Geir S. Toskedal (stortingsrepresentant KRF),  May Britt Vihovde (V), Terje Halleland (stortringsrepresentant FRP), Harald Larssen Lønning (H), havnedirektør Tore Gautesen, Tine Osmundsen (prosjektleder Intelliport Karmsund Havn) og Jon Leon Ervik (avdelingsleder Kystverket).
Geir S. Toskedal (stortingsrepresentant KRF), May Britt Vihovde (V), Terje Halleland (stortringsrepresentant FRP), Harald Larssen Lønning (H), havnedirektør Tore Gautesen, Tine Osmundsen (prosjektleder Intelliport Karmsund Havn) og Jon Leon Ervik (avdelingsleder Kystverket).

Tildelt støtte til stort teknologi- og miljøprosjekt

Karmsund Havn IKS har mottatt brev om tildeling av støtte til et omfattende teknologiog miljøprosjekt. Kystverket har bevilget 7.040.000 kr for å bidra til realiseringen av et system for automatisert hovedgate ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Publisert

Systemet skal identifisere kjøretøy, sjåfør og last -- og effektivisere inn- og utkjørsel ved terminalen. Systemet vil også gi informasjon om hentested for last og bedre
leveransesikkerheten ved identifisering og fotografering av last.
Det er forventet betydelige effektiviseringsgevinster som følge av redusert tidsbruk i
terminal for lastebil og redusert liggetid for skip i havn. Tidsbesparelsene beregnes til ti minutter pr. lastebil og tolv prosent redusert liggetid for skip i havn.

Haugesund Cargo Terminals (HCT), Husøy, er en av Skandinavias raskest voksende
containerhavner og arbeidet stopper ikke her. Etter at ny reguleringsplan for HCT ble
godkjent 1. juli, er det klart at havnen vil utvides med et betydelig tilleggsareal, noe som gjør  terminalen til en av Norges største havneterminaler, målt i antall kvadratmeter. Mellom fem og seks millioner tonn med steinmasser skal bidra til å bygge et nytt område på over 110.000 kvadratmeter i sjø, samt 140.000 kvadratmeter nytt næringsområde.

Den offisielle åpningen av Haugesund Cargo Terminals, Husøy ble foretatt 11. juni 2019, der statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen.

10 minutter kortere

Havnedirektør Tore Gautesen uttaler:
- Karmsund Havn er svært fornøyde med tildelingen av midlene og ser frem til å starte arbeidet med prosjektering, anskaffelse og realisering av prosjektet. Prosjektet vil bidra til en betydelig effektivisering av godsterminalen, hvor vi reduserer gjennomsnittlig tid på terminal med 10 minutter pr. lastebil og ikke minst raskere håndtering av skip. Dette gir også en stor miljøgevinst, som også var et av tildelingskriteriene.

Ros til regjeringen

- Vi er stolte over tildelingen og vi ønsker å takke Kystverket for støtten til vårt prosjekt. Vi synes det er svært positivt at regjeringen har valgt å etablere et eget program for mer effektive havner. Dette vil være med å gi fart på utviklingen og til å få økt overføring av gods fra vei til sjø. Karmsund Havn skal være et utstillingsvindu for fremtidens havn, noe tildelingen vil være med å bidra til, sier Tore Gautesen.

Har allerede gjort tiltak

- Haugesund Cargo Terminals er Vestlandets største godshavn og gjennom vårt teknologi- og miljøprogram «Intelliport – Intelligent Port System», har vi konkrete planer for hvordan havnen fortløpende skal bli mer effektiv og miljøvennlig. Ny gate-løsning på Haugesund Cargo Terminals, Husøy vil være et svært viktig tiltak i Intelliport programmet. I løpet av det siste året har vi bygget ut havnen og tilrettelagt landstrøm for skip, ladestrøm for batteripakker, havnekranen går på el-drift, sonestyrt LED belysning og en rekke andre mindre og større tiltak, sier prosjektleder for Intelliport, Tine Osmundsen - og fortsetter:

Bærekraftmål i fokus

– Virksomheter vil i fremtiden i større grad måtte dokumentere sin miljøinnsats, vise samfunnsansvar og bidra til bærekraftig utvikling. Det handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Karmsund Havn jobber etter flere FNs bærekraftmål og de er en rettesnor i vårt teknologi- og miljøarbeid.