- Det har vært et ønske om å teste ut dette, både fra lastebilnæringen selv og fra det lokale politiske miljøet. Nå kan vi sette i gang, sier Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Dette betyr at dagens sambruksfelt over Fredrikstadbrua avvikles. I stedet settes det nå opp nye skilt for «Tungtrafikk» med vektgrense 3,5 tonn, og underskilt «Taxi tillatt». Det aktuelle kjørefeltet vil dermed forbeholdes lastebiler, buss og taxi.

Prioriterer næringstrafikk

Bare et sted i Norge har man gjort tilvarende forsøk, ved Sola flyplass utenfor Stavanger, og fagmiljøene har ønsket å prøve dette på flere strekninger for å få mer kunnskap om effektene.

- Målet er å finne ut om næringstransporten kan gis bedre fremkommelighet, samtidig som hensynet til kollektivtransporten blir tilfredsstillende ivaretatt, sier Elisabeth Bechmann.

Statens vegvesen vurderte i sin forundersøkelse hvem som burde gis tilgang til et tungbilfelt. Det må her tas hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper og trafikkavviklingen generelt.

Prosjektet kan avbrytes

- Prosjektet kan selvsagt endres eller avbrytes dersom tungbilfeltet skaper problemer for trafikkavviklingen eller farlige situasjoner, sier Bechmann.

Fredrikstad kommune stiller seg i sin høringsuttalelse positive til forslaget om å prøve ut et tungbilfelt, men ber også om en fortløpende vurdering av om det kan være hensiktsmessig å slippe til flere trafikantgrupper, spesielt elbiler og «samkjøring 2+».

 - Dette vil vi vurdere underveis ut fra trafikksikkerhet og fremkommelighet for buss- og næringstrafikk, sier Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen.

Ordningen skal evalueres nærmere etter 6–12 måneder. Da vil det også bli avgjort om tungbilfeltet skal videreføres. Det er dessuten planlagt at strekningen riksvei 110 Ørebekk - Simo skal få tungbilfelt fra våren 2020.