Vil elektrifisere jernbanenett

Jernbaneverkets anbefaling er klar: Røros- og Solørbanen bør umiddelbart vurderes å elektrifiseres.

Publisert Sist oppdatert

Det var konklusjonen i rapporten «Strategi for driftsform på ikke-elektrifiserte baner» som ble lagt frem for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 11. desember.

- En felles driftsform for alle jernbanestrekningene ville gjort jernbanen mer effektiv og fleksibel, og dermed mer konkurransedyktig sammenliknet med annen type transport. Med denne utredningen har vi fått et nyttig innspill. Jernbaneverket går inn for å se nærmere på elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen først, mens det kan være flere alternativer for driftsform på Nordlandsbanen på lengre sikt. Alt dette skal Samferdselsdepartementet nå se nærmere på, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med overrekelsen.

Elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen bør vurderes først

Jernbaneverket anbefaler at det umiddelbart bør vurderes å elektrifisere Røros -og Solørbanen. Godstogene som kjører mellom Oslo og Trondheim får da en alternativ rute når Dovrebanen må stenge på grunn av planlagte arbeider eller uforutsette hendelser. I tillegg vil en elektrifisering kunne ha positiv effekt for kjøretid, punktlighet og tilbudsutvikling for persontog.

Elektrifiseringen av de to banene vil gi reduserte drivstoffutgifter for både person- og godstogselskapene. En elektrifisering vil også gi nedgang i klimagassutslippene. Alt dette bidrar til å styrke de to banestrekningenes konkurranseevne overfor annen transport.

Kostandene ved en elektrifisering av Røros- og Solørbanen er anslått til om lag 7 milliarder kroner. En ytterligere utredning er nødvendig for å få et mer sikkert anslag på kostnadene.

Nordlandsbanen og Raumabanen

For Nordlandsbanen og Raumabanen anbefaler Jernbaneverket å vurdere elektrifiseringsløsninger eller andre løsninger som hydrogen- eller batteridrevne lokomotiver. Jernbaneverket anbefaler å se nærmere på disse to strekningene i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Videre prosess

Samferdselsdepartementet tar Jernbaneverkets utredning om strategi for driftsform på de ikke-elektrifiserte strekningene med i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029. 

PS! Du kan lese mer om saken i neste utgave av Moderne Transport.