Næringsminister Jan Christian Vestre ønsker et regelverk for offentlige anskaffelser som er lettere å forstå.
Næringsminister Jan Christian Vestre ønsker et regelverk for offentlige anskaffelser som er lettere å forstå.

Skal forenkle regelverket for offentlige anskaffelser

- Regelverkveileder på 350 sider – da er vi på ville veier, sier næringsminister Jan Christian Vestre. Nå skal reglene bli enklere, lettere tilgjengelig og styrke klima- og miljøhensyn.

Publisert

Regjeringen vil revidere anskaffelsesregelverket. Et nytt lovutvalg har fått i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.

- Hovedmålet for lovutvalget, er at regelverket for offentlige anskaffelser skal bli enklere, lettere tilgjengelig og styrke klima- og miljøhensyn. Når vi har et regelverk som er så byråkratisk at det trengs en veileder på over 350 sider for å forstå det, sier det seg selv at vi er på ville veier, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

- Denne regjeringen har siden vi tiltrådte for et år siden vært tydelige på at regelverket og praksisen i offentlige anskaffelser må endres. Et nytt regelverk må støtte viktige mål om å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, bidra til gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, bærekraft og verdiskaping i hele landet. Dette vil bidra til like konkurransevilkår for de seriøse aktørene, sier han.

Utvalget er satt sammen av jurister og økonomer med bred anskaffelsesrettslig og samfunnsøkonomisk kompetanse. Arbeidet skal ledes av professor ved Universitetet i Bergen, Halvard Haukeland Fredriksen

Ny struktur for regelverket

Anskaffelsesregelverket trådte i kraft 1. januar 2017, og gjennomfører tre direktiver i norsk rett. Anskaffelsesloven med forskrifter er omfangsrikt, og utvalget er bedt om å foreslå en ny struktur for regelverket der en større del av regelverket flyttes over i lov.

Dette skal gi økt demokratisk kontroll med regelverket, og i tillegg vil regelverket få forarbeider som beskriver forholdet til EØS-reglene.

Det er også behov for å oppdatere regelverket i lys av nyere rettspraksis.

Gjennomgang av reglene om samfunnshensyn

I tillegg til klima- og miljøhensyn inneholder anskaffelsesregelverket en rekke samfunnshensyn som skal ivaretas. Dette gjelder blant annet grunnleggende menneskerettigheter, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold.

Utvalget er bedt om å gjøre en gjennomgang av reglene om samfunnshensyn i anskaffelsesregelverket. Hensynene skal fremmes effektivt og til lavest mulig kostnad for samfunnet.

Utvalget skal levere sitt arbeid i form av en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet. Første delleveranse skal overleveres 4. november 2023, og andre delleveranse 4. mai 2024.

Slik er utvalget sammensatt:

  • Professor Halvard Haukeland Fredriksen (leder), Bergen
  • Advokat Jon Reidar Gresseth, Trondheim
  • Advokat Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø
  • Advokat Svein Terje Tveit, Oslo
  • Førsteamanuensis Malin Arve, Bergen
  • Professor Mads Greaker, Nesodden
  • Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
  • Rådgiver Marianne Breiland, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
  • Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, Kommunesektorens organisasjon, Oslo
Powered by Labrador CMS