Paragraftegn hulter i bulter

Slik søker du

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i Oslo havn som gir en miljøgevinst, fastsatt av havnestyret i Oslo Havn KF 18. januar 2018.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

§ 1 Formål og virkeområde

Tilskuddsordningen skal bidra til å:

  • oppnå forventet miljøgevinst, enten gjennom redusert lokal luftforurensningskvalitet (NOx, SOx, partikler), er energibesparende, bedrer arealproduktivitet/-effektivitet eller som reduserer klimagassutslipp (CO2) innenfor det geografiske området Oslo havn,
  • redusere utslipp knyttet til omlasting av gods/passasjerer,
  • stimulere til introduksjon av nullutslippsløsninger på land- og sjøsiden.

§ 2 Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Oslo Havns KFs årlige budsjett.

§ 3 Tilskudd

Tilskudd etter disse retningslinjene er begrenset til det som følger av reglene for bagatellmessig støtte iht. EØS-avtalen. Det vises til § 2 i forskrift 14.11.2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte og Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 av 15.12.2006.

Det kan ikke gis støtte utover bestemte beløp i løpet av en treårsperiode. Perioden løper over tre regnskapsår. Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grenser som til enhver tid gjelder for bagatellmessig støtte.

§ 4 Målgruppe

Målgruppen for ordningen er alle aktører som driver virksomhet i Oslo havn.

§ 5 Vilkår

Det stilles krav til egenkapital på minst 20 prosent av tiltakets budsjetterte kostnad. Egenkapitalen kan ikke være støtte gitt av annen offentlig myndighet.

Det gis ikke tilskudd til:

a) tiltak som alene har som hensikt å styrke søkers konkurransedyktighet over konkurrerende aktører på Oslo havn,

b) tiltak som er sluttført på søknadstidspunktet,

c) ordinær drift av bedrifter, institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet.

d) Dersom det innvilges tilskudd etter retningslinjene kan ikke den samme søknaden eller søknadsgrunnlaget utløse tilskudd fra andre av Oslo kommunes tilskuddsordninger.

§ 6 Søknadsbehandling og kriterier

Tilskudd innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på tilskuddordningens formål og kriterier. I vurderingen vektlegges om og i hvilken grad tiltaket bidrar til utslippsreduksjon innenfor det geografiske området Oslo havn.

Hvis det søkes om mer støtte enn det som er årlig ramme, vil søkerne rangeres etter hvem som vurderes best å tilfredsstille tilskuddsordningens formål.

§ 7 Kunngjøring og søknadsfrist

Tilskuddsordningen kunngjøres i aktuelle medier. Kunngjøring skal inneholde informasjon om ordningen og om hvor søknaden skal sendes. Årets hovedfrist er 10. august. Etter tilskuddsrunden er gjennomført, så vil det ved ledige midler være mulighet for å søke tilskudd som vurderes løpende.

§ 8 Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og undertegnet.

Søknaden skal inneholde følgende:

a) beskrivelse av formål og planer for tiltaket.

b) beskrivelse/sannsynliggjøring av forventet miljøgevinst

c) budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter i forbindelse med tiltaket, inkludert eventuelle honorarer og lønnskostnader. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse, inklusiv egenandel.

d) siste årsregnskap og årsberetning for søkere som er regnskapspliktige i henhold til lov. Årsregnskapet skal inneholde spesifikasjon av private og/eller offentlige driftstilskudd. Ved innsending av foreløpig årsberetning med årsregnskap skal endelige versjoner oversendes så snart disse foreligger.

e) informasjon om forretningsmessig interesse mellom ansvarlig søker og samarbeidspartnere, underleverandører, bidragsytere m.v. dersom dette er relevant for søknaden.

f) informasjon om eventuelle medvirkende som mottar offentlig støtte. Økonomisk samhandling skal da redegjøres for.

g) informasjon om søker eller medvirkende har mottatt bagatellmessig støtte eller eventuell annen offentlig støtte til det samme tiltaket de to foregående år.

§ 9 Vilkår for tildeling av tilskudd

I vedtak om tilskudd gis nærmere vilkår for tildelingen, herunder:

a) at tiltaket skal gjennomføres i tråd med de beskrivelser som er oppgitt i søknaden,

b) at det straks skal meddeles Oslo Havn KF dersom det inntrer forhold som medfører at tiltaket ikke kan gjennomføres,

c) krav til rapportering og regnskap. Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av opplistingen ovenfor, herunder at en sluttsum på inntil 25 % av tilskuddet ikke vil bli utbetalt før tilfredsstillende rapport og regnskap foreligger.

d) den som tildeles støtte skal kommunisere eksternt at støtte er mottatt fra Oslo Havn KF.

§ 10 Utbetaling av tilskudd

Det fastsettes i tilsagnsbrevet om tilskuddet skal utbetales i rater, avhengig av tilskuddets størrelse og søkerens virksomhet. Tiltaket skal være igangsatt før utbetaling finner sted. Oslo Havn KF utbetaler tilskuddet til gjeldende kontonummer etter mottak av nødvendig dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom ikke tilfredsstillende dokumentasjon foreligger innen 31. desember i tilsagnsåret.

§ 11 Rapport og regnskap

Nærmere krav til rapport og regnskap og frist for innlevering vil fremgå av vedtaket og tildelingsbrevet.

§ 12 Kontroll med bruk av midler

Oslo kommune/Oslo Havn KF kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon m.m.

§ 13 Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

§ 14 Ikrafttredelse

Retningslinjene trer i kraft fra beslutningsdato.

Powered by Labrador CMS