1 milliard i strakstiltak

En tiltakspakke på 1 milliard kroner skal sørge for en kraftig forbedring av godstrafikken på jernbane.

Publisert Sist oppdatert

Det vanket ros over hele «fjøla» i transport- og logistikkbransjen da jernbanedirektør Elisabeth Enger presenterte disse vilkårene for de neste tre årene.

- Pengene kommer fordi det haster med å legge bedre til rette for godstransport på jernbane, før mer havner på vei, sa jernbanedirektøren.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne bekrefte at han var svært glad for disse strakstiltakene, og som han skulle ta tak i så raskt som mulig.

Gjenreiser troen

En egen godspakke skal bidra til å bedre vilkårene for skinnegående godstrafikk. Enger fremhevet at dette er en mellomløsninger og nødvendige tiltak i påvente av neste NTP.

– I dette ligger også en kompensasjonsordning for innstilte godstog når jernbanen svikter og et styrket vedlikehold på Alnabru. Jeg er nå trygg på at gods på bane vil få et løft, understreket jernbanedirektør Elisabeth Enger og fortsatte:

- Strakstiltakene bidrar til å gjenreise troen på at jernbanen vil ta sin del av godsveksten. Jernbanen er miljøvennlig, sikker og konkurransedyktig på pris. Vi jobber langsiktig for at jernbanen skal ta en økt andel av godstransporten fra vei.

Foruten kompensasjonsordning skal terminalfunksjoner i både Oslo og Trondheim, og i tillegg skal arbeidet med kryssingsspor framskyndes.

- En bred godsanalyse fra august fastslår at 5-7 millioner tonn gods kan overføres fra vei til bane og sjø. 3,5 millioner tonn, tilsvarende ca. 800 vogntog på veiene hver eneste dag, er egnet for jernbane, sa Enger og viste til at tiltakspakken på 1 milliard kroner gjelder for 2016-2018.

270 millioner kroner skal få fart på godstrafikken i Trøndelag, og nytt spor på Heimdal og utbygging på Heggstadmoen er også ett av strakstiltakene. Planlegging og bygging av kryssingsspor og andre små tiltak for å øke kapasiteten på jernbanenettet er også et viktig strakstiltak.

Roses

– Resultatene av regjeringens arbeid for å styrke godstransport på bane synes å være positive. Statistikken viser at det fraktes mer gods enn før, og jeg har merket meg at det meldes om bedre punktlighet for godstogene. Med tiltakspakken fra Jernbaneverket ligger forholdene til rette for å videreføre framgangen på kort sikt, sa samferdselsministeren.

Transport- og logistikknæringens representanter roser både Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet for dette initiativet. 

Kryssingsspor fremskyndes 

Arbeidet med å forlenge kryssingsspor skulle i følge Nasjonal transportplan ikke begynne før om noen år, men nå fremskyndes flere av tiltakene til 2016, 2017 og 2018. Det startes nå planlegging av kryssingsspor og andre kapasitetsøkende tiltak til ca. 630 millioner kroner. Videre arbeides det med å forsere byggingen av slike spor. 

Kompensasjon fra 1. mars 

Kompensasjonsordningen skal tre inn ved svikt på jernbanen som fører til innstillinger av godstog. For eksempel som følge av signalfeil eller annen teknisk svikt i infrastrukturen. Det gis 50 000 kroner pr. tog og 1000 kroner pr. container/vogn. Ordningen trer i kraft 1. mars 2016. Ordningen innføres under forutsetning om godkjenning fra ESA.

I to år er det gjennomført et løft på drift og vedlikehold på linjenettet, og dette vil fortsette også de neste årene.

Det skal etableres en egen godsdivisjon i Jernbaneverket som skal stå for gjennomføringen av både de kortsiktige og langsiktige tiltakene som etter hvert kommer i Nasjonal transportplan. 

Lønn for strevet

 

NHO Logistikk og Transport (NHOLT) har nå fått lønn for strevet, etter flere års kamp for kortsiktige tiltak for gods på jernbane. NHOLT lanserte "godsmilliarden" allerede i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016. 

Direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, benyttet anledningen til å anerkjenne satsingen og føyde til at oppfølgingen blir kritisk.

- Derfor ser vi fram til en operativ og handlekraftig godsdivisjon i JBV som vi kan fortsette samarbeidet med, understreket Sæther.