldneransvaret fått et solidaransvar for toll og avgifter. Mange speditører spør seg om de i det hele tatt kan gjøres ansvarlig, da de normalt ikke utfører transporter selv.

Seniorrådgiver Maria E. M. Amundsen i Toll- og avgiftsdirektoratet belyste på Tolldagen hvilke forpliktelser og ansvar de ulike rollene har i forhold til toll og avgifter.

- Tollskyldner kan være både en person og et selskap. EU-domstolen har avgjort at den som faktisk har innført varene uten å deklarere de, anses som tollskyldner, fremhevet Amundsen som også understreket at en rask og effektiv inndrivelse er Tollvesenets målsetting.

Daglig leder Grete Johanne Koht Astad i Tollkonsult AS mener at det stilles for få krav til speditører om tollfaglig kompetanse. Hun understreker at god tollbehandling styrker logistikkjeden.

- Importør har imidlertid et selvstendig ansvar for å fremlegge korrekt dokumentasjon, samt bidra med informasjon. Dette kan sikre korrekt og rettidig fortolling av varen. Gode rutiner og god kommunikasjon mellom importør og speditør er avgjørende for et godt resultat, sier spedisjonssjef Arne Foss i DSV Road AS.