- La private ta del

- Private aktører må i større grad stimuleres til å ta del i infrastruktur-utviklingen i EU-land med svak økonomi.

Publisert Sist oppdatert

Olav Grimsbo, Norges tidligere samferdselsråd i tilsammen åtte år ved EU-delegasjonen har fulgt nøye med på samferdselspolitikken i EU.

Vi møtte han på Elmiamessen, Nordic Rail, i Jönköping nylig, hvor han understreket betydningen av at langsiktige private investorer kommer inn som et supplement for å få fremdrift gjennom TEN-T-programmet, og dermed unngå at pengemangel stopper infrastruktur-utviklingen innen EU. Selv om finansieringsordningene ikke direkte berører Norge, er imidlertid norsk næringsliv avhengig av gode veier og baner til kundene i Europa, sier Grimsbo.

Understreker

Han understreker at utbyggingen av et europeisk vei- og banenettverk må være markedsdrevet for å kunne svare på næringslivets behov.

– Transportbrukerne må trekkes mer aktivt inn. I dag foregår planleggingen litt for mye som skrivebordsarbeid i Brussel, sier Grimsbo.

Dette var også noe han fremhevet og la sterk vekt på i paneldebatten på Elmia-messen, hvor fremtidige infrastruktur-utfordringer i Norden og Europa ble debattert.

– Troen på at staten skal kunne finansiere alle investeringene i Europas veger og baner er urealistisk. Ved i større grad å stimulere langsiktige private investorer som for eksempel pensjonsfond og forsikringsselskaper, til å investere i infrastruktur, vil utbyggingen gå raskere, og en vil kunne få langt mer igjen for pengene, sier Grimsbo.

Han tror det ligger store effektiviseringsgevinster i nytenkning.

Viktige poenger

Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre transportmarked for alle transportsektorene, luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant.

– Europakommisjonens store målsetting er å fullføre et indre transportmarked for Europa. Det skal være økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig på lang sikt. Det er et viktig poeng at bærekraftig ikke kun betyr miljø. Miljøet skal tas vare på, men mobiliteten skal ikke hindres, sier Grimsbo.

Ifølge Grimsbo er et av Europakommisjonens mål å redusere utslippene fra transportsektoren med 60 prosent innen 2050.

– Men dette skal ikke gå på bekostning av mobiliteten som samfunnet trenger. Det betyr at EU virkelig må tenke gjennom hvilke grep som både kan gi grønnere transport og samtidig mer effektiv transport. Det er det store dilemmaet som er vanskelig på mange områder, sier Grimsbo.

EU har vedtatt retningslinjer for utbygging av veier, jernbaner, flyplasser og havner.

- Denne utbyggingen består av et kjernenettverk som skal være ferdig i 2030, og et mer omfattende nettverk som skal være ferdig i 2050, forteller Grimsbo til Moderne Transport.

Viktig grep

Parallelt er det vedtatt en egen finansieringsordning for utbygging av det overordnede kjernenettverket.

– Dette er et kjempeviktig grep, ikke minst fordi det gir en flerdobling av EUs økonomiske bidrag til utbygging av transportinfrastruktur, sier Grimsbo.

Han peker imidlertid på paradokset at mange medlemsstater i dag ikke har økonomi til meget betydelige «egenandeler» som kreves for å utløse EUs bidrag.

De såkalte TEN-T retningslinjene vil, når de blir tatt inn i EØS-avtalen, også gjelde for Norge. E6 og E18 og jernbanen via Sverige til Oslo, Oslo havn, og vei og banetilknytningen fra Sverige til Narvik havn vil eksempelvis inngå i kjernenettverket.

- Retningslinjenes krav til standard på veier og baner vil også gjelde for Norge. Men Norge deltar ikke i EUs finansieringsordning for infrastrukturutbyggingen, sier Grimsbo.

Jernbanen spiller en vesentlig rolle i EUs overordnede strategi for et bærekraftig transportsystem. Europakommisjonen har satt som mål at i 2030 skal en tredjedel av godstrafikken som nå går på vei være overført til jernbanen, og i 2050 skal halvparten av alle personreiser foregå med tog.

– Dette er veldig ambisiøse mål. Om man ser på statistikken for de siste 20-30 årene er det dessverre lite som tyder på slike endringer i transportmiddelfordelingen. Derfor kreves det sterke grep, sier Grimsbo.

Elmia Nordic Rail

Jernbanemessen i Jönköping er den eneste i sitt slag i Norden, og er den viktigste møteplassen for aktører innen jernbane. 

Elmia Nordic Rail har vært arrangert annethvert år siden 1995. Siden 2007 har Elmia Future Transport blitt arrangert samtidig. 

På dagene 6.-8. oktober hadde over 4000 besøkende vært innom messen. Ca. 300 utstillere, hvor flere land var representert, hadde stand. I tillegg ble et hundretalls seminarer arrangert.