Anleggsperioden for ny jernbanestasjon og, jernbanetrasé, har gitt Moss Havn en stor utfordring. Bildet er av havna før transformeringen av området startet.
Anleggsperioden for ny jernbanestasjon og, jernbanetrasé, har gitt Moss Havn en stor utfordring. Bildet er av havna før transformeringen av området startet.

Krevde 174 mill. - fikk 52 mill.

Moss Havn KF har krevd i underkant av 174 millioner kroner av Bane NOR, som erstatning for tapte havnearealer, bygging av innlandsterminal og økonomisk tap i forbindelse med bygging av ny jernbanetrasé og ny jernbanestasjon.

Publisert

Den store nasjonale satsingen på intercitytog, har ført til at Moss får ny jernbanetrasé og en ny jernbanestasjon. Den gamle jernbanestasjonen i Moss har til nå lagt nær havnen, men med bygging av nytt anlegg og stasjon, trengte Bane Nor mer areal – blant annet fra havna. Moss Havn har flyttet sin virksomhet noe lenger sørover. 

Sjøsiden Moss AS, selskapet som Bane Nor og Moss kommune eier sammen, er en viktig aktør i utviklingen av det nye området som erstatning for gamle Nyquistbyen rundt stasjonen. Dette skal være de største investeringene i byens historie – ingen skal noen gang ha investert så mye i Moss, som det Bane Nor nå gjør.

Den nye jernbanestasjonen skal stå ferdig i 2024.

Staten stiller krav til knutepunktutvikling. Med en arealeffektiv havn, jernbanespor til havna og grei tilgang til E6, vil mulighetene kunne bli store for industri og handel, som stiller strenge økonomiske og miljømessige krav til logistikk, er det blitt hevdet av flere.

Innlandshavnen

Torsdag 23. mai åpnet Europris sitt nye gigantlager i Moss. Lageret er nærmeste nabo til Moss Havns innlandshavn.

– Lageret er viktig for Europris sin videre satsing fremover. Moss Havn er stolte av at vår innlandshavn er en viktig del av logistikken rundt dette lageret, påpeker Moss Havn.

Da havnearealer ble tatt fra Moss Havn, kjøpte Moss Havn i oktober 2016 en parsell på 20 mål i nærhet av E6 og inntil arealet hvor det nye gigantlageret til Europris var planlagt bygget. Lageret er det største som noen gang er bygget i et byggetrinn i Norge.

– Formålet med kjøpet vårt av areal, var å etablere en regional innlandsterminal, som skal sikre og utvikle containertrafikken over havna. Dette mens ulike utbyggingsprosjekter og transformasjoner tilknyttet Moss havn pågår, men også gjerne som en permanent løsning, heter det på Moss Havns nettsider. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet landets første innlandshavn i april i 2018.

Skjønnsretten

Moss Havn KF krevde nær 174 millioner kroner i erstatning av Bane Nor for havnearealer som beslaglegges til jernbaneutbyggingen, men skjønnsretten mener at minsteerstatningen på 30 millioner kroner, er nok. Nå vurderer havna, som er et kommunalt foretak, å anke – å såkalt begjære overskjønn.

Skjønnsretten er en særdomstol som etter plan- og bygningsloven, kan opprettes særskilt i det enkelte tilfelle av Kommunaldepartementet etter søknad fra en kommune, for å avgi skjønn etter loven. Domstolen har fem medlemmer – dommer og fire lekmenn. Dommer med varamann utnevnes av departementet, mens de resterende fire medlemmene utnevnes av tingretten.

107 millioner

Havna har fått i alt 52,1 millioner kroner i erstatning fra Bane Nor. Det dreier seg om 30 millioner kroner i minsteerstatning, samt en erstatning på 20 millioner kroner for riving av Kleberglageret og 2,1 millioner kroner i erstatning for en søppelplass.

– Om vi hadde blitt avspist med 30 millioner kroner, så hadde jeg nok vært klar på at vi
anker, sier leder Fred Jørgen Evensen (Ap) i Moss Havn KFs styre til Moss Avis. Det er etter hva Moderne Transport forstår ordføreren i Moss, som bestemmer til sjuende og sist om saken skal ankes.

Bane Nor har også foretatt avbøtende tiltak verdt 55 millioner kroner i Moss havn, noe som gjør at den totale kostnaden for Bane NOR i forhold til havna, kommer opp i 107 millioner kroner.

Moss Havns saksomkostninger på nær 500.000 kroner i forbindelse med rettssaken, skal dekkes av Bane Nor, slik det i utgangspunktet i saker om grunnervervelse.

– Bane Nor må på toppen av dette, ut med ytterligere millioner kroner når det midlertidige jernbanesporet fjernes og dette arealet skal tilbakeføres til havneformål, sier havnestyrets leder Fred Jørgen Evensen til Moss Avis.

Ifølge avisen hevdet Moss Havn i retten, at beslagleggelsen tvang fram etableringen av Moss innlandshavn og krevde erstattet kostnader for etablering, drift og framtidig transport til innlandshavna. Kravet lød på nær 174 millioner. Skjønnsretten fastslår derimot i en dom fra Moss tingrett at Moss havn må nøye seg med den
avtalte minsteerstatningen på 30 millioner kroner.

Sikret driften

Retten ga Moss Havn medhold i at Moss Havn hadde krav på gjenerverv av grunn. Men etter å ha vært i sterk tvil, konkluderte retten med at det ikke var årsakssammenheng mellom jernbaneframføringen og at Moss innlandshavn ble etablert, skriver Moss Avis videre.

Retten legger til grunn at det tross arealbeslagene ville vært tilstrekkelig med plass i
havna for storstilt drift – 90.000 TEU – både i anleggsperioden og i overskuelig framtid
etterpå.

– Det viktige for oss i 2016, var å sikre driften av havnen. Det har vi klart. Og utviklingen av innlandshavnen har blitt en suksess. Og når retten kommer til at vi har krav på mindre enn minsteerstatningen på 30 millioner, som vi allerede har mottatt og beholder, så må vi jo være fornøyd med å ha inngått avtalen om minsteerstatning, kommenterer havnesjef Øistein Høsteland Sundby til Moss Avis.

Regningen

Ifølge Moss Avis krevde Moss Havn KF i retten erstatning for følgende økonomiske tap på i alt kr 173.742.270:

  • 1.354.970 kroner i 2017–2018 (Kostnader for flytting internt på havna, for transport til innlandshavn og leie av truck).
  • 46.340.300 kroner i 2019–2024 (Kostnader for transport, to trucker og dobbel bemanning).
  • 123.800.000 kroner fra 2019 (Kostnader for erverv av innlandshavna kr 28,3 millioner, årlige transportkostnader med frakt til innlandshavna «til evig tid» – 75 millioner kroner, straddlecarriers til flytting av containere og dobbelt bemanning)
  • 2.247.000 kroner for tapte leieinntekter i Kleberglageret, som måtte rives tidligere enn forutsatt.
  • Samt at havna har fått et betydelige merarbeid, samlet sett anslått til en verdi av 1,5 millioner kroner.
  • Faktura for intern flytting i havna i perioden 2017–2018 pålydende 170.000 kroner.